Genesis 18

Isaako Labasina Riba Hesunumana

GUIAU i taumasaraha ia arinai, Mamare aiarudi eai, ia ena numa‐lulu dobilana eai i babawa, asuasubenalai gigiborina eai. Matana i helabaisinidi ie italau, hede tatao haiona matana eai se totoro. Ie itadi abo ena numa‐lulu wa dobilana i laugabaei ie tau hesabadi bena i hailobaidi, abo tano eai i tabaohu. I ene, “Egu guiau e, ena matam eai ea henualolom, tabu em heaheari tauna u laugabaei. Goila begana hage se leawa, aemiu aba deuridi, eo au aieawasi begana oeagi loguloguna eai ta. Na aiai ami begana ea leama, amnamiu se lolo abotai emi eda eai au lau; paana au laoma’o ina emi heaheari tauna arinai.” To si ene, “Besi, doha u ribaei wa u ginauri.” Abo Aberahama i heuheula ie lau numa‐lulu alona eai wa, Saraha arinai, eo i ene, “U heula falawa lolololona nonoina haiona u henonohaidi, u helasa eo keke u ginauridi.” Aberahama abo i aitautau ena bulumakau eawoina arinai, bulumakau natuna esau ie abi, natuhariuna, lolo aririna, i mosei ena heaheari esau arinai, ia ie abi heulai bena i henonohai. Abo bata eo susu ie abi, eo bulumakau natuna se henonohaiya’o wa, eo i toredi matadi eai wa na isi se aiai.

Se ribalau ia arinai si ene, “Monem Saraha wa ia haedi?” Ia i ene, “Ia hede numa‐lulu alona eai.” 10 I ene, “Abo ea uioma arimiu eai, borimai sigana eai, monem Saraha abo natum i labasi.” Na Saraha wa ia numa‐lulu guduna murina eai i ata’atai, dagelana eai. 11 Aberahama eo Saraha se tautaubada se sinesinebada ariri, eo edi borimai se gamagari; sisine kamanidi wa Saraha arinai i lautom’o. 12 Arinai Saraha nuaboeana eai i maruhi, i ene, “Ea sinesinebada’o, eo monegu i tautaubada’o, abo gonoamai kodena ai lobai?” 13 GUIAU abo ie riba Aberahama arinai, i ene, “Paana saha Saraha i maruhi, eo i ene, ‘Mamohoi abo merumeru ea labasi, ea sinesinebada’o ta?’ 14 Au ene bena ginauri esau i piripiri ariri GUIAU arinai? Huiana se tauribaei, arinai abo ea uioma, borimai sigana eai, Saraha natuna tau abo i abi.” 15 Na Saraha i halele, i ene, “Eau nige ea maruhi” — paana i matausi. GUIAU i ene, “Nige’e, na u maruhi wa!”

Aberahama Sodoma Enana i Aiboda Gadogadora

16 Abo tatao wa se torohai, se italau Sodoma edana eai; Aberahama maedi se lau, bena edi dobila eai i healatudi. 17 GUIAU i ene, “Laulau abo ea ginauri wa, abo ea toreyamui Aberahama arinai, wa? 18 Paana ia abo i hemala basileia saesaena eo gigigiborina, eo tanoubu basileiadi gamagaridi abo se helolouioidi ia debana eai. 19 Nige’e, paana ia egu hineri tauna, abo nanatunayao eo ena numa tataodi murina eai i heatadi GUIAU ena laulau se sogohidi, laulau dudurai eo abi dudurai hinage; bena GUIAU saha i ribahesunumadi wa abo i hetubudi Aberahama arinai.” 20 Abotai GUIAU i ene, “Lauhegiru Sodoma eo Gomara aridi eai i lai ariri, paana edi baaea i lai ariariri, 21 Arinai abo ea dobi ea ita, lauhegiru i laoma arigu eai wa, mamohoi se ginauri ede; eo ena nige’e, abo abina ea ata.”

22 Arinai tatao wa se sinibui, se lau Sodoma hesabana; na Aberahama sora i totoro GUIAU matana eai. 23 Aberahama i sigilaoma i ene, “Mamohoi abo tatao duduraidi u hebaaeadi maediyao tatao baaeadi wa? 24 Ena taba ta ene tatao duduraidi tatao‐labui‐se‐mate‐saudoudoi ma miadi eanua eai me, abo eanuana u hebaaea, taba nige u nuatoatoaei wau tatao duduraidi tatao‐labui‐se‐mate‐saudoudoi miamiadi wa debadi eai? 25 Oa taba nige em laulau doha nei, laulau dudurai tataodi eo laulau baaea tataodi u unuesegaidi doha tatao baaeadi se heai gonogonoaiei! Taba nige em laulau doha nei! Tanoubu maudoina Tauheduduraina abo nige ena abi i dudurai?” 26 Abo GUIAU i ene, “Ena Sodoma eai tau laulau dudurai tatao‐labui‐se‐mate‐saudoudoi ea lobaidi, eanuana abo ea nuatoatoaei, isi debadi eai.” 27 Aberahama riba ta i heuio i ene, “U ita, nuagu ea tore ina, bena Guiau arinai ea riba, eau doha wenu eo ahu mo. 28 Ena taba ta ene, wau tau laulau duduraidi tatao‐labui‐se‐mate‐hesaudoudoina wa haligigi wa nige’e? Abo eanua maudoina u hebaaea, paana haligigi wa nige’e?” I ene, “Taba nige ea hebaaea ena tatao‐labui‐se‐mate‐haligigi nei eai ea lobaidi.” 29 Abo i ribauio, i ene, “Ena taba tatao‐labui‐se‐mate mo u lobaidi nei eai?” I heuio i ene, “Tatao labui‐se‐mate mo debadi eai taba nige eo ginauri.” 30 Abo i ene, “Agutoi, tabu Guiau i ouyalayala, na egu riba ea ribaei mo. Ena tau esega‐i‐mate‐saudoudoi se lobaidi nei eai?” I heuio i ene “Taba nige ea ginauri, ena tau‐esega‐i‐mate‐saudoudoi ea lobaidi nei eai.” 31 Abo i ene, “U itagu ta, awagu ea dabariyao Guiau arinai. Ena taba tau‐esege‐i‐mate se lobaidi?” I heuio i ene, “Tau‐esega‐i‐mate debadi eai taba nige ea hebaaea.” 32 Abo i ene, “Agutoi, tabu Guiau i ouyalayala, na ma esegana ta ea ribauio. Ena taba saudoudoi se lobaidi nei eai?” I heuio i ene, “Saudoudoi debadi eai taba nige ea hebaaea.” 33 Abo GUIAU ena eda eai ie lau, huiana maena Aberahama se ribariba lautom; na Aberaham ie uio ena abamia eai.

Copyright information for `SWP