Galatians 2

Borimai saudoudoi‐hasi murina eai abo ea seuio Ierusalema, maegu Banaba. Tito hinage ea abi ea woeai. Earua ena woeawoea eai ea sasae; egu laulauguguia Murimuri‐tataodi boeadi eai bena ea hemasaraha (isi headi wasadi se lai maeguyao, aibom mo ai oigogo) ata ma aitautau‐gaibugu, e dobila udoi eai ea aiaitautau. Tito maegu wa, ia Heleni tauna, taiede nige se dudu bena ia se heperitome. Na paana eda tataoyao borabora headi se woea‐eamuyamuidima boeamai eai, se lusorama bena ema iairihai miamiana Keriso boeana eai ai lobai wa, se itasipoi bena se auuioimai. Aridi eai nige begana aie eari, nige maesega, bena evanelia mamohoina ai sogohi enamiu. Na isi headi se awatanuagaedi (edi tausae nige ea nuatui; Eaubada tatao nige i heasisinapaidi) ea ’ne isi wa wasadi se tanuaga, nige saha se leama arigu eai; nige’e, na se itagu evanelia tau‐nige‐peritome enadi se leamao eau arigu eai, doha evanelia tau‐peritome enadi se moseyao Petero arinai (paana ia wa Petero boeana eai i paipaisoa tau‐peritome enadi, eau boeagu eai i paipaisoa hinage, Murimuri‐tataodi enadi), eo ainauia arigu eai se leama wa se ita, abotai Iamesi eo Petero eo Ioane, isi ekalesia eai du lailaidi ede, se nimaluimai, eau eo Banaba, heoiesega nimatutuna ede se heleleama, bena ai abo Murimuri‐tataodi aridi eai ai lau, isi abo tau‐peritome aridi eai se lau; 10 ginauri esega mo si ene bena tatao gogogesagesa ai nuanuatuidi, iaede egu laulau meta.

11 Na huia ne Petero ie laoma Anetioka eai, matana eai ea taugudui paana ia ana giru. Paana tatao headi sora nige Iamesi arinai se laoma, ia maena Murimuri‐tataodi se aiaigogo; na isi wa se lagema abotai i abihesuarauioi, tau‐peritome peledi i matausiedi. 13 Ia maenayao Iudea headi hinage nige ao‐masaraha eai se laulau, i lau e Banaba hinage se hearulaei edi abi‐borabora eai. 14 Na eau ea ita edi laulau nige i dudurai doha evanelia ribana mamohoina laulauna, isi gamagaridi matadi eai ea riba dudurai Petero arinai, ea ene, “Ena oa Iudea tauna, u miamia doha Murimuri‐tauna, nige doha Iudea tauna, ue saha Murimuri‐tataodi u lauhesomdi bena Iudea edi laulau se lauwataidi?” 15 Ai ede se labasimai Iudea tataomai, nige Murimuri‐tataodi taulaulau baaea, 16 taiede ai itayao laugagaeo paisoana debana eai taba nige tau esau i dudurai, na Iesu Keriso sunumaina debana eai mo, ai hinage Iesu Keriso ai awamamohoieiyao, bena ema sunuma Iesu Keriso arinai debana eai se heduduraimai, nige laugagaeo paisoana debana eai, paana laugagaeo paisoana debana eai taba nige tau esau i dudurai. 17 Na ena ita ta aiaipate bena Keriso boeana eai ta dudurai, na ita ma‐baaeada eai ta laulau, abo ta ’ne Keriso ia baaea ena heaheari, wa? Nige ariariri! Na ginauri wa ea lopahaidio, ena ea hetorouioidi, abo ea hemasarahauioigu ede, eau laugagaeo tau‐utusi. 19 Paana eau laugagaeo debana eai ea mateo laugagaeo arinai, bena Eaubada arinai ea mauri. 20 Eau Keriso maegu se hesatauroguo; taiede hinage ea mauri, na eau mo nige’e, Keriso ede ie mauri eau boeagu eai; na mauri wa bulumagu eai ta Eaubada natuna sunumana debana eai ea miamiai, ia i gadosisiegu eo i moselaeuioi eau debagu eai. 21 Eaubada ena ainauia nige ea gudugudui, paana ena taba laugagaeo debana eai aba heduduraida i laoma, abo Keriso ie mate gaibu.

Copyright information for `SWP