Genesis 26

Isaako Gerara eai eo Biera‐siba eai

Abotai guriam lailai eanua eai ne ie tubu doha guriam bagubagunana wa, Aberahama ena huia eai. Isaako abo ie dobi Gerara eai Abimeleko Pilistia edi wasawasa arinai. GUIAU i hemasarahauioi ia arinai i ene, “Tabu u dobi Aigupito eai, eanua enam ea ribaei mo arinai u mia. Teina eanua eai ta u miahai eau abo maem, abo ea ainauiaim paana tano gamagaridi ta abo ea lediwa oa arim eai, eo am isimurita hinage, eo egu aigora tamam Aberahama arinai abo ea hemamohoieidi. Am isimurita abo ea hegamagaridi doha ipora galewa eai eo tano gamagaridi ta abo ea mosedi am isimurita aridi eai, eo am isimurita debadi eai tanoubu basileiadi gamagaridi abo se helolodi. Paana Aberahama arinagu ie ataiei eo egu riba i sogohi, egu lauhesom egu laugagaeo eo egu riba hedudurai.”

Arinai Isaako Gerara eai ie mia. Huiana ne eanua tataodi monena se hetala, i ene, “Lougu ede,” i matausi ena i ene, “Monegu ede,” ena nuatu “Eanua tataodi ata se unuigu Rebeka debana eai,” paana sine wa ana ao i lolo ariri. Isi huia lohaloha ma miadi nei eai, Abimeleko, Pilistia edi wasawasa ena numa tamlapaina eai i italau Isaako ie ita monena Rebeka i haitalagadoi. To Abimeleko Isaako i eogai i ene, “Hedeomi monem meta, paana saha u ene ‘ia lougu’?” Isaako ena riba i heuio, “Paana ea nuatui ata ia debana eai ea mate.” 10 Abimeleko i ene, “Ina saha ue abi arimai eai? Ena tau esau ata bena ma monem se eno, abo giru lailai u leama potamai eai.” 11 Arinai Abimeleko ena tatao gamagaridi i ribahesanapuedi, i ene, “Aitea tau ena i abilau tau ta e sine ta aridi eai, ia abo se unuhemate.”

12 Isaako oea eai ne ie uma, eo borimaina ne boeana eai ena umauma masurina laina doha ma tatao‐haligigi‐se‐mate, eo GUIAU i ainauia aririei. 13 Arinai tau wa i hemala gogo tauna, ena gogo i helahelai i lau e i hemala tau monamonaune mamohoi. 14 Ena gogo ede mamoe eawoidi, bulumakau eawoidi, eo ena numa taumiaidi se gamagari ariri, to Pilistia tataodi se aiaromagigiriei. 15 (Arinai goila huadi ia tamana ena heaheari tataodi se saradi wa, Pilistia tataodi abo se gududi, eo tano eai se wuidi, isi ede tamana Aberahama ene huia eai se saradi wa.) 16 Abimeleko i ribalau Isaako arinai i ene, “Besi, u lausuaraemai, paana u didiga ariri, nige doha ai.”

17 Arinai Isaako i torohaigabaedi, Gerara gadogadoana eai i abiapa to nei eai ie mia. 18 Goila huadi wa tamana Aberahama ena huia eai se saradi wa, Isaako i sarauioidi, paana Aberahama ie mate abo Pilistia tataodi se wuidi, eo esadi tamana i toredi wa i toreuioidi. 19 Isaako ena heaheari tataodi gadoa ne se sara to goila huana eai ne bunubunuasi se lobai. 20 Abo Gerara edi bulumakau tauitawataidi maedi Isaako ena bulumakau tauitawataidi se haiabi, si ene, “Goila ta enamai.” Arinai hua esana se tore Eseka paana sabina se haiabi. 21 Abo goila huana esau se sara to hinage se haiabiei; arinai esana ie tore Sitina. 22 Abo se sigi se lau tupo esau eai, nei eai hinage goila huana se sara, na nige se luluei arinai esana ie tore Rehobote, i ene, “Abotai GUIAU susuada i ginauri, abo oea eai ta eda masuri ta lobai.”

23 Nei eai i torohai ie sae Biera‐siba. 24 Maionana eai ne GUIAU i taumasaraha ia arinai i ene, “Eau tamam Aberahama ena Eaubada, tabu u matausi, eau maem abo ea ainauiaim, eo am isimurita abo ea hegamagaridi egu heaheari tauna Aberahama debana eai.” 25 Arinai nei eai aba’aitalasam hatana i hetoro eo GUIAU esana i atai eo nei eai ena numa‐lulu i hetoro. Nei eai hinage Isaako ena heaheari tataodi goila huana esau se sara.

Isaako eo Abimeleko edi Riba Aigora

26 Abotai Abimeleko ma ana sagu Ahusata, eo Pikolo ena iala bodana tauwoeaina, isi Gerara eai se torohai se lau Isaako hesabana. 27 Isaako i ribalau aridi eai i ene, “Paana saha au laoma arigu eai, omi tau hewaiunuegu eo tau aiduiegu wa?” 28 Si ene, “Au ita i masaraha ariri hede GUIAU oa maem, arinai ai ene taba oa eo ai eda aigora duaduarida eai, eo ta ribahesunumauioida, 29 bena taba nige u hebaaeamai, doha ai nige saha ai ginauri arim eai na lolo mo eo ai hetamarim ue lau ma nuabigam. Wauta oa GUIAU i helolom.” 30 Arinai mataasi enadi i ginauri to se ai eo se nom. 31 Maraietom se toro heuheula esa esa maediyao se riba aigora, abo Isaako i healatudi to se laugabaei ma nua tarudi. 32 Nei asubenana esegana eai Isaako ena heaheari tataodi se laoma hua se sara wasana se heriba, si ene, “Goila ai lobaiyao.” 33 Esana ie tore Siba; ia ede eanua esana wa i laoma e wauta ede Biera‐siba.

34 Isoa ena borimai tatao‐labui‐se‐mate abo monena Iudita ie hai Bieri Hito tatuna natuna sine, eo Basemata, Elona, Hito tauna natuna sine; 35 Na isi Isaako eo Rebeka edi mia se hekalapi aririei.

Copyright information for `SWP