Galatians 6

Miamia harihariuna eai ta ita ta awa‐tataoyao: eda abiabi eda tau arinai.

Egu tataoyao e, taba tau esau ponori esau arinai i guri, omi earua eai au laulau, tau ta au lau’siniuioi, nuatudobidobiuio earuana eai. U itauioim ata oa hinage noho u hearo. Emi bahebahe porohe omi esa, esa, au hai‐bahegogo, doha nei Keriso ena laugagaeo abo au hemamohoiei. Ena tau esau i nuanuatuuioi i ene ia tau saesaena, ia nige saha, i borauioi mo. Na taba esa eo esa iabom ana paisoa i lauita, abo ena aba nualolo ede iabom ana paisoa eai, nige helena taupaisoa enana eai. Paana tau iabom porohena abo i bahei.

Ia riba eai se heata, taba ena ginauri lolodi i mosedi tauheatana i sagui hinage.

Tabu se boraimiu; Eaubada ia nige talawasi, saha eo saha tau i umai, masurina abo i aitom hinage. Ia wa iabom bulumana enana mo ie uma, abo bulumana eai posaposana i aitom; na ia wa Earua enana ie uma, Earua arinai mauri nige nosina abo i aitom. Na paipaisoa lolodi eai tabu ta tausiololo, paana huiana abo i lage eda masuri abo ta aitom, ena nige nuada se beruberu. 10 Arinai eda huia ta lobai ta aipate tatao gamagaridi ta helolodi, sunuma ta numana taumiana ta nuatubagunaedi.

11 Au ita, leta se lai ariri ea uriuridiwa ta, eaubogu nimagu eai. 12 Isi buluma ana ao mo se nuanuatui, isi ede se dudududuimiu bena au peritome, matapaana bena tabu amamna se hearo, Keriso ena satauro debana eai. 13 Isi peritome se abiyao, ia mo nige gonoadi laugagaeo se sogohi, na se henua bena omi au peritome, bena bulumamiu edi aba nuasaesae. 14 Na Eaubada awagu i tawai, taba nige egu aba‐nuasaesae esau, eda Guiau Iesu Keriso ena satauro eai mo, debana eai tanoubu eau arigu eai se hesatauroyao, eau hinage tanoubu arinai se hesatauroguo. 15 Paana peritome nige aniona, nige‐peritome hinage nige aniona, na tau se hetubu harihariuna mo. 16 Aidobudi dobila ta se laulauei, loni enadi eo nuatoatoa, Eaubada ena Isaraela enadi.

17 Abotai taba nige tau esau i hemodegu; paana gaina eau taugu eai se ota, Guiau Iesu ia heiheinoina ede.

18 Eda Guiau Iesu Keriso ena ainauia abo maemiu, earuamiu eai, egu tataoyao e. Amen.
6.18Galatia tataodi enadi. Roma eai si uri.


Copyright information for `SWP