Genesis 16

Hagara eo Isamaela

Sara, Aberama monena wa, ia nige nanatunayao i labasidi. Ena heaheari Aigupito sinena esana ede Hagara. Abo Sara i ribalau Aberama arinai i ene, “U itayao GUIAU abi merumeru eai i nuahigu; besi, u lau egu heaheari sinena arinai; ata bena ia debana eai abo nanatuguyao ea lobaidi.” Aberama Sara arinana ea i awaabiei. Arinai Aberama Kanana tehana eai borimai saudoudoi i mia’o, abotai Sara, Aberama monena, ena heaheari Aigupito sinena wa Hagara i woeai monena Aberama arinai, bena monena. To ie lau Hagara arinai, to i heabi; ia wa huiana i italobai ie boga abo ena tanuaga i isuewaei. Sara abo ie ribalau Aberama arinai i ene, “Se abi‐baaeaigu ta oa hinage am giru! Egu heaheari sinena eau ea leawa nuapoum eai em haitalagado eai, i lau e i itayao ie boga abotai i isuewaigu. GUIAU abo i hegiruda, oa eo eau!” Na Aberama Sara ena riba i heuio i ene, “Taiede, em heaheari sinena ta ede oa nimam eai; saha u henua u abi arinai abo u abi.” Abo Sara sine wa i abi‐baaeai, to ie dago.

GUIAU ena aneru sine wa abo i lobai, barabara eai, goila bunubunuasina esau gegesina eai, bunubunuasina wa Sura edana eai. I ribalau arinai i ene, “Hagara, Sara ena heaheari sinena e, haedi eai u laoma eo haedi u laulau ina?” I ene, “Tanuagagu Sara arinai ea dadago.” GUIAU ena aneru abo i ribalau i ene, “U seuio am tanuaga arinai, eo arinai u awaabi.” 10 GUIAU ena aneru ie riba hinage, i ene, “Am isimurita abo ea hegamagari aririedi, edi gamagari taba nige si hasiridi.” 11 Eo GUIAU ena aneru wa enaba, “U ita, oa ue boga, eo natum tau abo u labasi; esana abo u tore Isamaela; paana GUIAU i atailaowa em nuaamamna arinai. 12 Ia abo tau‐hemanabara tauna, doha nuura asinina, nimana abo tatao gamagaridi i ialaidi, tatao gamagaridi hinage nimadi ia abo se ialai; eo ana bogaoyao abo i miasuaraedi eo i hewaiunuedi.” 13 Arinai GUIAU enana tauriba wa esana i atai, “Oa tauitagu Eaubadana,” paana i ene “Mamohoi ede, wa, Eaubada ea i’ita, ea itayao na sora mamaumaurigu.” 14 Arinai goila wa esana se ribaei Biera‐lahai‐roi; ia ede Kadesa eo Bereda duaduaridi eai.

15 Hagara Aberama natuna abo i labasi; eo Aberama natuna Hagara i labasi wa esana ie tore Isamaela. 16 Aberama ena borimai tatao‐hasi‐se‐mate‐haligigi‐esega huiana ne Hagara Aberama natuna i labasi.

Copyright information for `SWP