Genesis 25

Aberahama ana Isimurita Ketura arinai

Aberahama monena esau ie abi, esana Ketura, Nanatunayao Simarana, Iokosan, Medana, Midiani, Isabaka, eo Sua i labasidi. Iokosan ia Siba eo Dedani tamadi. Dedani nanatunayao tatao ede Asurim, Letusima eo Leumimo. Midiani nanatunayao tatao ede Epaha, Epera, Hanoka, Abida, Eladaa, gamagaridi ta Ketura tubutubunayao. Aberahama ena gogo maudoina i mosei Isaako arinai, na ena wowosara nanatudiyao Aberahama ainauia mo i mosedi, eo ia ma miana na i hetamaridi natuna Isaako se miasuaraei, tupo aruabu tehana eai se mia.

Aberahama ie Mate eo se Tore

Aberahama ena mauri asubenadi eo borimaidi ede ina, borimai handere esega, eo tatao‐haiona‐se‐mate‐saudoudoi‐haligigi. Aberahama eawasina ie ohi to i odalele, i tautaubada aririo ena borimai gamagamagaridi sigadi eai, eo se laei ana bogaoyao aridi eai. Nanatunayao Isaako eo Isamaela tamadi se tore duha esau Makepela eai, Eperona Sohara natuna ena oea eai, ia Hito tauna wa, Mamare tupo aruabu eai, 10 tano Aberahama ie une Hito tataodi aridi eai. Temetai Aberahama se tore monena Saraha hasarina eai. 11 Aberahama ena mate murina eai natuna Isaako, Eaubada i helolo, Isaako wa Biera‐lahai‐roi eai ie mia.

Isamaela ana Isimurita

12 Isamaela ana isimurita ede ina: ia wa Aberahama natuna Saraha ena heaheari Hagara Aigupito sinena wa i labasi. 13 Isamaela nanatunayao tatao esadi ede ina, tau baguna i lau e tau murita: Nebaiota, Isamaela natu ealahouna, eo Kedare, Adebeala eo Mibasam. 14 Misima, Dumaha, Masa. 15 Hadadi, Tema, Ietura, Napisi, eo Kedema. 16 Teina Isamaela nanatunayao tatao esadi ede, edi asa, eo edi gougou esadi hinage, edi wasawasa saudoudoi‐labui boga hasihasirina ede. 17 Isamaela ena mauri borimaidi ede ina, handere esega eo tau‐esega‐i‐mate‐saudoudoi‐haligigi‐labui: eawasina ie ohi to ie mate, eo se laei ana bogaoyao aridi eai. 18 Isi edi aba‐mia Havila i lau e Sura, ia ede Aigupito matana eai, Asiria edana eai. Ana bogaoyao gamagaridi nei eai i miasuaraedi.

Isoa eo Iakobo edi Huia Labasi

19 Isaako, Aberahama natuna, ana isimurita ede ina. Aberahama Isaako tamana ede. 20 Isaako ena borimai tatao labui se mate, na Rebeka ie abi monena, ia Betuela natuna siu, Arama tauna wa Padana‐arama eai ie mia, eo louna Labana Arama tauna. 21 Na Isaako GUIAU arinai i aiboda monena debana eai, paana i agari: na GUIAU ena uura i ataiei, abo Rebeka ie boga. 22 Merumeru tauna boeana eai se haiabi, to i ene, “Paana saha doha ina ea hearo?” To ie lau GUIAU arinai i oimuri. 23 GUIAU i ribalah ia arinai i ene,

“Basileia labui oa bogam eai,
tatao peledi labui oa arim eai se labasidi, abo se peilabuiedi,
esau abo i adidiri, ena tau abo i saepoi,
taubaguna abo tau murita ena heaheari eai i lau.”
24 Ena asubena se ohi bena i haisu, hede mamohoi godegode ia bogana eai. 25 Bagubagunana i laoma i buiabuia, tauna maudoina se orooro doha lulu oroorona; arinai esana se tore Isoa. 26 Murina eai ena tau se labasi nimana eai ae gedurina i abididini, arinai esana se tore Iakobo. Isaako ena borimai tatao‐haiona‐se‐mate huiana eai ne monena i labasidi.

Isoa ena Ealahou Ainauiana i Unegabaei

27 Merumeru wa se taulailai abo Isoa ia tauailoea saesaena na Iakobo ia tau manabiga, numaalo tau miamiaina. 28 Isaako Isoa i gadosisiei paana aiailoea aiaidi i aidi, na Rebeka Iakobo i gadosisiei.

29 Huia esau Iakobo liu ie riga, Isoa oea eai i laoma to i wesari ariri. 30 Isoa i ribalau Iakobo arinai i ene, “Liu buiabuiana u leama ea ai paana ea wesari matemate!” (Arinai esana esau ede Edoma.) 31 Iakobo i ene, “Em ealahou ainauiana u unegabaei arigu eai baguna.” 32 Isoa i ene, “Mate i hanahanauigu ta ealahou ainauiana ena lolo saha abo i helologu?” 33 Iakobo i ene, “U riba aigora arigu eai wauta.” Arinai i riba aigora, to ena ealahou ainauiana i unegabaei Iakobo arinai. 34 Abotai Iakobo falawa eo liu buiabuiana ma aiaina i mosei Isoa arinai ie ai eo ie nom, eo i torohai ena eda eai ie lau. Doha ina Isoa ena ealahou ainauiana i nuatuhegagiri.

Copyright information for `SWP