Genesis 13

Aberama eo Lota se Haitausuaraedi

Arinai Aberama Aigupito i laugabaei, ia ma monena, eo ena ginauri maudoidi, maena Lota hinage, se seuio Negeba eai.

Aberama ena gogo abo i laiariri, suisui, eo silver eo gold. Ena lauwasi wa Negeba eai i taudaru ie lau e Beteli eai ie lage, ena numa‐lulu ena aba‐hetorona bagubagunana eai wa, Beteli eo Eiai sorasoradi eai. Eanua wa arinai aba‐aitalasam ena aba‐hetorona wa; temetai Aberama GUIAU esana i atai. Lota ia Aberama i hemuriwatai wa, ia hinage ena mamoe eawoidi eo ena bulumakau eo ena numa‐lulu se gamagari. Nige gonoadi tanona ne i heaidi ena se mia esega, paana edi gogo se lai ariariri, nige gonoadi se mia gogo. Eo hinage Aberama ena bulumakau tauitawataidi eo Lota ena bulumakau tauitawataidi se haihaiabi. Huia eai ne Kanana tataodi eo Perisi tataodi tano ne se haihaimiai.

Abo Aberama i ribalau Lota arinai i ene, “Oa eo eau tabu ta haiabi eo em heaheari tataodi egu heaheari tataodi hinage, paana ita boga esega. Tano maudoina ede matam eai me, e nige’e? Besi u abihesuara’uioim. Ena tupo nima‐seuseurim eai u abi, eau abo tupo tutu eai ea lau; e ena oa bena tupo tutu u abi, eau abo ea lau tupo seuseuri eai.” 10 Abo Lota matana i helabaisinidi, Ioridana gonuna ie ita, goilana se gamagari tupo gamagari eai, doha GUIAU ena oea, doha Aigupito tanona, Soara edana eai wa, huiana eai wa GUIAU sora nige Sodoma eo Gomara i hebaaeadi. 11 Arinai Lota Ioridana gonuna iabom enana i hineri, eo Lota ie lau tupo aruabu; arinai se hai‐tausuaraedi. 12 Aberama Kanana oeana eai ie mia, na Lota eanua lailaidi gonu eai wa boeadi eai ie mia eo ena numa‐lulu i hesigilaei i lau Sodoma eai. 13 Wau Sodoma tataodi se hemanabara ariri, GUIAU tauhebaaeana saesaedi ede isi.

14 Lota i abihesuara’uioi wa murina eai GUIAU i ribalau Aberama arinai, i ene, “Matam u helabaisinidi, em aba‐toro eai me u italau, tupo bauri, tupo eawana, tupo aruabu, tupo ealasi, 15 paana eanua maudoina u itaitai ne abo ea leawa, eo am isimurita, i lau e huia gamagari ana huia ana tasi. 16 Am isimurita abo ea hetubudi doha tano muaridi; ena gonoana tano muaridi se hasiridi abo gonoana hinage am isimurita se hasiridi. 17 U toro, tano ta u taudadai, lohana eo magagana, paana eau abo ea leawa.” 18 Arinai Aberama ena numa‐lulu i hesigilaei, i laoma Mamare aiarudi boeadi eai ie mia, isi ede Heberona eai wa; nei eai hinage aba‐aitalasam hatana i hetoro GUIAU enana.

Copyright information for `SWP