Genesis 15

Eaubada ena Ribahesunuma Aberama arinai

Teina ginauridi ta muridi eai GUIAU ena riba i laoma Aberama arinai, enosuai eai, “Aberama e, tabu u matausi, eau em opea ede, em ainauia abo i lai ariri.” Na Aberama i ene, “Guiau EAUBADA, saha abo u leama, paana eau nige natugu, eo egu numa tanuagana hede Eliesera, Damaseko tauna wa.” Aberama i ene, “U ita, nige natugu u leama, arinai tau‐auau esau egu numa eai se labasi, ia abo egu gogo tauabina.” Na hedeona, GUIAU ena riba i uioma arinai, i ene, “Teina tau ta ia taba nige em gogo tauabina; oabom natum tahunuana em gogo abo i abi.” Ia abo i woea‐hepesa, i ene, “U itasae galewa eai, ipora hage u hasiridi ena gonoana u hasiridi.” Abo i ribalau arinai i ene, “Am isimurita abo doha ede.” Na ia GUIAU ena riba i awa‐mamohoiei, arinai ede se nuatulaei si ene laulau‐duduraina meta.

Eo i ribalau arinai i ene, “Eau GUIAU tau‐woeahaim Uro eai, Kalidea tataodi enadi wa, bena eanua ta ea leawa u abi enam.” Na ia i heuio i ene, “Guiau EAUBADA e, edohana abo ea nuatui, hede abo ea abi enagu?” Arinai i ene, “Bulumakau bawesina ena borimai haiona u leama, eo goti bawesina ena borimai haiona, eo mamoe tamoana ena borimai haiona, eo bunebune, eo gabubu natuna.” 10 Ginauri gamagaridi ta i abidima, i tomutusidi, tupo esa i torelaei tupo esa potana eai, manu mo nige i tomutusidi. 11 Manu sinare tauaidi se loidobima eaudi wa hesabadi, na Aberama i henaudi se lau.

12 Mahana ie dui na Aberama i enomate ariri; to matausi eo masigiri lailai aririna se taru potana eai. 13 Abo GUIAU i ribalau Aberama arinai i ene, “Nuam eai bena i masaraha ariri, am isimurita abo eanua udoi arinai se mia, eanuana nige enadi, na ma‐auaudi abo se mia, eo abo se heporohedi borimai handere hasi sorasoradi eai. 14 Na basileia wa se heayaiyei eau abo heduduraina ea ginauri, eo abotai abo se pesagabaei ma edi gogo maudoidi. 15 Na oa mo abo u lau tamamyao aridi eai ma nuabigam; u tautaubada‐ariri’o abotai se torem. 16 Isi abo se uioma inai, isi hehasina huiana eai; paana Amore tataodi edi baaea sora nige se ohi mamohoi.”

17 Mahana i dui’o eo i masigiri’o, abo ne gulewa ginaha aba baheina ma asuasuna, eo osiri ala‐balebalelemna se taumasaraha wau aitalasam suisui eaudi wa boeadi eai. 18 Asubena eai ne GUIAU ena aigora i ginauri Aberama arinai i ene, “Am isimurita tano ta abo ea mosedi, Aigupito sagana eai i lau saga lailaina eai wa, Euparatea sagana. 19 Kemi tataodi edi tano, eo Kenisa, eo Kademonia, 20 eo Hito, eo Perisi, eo Repaima. 21 Eo Amore, eo Kanana, eo Girogaso, eo Iebusi enadi.”

Copyright information for `SWP