Genesis 12

Eaubada ena Eoga Aberama arinai

GUIAU i ribalau Aberama arinai i ene, “Em eanua, am bogaoyao, eo tamam ena numa, u torohaigabaedi, u lau eanua esau arinai, iaede abo ea heitam. Eau abo ea hetorom u hemala basileia lailaina, abo ea ainauiaim, esam abo ea helai, arinai oa abo tauainauia. Isi tauainauiaim abo hinage ea ainauiaidi, eo ia tauribahematem abo hinage ea ribahemate; na oa debam eai boga gamagari tanoubu eai helolona abo se lobai.”

Arinai Aberama i torohai, doha GUIAU i heriba wa; Lota hinage maena se lau. Aberama ena borimai tatao‐haiona‐se‐mate saudoudoi‐haligigi, huiana ne Harana i torohaigabaei. Aberama monena Sara i woeai, eo Lota ena tau natuna wa, eo edi gogo gamagari se lauheagogo, eo edi tataoyao Harana eai se abidi; eo se torohai bena se lau Kanana tanona eai. Se lage’o Kanana tanona eai. Aberama eanua i baeawai i lau e ie lage teha esau Sekema eai, More aiaruna wa arinai. Nei huiana eai ne Kanana tataodi ma miadi tano eai ne. Abo GUIAU i taumasaraha Aberama arinai, i ene, “Am isimurita aridi eai tano ta abo ea mosedi.” Arinai aba‐aitalasam esau i hetoro metai, GUIAU enana wa i taumasaraha arinai. Abo i taulau oea tupina Beteli tupo aruabuna eai, ena numa‐lulu i hetoro, Beteli tupo ealasi eai, eo Eiai tupo aruabu eai, nei eai aba‐aitalasam esau i hetoro GUIAU enana, eo GUIAU esana i atai. Abotai Aberama ena lauwasi i lauei Negeba hesabana ie lau.

Aberama Aigupito eai

10 Abo guriam lailai ie tubu eanua eai ne. Arinai Aberama ie dobi Aigupito, nei eai bena i mia, paana guriam wa i baaea ariri edi tupo eai. 11 Se hanahanau bena se lage Aigupito eai, i ribalau monena Sara arinai, i ene, “Ea nuatui oa sine abo se itam am ao i lolo, 12 Aigupito tataodi se itam abo si ene, ‘Teina monena ede;’ arinai eau abo si unuigu, oa mo abo se hemiam. 13 U riba u ene oa lougu, arinai abo i lau loloegu oa debam eai eo abo se eari ea mauri.” 14 Aberama i lusora Aigupito eai hinage Aigupito tataodi se ita hede sine wa ana ao i lolo ariri. 15 Parao ena wasawasa headi ia se ita hinage se ribatausaei Parao arinai. Abo sine wa se abi se laei Parao ena numa eai. 16 Sine wa debana eai Aberama i abi komakomani; ena mamoe, ena bulumakau, ena asini tamoadi, ena tatao‐paisoa, ena sisine‐paisoa, ena asini bawesinadi eo ena kamela, enana se mosedi.

17 Na GUIAU Parao i heai’iwala, ma ena numa taumiana, iwala lailaidi se hearodi, Sara, Aberama monena wa, debana eai. 18 Abo Parao Aberama i eogai, i ene, “Saha ina ue abi arigu eai ta? Paana saha nige u heribagu u ene ia monem? 19 Paana saha u ene, ‘Ia lougu’ arinai ea abi bena monegu? Ehei, monem ede ina, u woeai au lau.” 20 Parao tatao abo i lauhesomdi Aberama debana eai; abo dobila eai se woeai se woeai se hetamari, ma monena eo maena ginauri maudoidi.

Copyright information for `SWP