Genesis 2

Doha ina galewa eo tanoubu se heohidi, ginauridi maudoudoidi. Na asubena hehaligigi‐labuina eai Eaubada paisoa i paisoaei wa, i heohi, arinai asubena hehaligigi‐labuina eai ana paisoa gamagaridi wa i aiyawasiedi. Arinai Eaubada asubena hehaligigi‐labuina i ainauiai eo i hetabuei, paana arinai Eaubada ana paisoa wa i aiyawasiei, ena hetuhetubu paisoana wa.

Galewa eo tanoubu huia hetubudi wasadi. Asubena eai ne GUIAU Eaubada tanoubu eo galewa i ginauridi.

Eaubada Tau ie Tore Edena Oeana eai

Huiana ne sora nige oea ginaurina ini’inina esau tano eai i tubu, eo sora nige oea lagauna i inisaema, paana GUIAU Eaubada sora nige nabu i hetaru tano eai, eo sora nige tau esau tano i giari; na goura mo tano eai ie sae, iaede tano maudoina i hebuta. Abotai GUIAU Eaubada tau i hetubu tanoubu muamuana eai, mauri eahuana i eahualau isuna eai; abo tau wa i hemala doga ma earuana maumaurina. Abo GUIAU Eaubada oea i umai Edena eai, tupo aruabu eai, temetai abo tau wa ie tore, iaede i ginauri wa. Eo tano eai GUIAU Eaubada oeagi gamagaridi i hetubudi, isi ede adi ao se lolo, eo isi hinage aiaidi se lolo; mauri oeagina hinage oea duaduarina eai, eo lolo eo baaea italobaina oeagina hinage.

10 Saga esau Edena eai i didipesa, oea wa ana goila, abo i hemala saga hasi. 11 Bagubagunana esana Pisona; ia ede i lau Havila tehana maudoina i hetaiiri, temetai gold wa; 12 eanua ne ena gold i lolo dumaduma; bedelium eo onyx we’una hinage metai. 13 Saga helabuina esana Gihona; ia ede Kusa oeana maudoina i tauhetaiiri. 14 Hehaionana esana ede Hidekela, Asiria tupo aruabuna eai ie lau. Eo saga hehasina ede Euparatea.

15 GUIAU Eaubada tau wa ie abi ie tore Edena oeana eai, bena i giari eo i itawatai. 16 GUIAU Eaubada tau wa i lauhesom, i ene, “Oea ta oeagina gamagaridi uauadi abo au ainapaidi; 17 na lolo eo baaea italobaina oeagina iabom mo taba nige au ai, nei asubenana eai ne au ai abo au mate.”

18 Abo GUIAU Eaubada i ene, “Nige i lolo tau iabom mo i mia; ana sagu abo ea ginauri abo i lau loloei.” 19 Arinai tano eai GUIAU Eaubada oea suisuidi gamagaridi, eo eada manudi gamagaridi i hetubudi, eo i woeaidima Adamu arinai, ia bena esadi i toredi, eo Adamu wa esa saha i mosedi ginauri maumauridi gamagaridi eai, isi esadi ede. 20 Adamu esa i mosedi suisui gamagaridi oea eai taumia; na Adamu iabom sora nige ana sagu mamohoina se lobai. 21 Arinai GUIAU Eaubada Adamu i heenomate, ia ma eno‐matena oitarina esau i abihai eo bulumana i hemauuioi; 22 eo wau oitarina wa GUIAU Eaubada tau lisilisina eai i niusihai wa, arinai sine i ginauri, eo i woeaiyama tau arinai. 23 Abo Adamu i ene,

“Teina abotai ede siadagu siadana, eo bulumagu bulumana;
ia esana abo se atai Sine,
paana tau arinai se abihaiyama.”
24 Arinai ede tau tamana eo sinana abo i laugabaedi i patudidini monena arinai, eo isi se hemala bulumadi esega. 25 Wau tau wa ma monena isi taudi labui ma kohakohadi, na nige se taumaeamaea.

Copyright information for `SWP