Exodus 9

Bulumakau adi Iwala

Abo GUIAU i ribalau Mose arinai i ene, ‘U awasae Parao arinai doha ina abo u heriba, ‘GUIAU, Heberu tataodi edi Eaubada, doha ina i ribaei, “Egu tatao u abigabaedi bena abo se heayaiyegu. Ena u nuahidi taba nige se lau, sora u abididinidi, u ita GUIAU nimana abo i torelaei em suisui oea eai potadi eai, asini potadi eai kamela potadi eai eo mamoe potadi eai, iwala lailai abo se hearo. Na GUIAU abo i hineri Isaraela edi suisui eo Aigupito edi suisui boeadi eai, eo Isaraela enadi taba nige esau i mate.”’” To GUIAU huia wa ie tore i ene, “Maraitom GUIAU ginauri wa abo i ginauri eanua boeana eai.” Maraitom GUIAU ginauri wa i ginauri, eo Aigupito ena suisui gamagaridi se mate: na Isaraela tataodi edi suisui boeadi eai nige esau i mate. Abo Parao i lauhetamari bena abina i ata, na, mamohoi, Isaraela edi suisui boeadi eai nige esau i mate. Parao mo nuana i heoiura, tatao taba nige i abigabaedi.

Bonusinibu Iwalana

GUIAU i ribalau Mose eo Arona aridi eai, i ene, “Ginaha nimagogodi au abidi brick aba‐gabudi eai, eo Mose abo i gabasaei galewa eai Parao matana eai. Abo i hemala mu’amu’a gagairidi Aigupito eanuana maudoina boeana eai, hinage bonusinibu abo i malapai doha bonu tatao eo suisui potadi eai, Aigupito eanauana maudoina boeana eai. 10 Arinai ginaha kiln wa arinai se abidi, eo se torolau Parao matana eai: eo Mose i gabasaedi galewa eai, to i hemala bonusinibu i malapai doha bonu tatao eo suisui potadi eai. 11 Eo nige gonoana bena tau tabutabusima se toro Mose matana eai, paana bonu sinibu wa tau tabutabusima wa potadi eai eo Aigupito tataodi, gamagaridi potadi eai. 12 Na GUIAU Parao nuana i he’oiura, eo taba nige i ataiedi gonogonoana doha GUIAU Mose i heriba wa.

Nabu Tupitupina Hearona

13 Abotai GUIAU i ribalau Mose arinai i ene, “Maratomtom eai u enotoro heura, abo u torolau Parao matana eai, abo u ribalau arinai, u ene, ‘Doha ina GUIAU Heberu tataodi edi Eaubada i ribaei, “Egu tatao u abigabaedi bena se heayaiyegu. 14 Paana ina huia ta egu iwala gamagaridi abo ea hetamaridi oa potam eai, bena abo abina u ata tanoubu maudoina boeana eai nige esau doha eau. 15 Paana gonoagu taba nimagu ea heleleleawa, abo oa eo em tatao ea oi’itamiu iwala arinai, eo tanoubu au mategabaei. 16 Na ina nuatu ta debana eai ea abihemaurim, bena egu gigibori ea hemasaraha arim eai, eo abo esagu se wasaduaiei tanoubu maudoina boeana eai. 17 Sora u hedebasaeuioim, eo egu tatao u hewaiunuedi arinai taba nige u abigabaedi? 18 U ita, maraitom, mahana sorasorana doha inata, abo nabu tupitupidi lailai dididigadi ea hetarudi, nige huia esau Aigupito eai doha nei, huia hetubuna eai i laoma e huia ta. 19 Arinai u lauhetamari, se heura suisui se woeaidima, eo em ginauri gamagaridi oea eai hinage: paana tatao eo suisui gamagaridi se lobaidi oea eai eo nige se ledima numa eai, nabu tupitupidi wa abo i lubidi eo abo se mate.”’” 20 Eai Parao ena heaheari boeadi eai, GUIAU ena riba i matausiei, ena heaheari eo ena suisui i hesomdi se heura se lau numa alodi eai. 21 Eo ia wa GUIAU ena riba nige i nuatui ena heaheari eo ena suisui se laugabaedi oea eai.

22 Abo GUIAU i ribalau Mose arinai i ene, “Nimam u helelesaei galewa eai abo nabu tupitupina i taru Aigupito eanuana maudoina boeana eai, tatao potadi eai eo suisui potadi eai, eo lagau gamagamagaridi Aigupito eanuana boeana eai.” 23 Arinai Mose ena tu’e i helelesaei galewa eai, eo GUIAU palele eo nabu tupitupina i hetamari, eo namanamari ie dobi tano eai, eo GUIAU nabu tupitupina i hetaru Aigupito eanuana potana eai. 24 Arinai nabu tupitupina ie taru, eo namanamari lailai didigana ie siliesegai nabu tupitupina boeana eai, Aigupito basileaiana ena aba‐tubu i laoma nei huia ne, nige doha meta se ita. 25 Aigupito eanuana maudoina boeana eai nabu tupitupina wa ginauri gamagaridi oea eai i lubidobedi, tatao eo suisui: eo nabu tupitupina oea lagauna i lubidobei, eo oea oeagidi gamagaridi i eatugodugodudi. 26 Gosena eanuana eai mo, Isaraela nanatunayao haedi edi aba‐mia wa, nige begana nabu tupitupina nei eai.

27 Parao hinage Mose eo Arona i eogaidi i ribalau aridi eai, i ene, “Ina huia ta baaea ea ginauri: GUIAU ia i dudulai, na eau eo egu tatao ai ponori. 28 Au aibodalau GUIAU arinai, paana palele lailai didigana eo nabu tupitupina gonoadi: eo abo ea abigabaemiu, taba nige inai au mia.” 29 Mose i ribalau arinai i ene, “Eanua ea pesagabaei ma’esega abo nimagu ea helelelaedi GUIAU arinai: palele abo i lautom eo taba nige nabu tupitupina i taruuio, bena abina u ata tanoubu ta GUIAU enana. 30 Na abina ea ata oa eo em heaheari sora nige GUIAU Eaubada au matausiei.” 31 Lulu aba‐haturina eo sitona ana ao esau se baaea ohi, paana sitona wa i anio, eo lulu aba‐haturina i liasi. 32 Na sitona eo rye nige se baaea paana sora nige se inisae. 33 Abo Mose Parao i laugabaei, eo eanua i torohaigabaei eo nimana i helelelaedi GUIAU arinai: to palele eo nabu tupitupidi se lautom, eo nabu i taru lautom tano potana eai. 34 Na huiana wa Parao ie ita nabu tupitupidi eo palele se lautomo, ena baaea wa i abiuioi, nuana i heoiura, ia eo ena heaheari. 35 Arinai Parao nuana i heoiura Isaraela tataodi taba nige i abigabaedi, gonogonoana doha GUIAU i ribaei Mose arinai.

Copyright information for `SWP