Genesis 14

Aberama Lota i Lebohai

Huiadi eai ne Amerapele ia Sinara edi wasawasa, Arioka ia Elasara edi wasawasa, Kedorolaoma ia Elama edi wasawasa, eo Tidala ia Goiima edi wasawasa, teina wasawasa ta iala se hetubu Bera, Sodoma edi wasawasa arinai, eo Birisa, Gomara edi wasawasa arinai, eo Sinaba, Adama edi wasawasa arinai, eo Semeba, Seboima edi wasawasa arinai, eo Bela edi wasawasa hinage (ia ede Soara wa.) Gamagaridi se heoiesegaidi Sidima gonuna eai (ia ede Gabogabo Ariaritana wa.) Borimai saudoudoi‐labui Kedorolaoma se heayaiyei, na borimai hesaudoudoi‐haiona na na se oipiriei. Kedorolaoma ena borimai hesaudoudoi‐hasina eai ia eo wasawasa maenayao wa se laoma tatao ta se saepoidi, Repaima Aseterota‐karanaima eai wa, eo Susim Hama eai wa, eo Emima Save‐kiriataima eai wa. Eo Hori tataodi edi oea‐tupina Seira eai wa i lau Elparana eai, barabara lailai sigasigana eai. Abotai se sinibui se laoma Eni‐misapata (ia ede Kadesa) eo tano maudoina se saepoi, Amaleka tataodi enadi eo Amore tataodi enadi hinage, isi wa Hasasona‐tamara eai se miamia. Abotai Sodoma edi wasawasa, Gomara edi wasawasa, Adama edi wasawasa Seboima edi wasawasa eo Bela edi wasawasa, (ia ede Soara) se torohai se lau iala hesabana Sidima gonuna eai wa, bena Kedorolaoma, Elama edi wasawasa, eo Tidala, Goiima edi wasawasa, Amarapele, Sinara edi wasawasa, eo Arioka, Elasara edi wasawasa, se ialaidi, wasawasa hasi se lau wasawasa haligigi hesabadi. 10 Na Sidima gonuna tar ipudi se monau; Sodoma eo Gomara edi wasawasa se dagodago, na isi headi wau ipudi aridi eai se beu maudoidi se dago se sae oea tupidi eai. 11 Arinai adi waiunu wa Sodoma eo Gomara edi gogo gamagaridi se girihaidi, eo adi aiai maudoidi se baheidi se laedi. 12 Lota hinage se toai, Aberama ena tau natuna Sodoma eai i miamia wa, ena gogo hinage se abiesegaidi to se lau.

13 Abotai tau esau taudagogabaedi i laoma Aberama i heriba, ia Heberu tauna, Mamare ena aiaru boeadi eai i mia. Amore tauna wa, Esekola eo Anera edi tau; ina tatao ta Aberama tausaguidi ede. 14 Aberama wasa i ataiei ana boga esau se abi se pai, abo ia ena tataoyao se heata komakomanidi’o, ena numa eai se labasidi, tataodi handere haiona eo saudoudoi‐haligigi‐haiona, i woeaidi se aihenau se lau e se lage Dani eai. 15 Ena tatao i soi komakomanidi maiona eai, ia maena heaheari tataodi se hetatagorigoridi eo se henaudi i lau e Hoba eai, Damaseko tupo bauri eai. 16 Abo gogo maudoina wa i baheuioi, eo ana boga tauna Lota i woeauioi, maena gogo, ena sisine eo ena tatao.

Melekisedeka Aberama i Ribahelolo

17 Kedorolaoma eo wasawasa maenayao wa tausaguina wa i hetatagorigoridi to i uioma na Sodoma edi wasawasa i torohai bena i hailobai Save gonuna eai (ia ede Wasawasa ena Gonu.) 18 Abo Melekisedeka Salem edi wasawasa falawa eo waina i bahema, ia Eaubada Saesae‐aririna ena kohena tauna. 19 Eo i ribaheloloei i ene,

“Eaubada Saesae‐aririna Aberama i ribahewoiwoinaei,
ia wa galewa eo tanoubu tauginauridi;
20 Eo Eaubada Saesae‐aririna ia i nuawoiwoinaem,
am waiunuyao wa taulediwa nimam eai!”
Eo Aberama ginauri gamagaridi wa i soiedi, hesaudoudoina lausoisoina esega i mosei.
21 Sodoma edi wasawasa Aberama arinai ie riba i ene, “Dodoga mo u ledima, na gogo u abi oabom enam.” 22 Na Aberama Sodoma edi wasawasa arinana i heuio i ene, “GUIAU Eaubada Saesaearirina galewa eo tanoubu tauginauridi, arinai ea riba aigora’o. 23 Oa em ginauri taba nige maina bodibodi e ae’um aba‐auna e oa em ginauri esa enam ea abilau arinai, ata u ene, ‘Eau Aberama ana gogo lailai taumoseina.’ 24 Eau taba nige saha ea abi, egu hewari adi aiai mo se aiya’o, eo tatao maeguyao taulau wa edi tupo abo se abi, Anera, Esekola, eo Mamare isi hinage edi tupo taba se abi.”

Copyright information for `SWP