Genesis 23

Saraha ena Mate Aberahama Abatoretoretau i Unehai

Saraha ie mia ena borimai handere esega eo tau‐esegai‐mate‐haligigi‐haiona; teina Saraha ena mauri huiana borimaidi ede. Abotai Saraha i odalele Kiriata‐araba eai, (ia ede Heberona) Kanana tanona eai. Aberahama ie lau Saraha enana i muromuroro eo douna i dou. Abo ena tau matematena wa i torohaigabaei i ribalau Hito tataodi aridi eai, i ene, “Eau laolaoma tauna mo, ea miamia boeamiu eai ta: egu tano au leama bena egu aba‐toretoretau emi tupo eai, abo egu taumate edi aba‐puruyamuidi.” Hito tataodi Aberahama se ribaheuio si ene, “Ema guiau e, hage u ataiemai; oa wasawasa saesaena boeamai eai. Taba em bousa lolodumadumana u hineri, arinai enam taumate u toredi taba nige esau ena bousa i nuahi e i guduguduim bena taumate u tore.” Aberahama i toro, abo i taba’ohu, Hito, eanua tataodi aridi eai, I ribalau aridi eai, i ene, “Ena aue eari egu taumate matagu eai ea puruyamui, au ataiegu eo enagu au awanori bena Eperona, Sohara natuna arinai, Makepela duhana, ia enana wa, i leama arigu eai; iaede ena oea sigasigana eai, maisana maudoina debana eai i leama omi matamiu eai, abo ea abi enagu, egu aba‐toretoretau.” 10 Wau Eperona wa i babawa Hito tataodi boeadi eai, abo Eperona, Hito tauna wa, Aberahama ena riba i hemaisa Hito tataodi gamagaridi matadi eai, eo isi ena eanua dobilana aba‐lusorana matadi eai, i ene: 11 “Nige’e, egu guiau e, egu riba u ataiei, oea ta abo ea ainauiaim, eo duha wa boeana eai, egu tatao nanatudiyao matadi eai ea leawa ta, arinai abo em tau mate u toredi.” 12 Aberahama i taba’ohu eanua tataodi matadi eai, 13 I ribalau Eperona arinai, eanua tataodi gamagaridi ena riba se ataiei, i ene, “Na ena au ataiegu mo; oea maisana abo ea leawa nimagu eai bena u abi, bena egu taumate egu aba‐toredi.” 14 Eperona Aberahama i heuoi i ene, 15 “Egu guiau e, u ataiegu wa, tano maisana silver sekela handere hasi, oa eo eau arida eai meta saha? Bena em taumate u tore mo.” 16 Aberahama maena Eperona nuadi esega, arinai Aberahama silver i ribaei wa, i nonoi Eperona enana, iaede doha i ribaei wa Hito tataodi beadi eai, silver sekela handere hasi doha tau uneune edi nonononoi huiana ne.

17 Arinai, Makepela, Eperona ena tano wa Mamare tupo aruabu eai, oea eo hinage duha, eo oeagi gamagaridi tehana maudoina eai se mosegabaei 18 Aberahama arinai, i hemala ia enana, Hito tataodi matadi eai eo isi gamagaridi tau awasae ena eanua dobilana eai. 19 Inata murina eai Aberahama monena Sahara ie tore duha alona eai Makepela ena oea eai Mamare matana eai; ia ede Heberona, Kanana eanuana eai. 20 Oea eo hinage duha wa se hemala Aberahama enana tahunuana bena ena aba‐toretau, Hito tataodi aridi.

Copyright information for `SWP