Genesis 19

Sodoma eo Gomara edi Sabom

Aneru labui wa maimailahi eai se lage Sodoma eai; na Sodoma dobila aba lusorana eai Lota i babawa. Lota ie itadi abo i toro bena i hailobaidi, eo i tabaohu dobi tano eai. I ene, “Egu guiau e, ea aibodaimiu bena au awasaema emi heaheari ta ena numa eai au eno, eo aemiu au deuridi; maraitom abo au toro heula emi dobila eai au lau.” Si ene, “Nige’e, ai abo maiona ta ai abi eanua dobiladi eai.” Na i dudu adidiri; arinai se utugesi, se awasae ena numa eai; adi mataasi i ginauri eo falawa ahaaha adi ie gabu, to se ai. Na sora nige se eno, eanua tataodi, Sodoma tataodi, hewahewaridi eo tatao lailaidi, tau maudoina, numa se hetaiiri. Lota arinai se eoga si ene, “Tatao wa haedi, maiona ta se laowa arim eai wa? U hepesadima arimai eai bena abidi ai ata.” Lota ie lau numa dobila guduna eai tatao aridi eai, ena numa guduna dagelana eai ie gudu, I ene, “Egu tataoyao e, ea aibodaimiu ta, tabu emi laulau se baaea doha ina. Besi eau nanatuguyao sisine labui, isi sora nige tau se hailobai, besi ea hepesadiwa, saha au henua aridi eai au abi abo au abi; ia mo tatao ta aridi eai tabu saha au abi, paana isi se laoma egu numa tauaitaumana.” Na isi mo si ene, “U torohihisi.” Eo si ene, “Tau ta ia taulaolaoma mo, na bena i toro doha tauhedudurai! Sora oa abo ai abi‐baaea aririem, abotai isi.” Lota se dudui aririei, se hanahanaui arinai bena dobila guduna se eatulopa. 10 Na wau tatao labui wa numa‐alo eai wa nimadi se helele Lota se toai se niuriama aridi eai, dobilana se gudu. 11 Tatao numa dobilana eai se totoro wa matadi se oihegibudi, gagiridi eo lailaidi, i lau e se heoheoidada dobila se eo’oeo’oi, to se heamnabaaeauioidi.

12 Abotai wau tatao labui se ribalau Lota arinai si ene, “Em tataoyao aidobudi inai? Bosiamyao, eo nanatumyao tatao, e nanatumyao sisine, enamyao eai eanua eai ta, teha eai ta u woea‐hepesadi. 13 Paana teha ta abo ai hebaaea, paana oipilina taumiaina debadi eai i lai ariri, GUIAU matana eai, arinai ede GUIAU i hetamarimai bena ai hebaaea.” 14 Arinai Lota ie pesa, i ribalau tatao bosianayao aridi eai, isi bena abo nanatunayao sisine se tawasoraidi wa, i ene, “Ehei, eanua ta au torohaigabaei; paana GUIAU eanua ta abo i hebaaea.” Na bosianayao wa aridi eai riba doha talawasi mo.

15 Huiana mara i iuiari, aneru wa Lota se dudui, si ene, “U torohai, monem ma nanatumyao sisine labui inai wa u woeahaidi, ata eanua ta ena maisa eai abo au putuhai.” 16 Na Lota i laulau bebeda, arinai tatao labui wa se tabelaeidi, ia ma monena, ma nanatunayao sisine labui, nimadi eai se abilau, GUIAU hede i nuatoatoaedi, arinai i woeaidi eo i hetorohaidi eanua murimurina eai. 17 Se woea‐hepesadi abo si ene, “Au dago emi mauri debana eai; tabu au itasinibui, e haedi gonu eai ta au tarutoro, ata se unuimiu.” 18 Lota abo i ribalau aridi eai, i ene, “Agu tanuagayao, taba nige’e. 19 Na emi heaheari tauna ta nualolomiu i hearo ina, eo emi abi se lolo ariri arinai au hemaurigu ta; na taba nige ea dago ea lau oea tupidi eai, ata nei eai sabom i hearogu to ea mate. 20 Au italau nei, eanua esau hanahanau eai, gonoagu arinai taba ea dago hinage eanua gagirina wa. Metai bena ea dago — i gagiri, e nige’e? — abo nei eai egu mauri ea abi!” 21 I ribaheuio i ene, “Besi, em aiboda ta ea leawa hinage, arinai eanua u ribaei ne taba nige ea hebaaea. 22 U dago heula arinai; taba nige saha ea ginauri i lau e u lage nei eai.” Arinai eanuana esana wa Soara. 23 Mahana i dalasaema’o tanoubu i sinai abotai Lota ie lage Soara eai.

24 Abo GUIAU we’u gigibori eo alaalasi galewa eai GUIAU arinai i hetarudobei Sodoma eo Gomara potadi eai. 25 Eanua ne i heasibuidi, eo gonuna maudoina i hebaaea, eanua wa taumiaidi gamagaridi hinage, eo saha tano eai se ini’ini. 26 Na Lota monena ia murina eai i laulau, i itasinibui, to i hemala arita we’una. 27 Maratomtom gagirina eai Aberahama, i sae heuheula ena abatoro eai wa GUIAU matana eai; 28 ie itadobi Sodoma eo Gomara eo gonu ne tehana maudoina arinai, ie ita, eanua asuasuna i ini’inisae doha um lailai abagabugabuna asuasuna.

29 Arinai ede, huia eai ne Eaubada gonu ne eanuadi i hebaaeadi wa, Aberahama i nuatui, arinai Lota i hepesa bagunai heasibuina boeana eai, huiana ne eanuadi wa aridi eai Lota i miamia wa i heasibuidi.

Moaba eo Amona Tataodi edi Abatubuma

30 Lota abotai Soara i laugabaei, ie sae oea tupidi eai ie mia, ma nanatunayao sisine labui, paana Soara miana i matausiei; to we’u duhana esau eai ie mia, ma nanatunayao sisine labui. 31 Abo tau‐bagunana i ribalau taumuritana arinai i ene, “Tamada i tautaubad’o, eo tanoubu eai ta nige tau esau taba arida eai i laoma, doha tanoubu ta kamanina. 32 Ehei, tamada hage waina ta henom, arinai abo ta eno’enoei, doha nei ada isimurita abo se tubu, tamada debana eai.” 33 Arinai maionana eai ne tamadi waina se henom; abo taubaguna ie lau, ma tamana se eno; ia nige abina ie ata, aitea huia eai natuna ie eno, eo aitea huia eai i torohaiuio. 34 Mara ie ton eai taubaguna wa abo i ribalau taumurita arinai ie ene, “U ita boni tamada maegu aie eno; hage maiona ta waina eai ta henomuioi; oa abo u lau maem au eno, abo ada isimurita se tubu, tamada debana eai.” 35 Arinai maionana eai ne hinage tamadi waina se henomuioi; taumurita wa ie lau ma tamana se eno; ia nige abina ie ata aitea huia eai natuna ie eno, e aitea huia eai i torohaiuio. 36 Arinai abo Lota nanatunayao sisine wa taudi labui se boga, tamadi debana eai. 37 Taubaguna abo natuna tau i labasi, esana ie tore Moaba; ia Moaba tataodi tamadi ede, i laoma e wau ta. 38 Taumurita ia hinage natuna tau i labasi, eo esana ie tore Ben‐ami; ie Amona tataodi tamadi ede, i laoma e wau ta.

Copyright information for `SWP