Genesis 11

Babela Numana Saesaeririna

Tanoubu maudoina arinadi esega eo riba heguhegurina gonogonoana. Tatoa se lauheagogo se lau tupo aruabu, nei eai gonu lailai se lobai Sinara eanuana eai to arinai se mia. Abo se oiriba si ene, “Ehei, hage bricks tano eai ta ginauridi, ta gabu komakomanidi.” Wau bricks wa se wa se hepaisoaedi doha edi we’u, eo tar se hepaisoa aba hepatu guduidi. Abo si ene, “Ehei, hage eda eanua lailaina ta hetoro, eo numa lailaina ewana i sae e galewa, abo esada edi aba’ataina abo tanoubu matana eai taba nige se hetatagorigorida.” Abo GUIAU i dobima eanua i itasipoi, eo numa lailaina wa tatao nanatudiyao se hetoro. Abo GUIAU i ene, “Iaede, isi tatao peledi esega, eo arinadi esega; ina aba hetubuna mo, sora saha abo se ginauri; saha se nuatui bena se ginauri abo gonoadi se ginauri. Besi, ta dobi arinadi ta hepilipilidi, abo esau esau arinadi nige se atailobaidi.” Arinai GUIAU i hetatagorigoridi, nei eai se lau tanoubu tupo gamagari, eo eanua se ginauri wa arinai se paisoa lautom. Arinai esana se ribaei Babela, paana nei eai GUIAU tanoubu tataodi arinadi i hepilipilidi, eo nei eai i hetatagorigoridi tanoubu potana eai se lau tupo gamagari.

Sema ana Isimurita

10 Sema ana isimurita ede ina. Sema ena borimai handere esega, abotai i hemala Arepakasa tamana borimai labui dibori utu’utu murina eai. 11 Arepakasa se labasi murina eai Sema borimai handere haligigi ie mia, eo nanatunayao headi tatao eo sisine i hetubudi.

12 Arepakasa borimai tau‐esega‐i‐mate‐saudoudoi‐haligigi ie mia, abo Sela i hetubu; 13 Sela se labasi murina eai Arepakasa ena borimai handere hasi eo haiona ie mia, eo nanatunayao headi, tatao eo sisine, i hetubudi.

14 Sela borimai tau‐esega‐i‐mate‐saudoudoi ie mia, abotai i hemala Ebera tamana; 15 Ebera se labasi murina eai Sela borimai handere hasi eo haiona ie mia, eo nanatunayao headi, tatao eo sisine, i hetubudi.

16 Ebera borimai tau‐esega‐i‐mate‐saudoudoi‐hasi ie mia, abotai i hemala Pelege tamana. 17 Pelege se labasi murina eai Ebera borimai handere hasi eo tau‐esega‐i‐mate‐saudoudoi ie mia, eo nanatunayao headi, tatao eo sisine, i hetubudi.

18 Pelege borimai tau‐esega‐i‐mate‐saudoudoi ie mia, abotai i hemala Reu tamana; 19 Reu se labasi murina eai Pelege borimai handere labui eo haligigi‐hasi ie mia eo nanatunayao headi, tatao eo sisine, i hetubudi.

20 Reu borimai tau‐esega‐i‐mate‐saudoudoi‐labui ie mia, abotai i hemala Seruga tamana. 21 Seruga se labasi murina eai Reu ena borimai handere labui eo haligigi‐labui ie mia, eo nanatunayao headi, tatao eo sisine, i hetubudi.

22 Seruga borimai tau‐esega‐i‐mate saudoudoi ie mia, abotai i hemala Nahora tamana; 23 Nahora se labasi murina eai Seruga borimai handere labui ie mia, eo nanatunayao headi, tatao eo sisine i hetubudi.

24 Nahora borimai tau‐esega‐i‐mate eo haligigi‐hasi ie mia, abotai i hemala Teraha tamana; 25 Teraha se labasi murina eai Nahora borimai handere esega eo saudoudoi‐haligigihasi‐ie‐mia, eo nanatunayao headi, tatao eo sisine, i hetubudi.

26 Teraha ena borimai tatao‐haiona‐se‐mate‐saudoudoi ie mia, abotai i hemala Aberama tamana eo Nahora, eo Harana.

Teraha ana Isimurita

27 Teraha ana isimurita ede ina. Teraha ia Aberama, Nahora, eo Harana tamadi; na Harana ia Lota tamana. 28 Harana ia i mate baguna, sora tamana ma miana eai, edi eanua edi aba‐labasina eai, ede Uro, Kalidea tataodi enadi wa. 29 Aberama eo Nahora monediyao se tawasoraidi; Aberama monena wa esana Sara, eo Nahora monena esana Mileka, ia Harana natuna, Mileka eo Iseka tamadi wa. 30 Na Sara mo i agari; ia nige natuna.

31 Teraha natuna Aberama eo tubuna Lota, Harana wa natuna, eo bosiana‐sine Sara natuna Aberama wa monena, i woeahaidi Uro, Kalidea tataodi edi eanua, se laugabaei se lau Kanana oeana eai; na Harana eai se lage abo se tarutoro eo nei eai se miahai. 32 Teraha ena asubena gamagarina ede borimai handere labui eo haligigi; abo Teraha Harana eai ie mate.

Copyright information for `SWP