Genesis 27

Iakobo Isaako ena Ribahelolo ie Abi

Isaako i tautaubadao eo matana se gaugau, nige i itaita komakomani, ia natuna taubaguna Isoa wa i eogai ia ene, “Natugu e,” eo i heuio i ene, “Eau ede ina.” I ene, “U itagu, ea tautaubada’o, egu mate asubenana nige abina ea ata. Ehei, em alahia u abidi, em pidu eo pidu gigina, u lau nuura eai agu u ailoea. Abo agu anihu lolona u abinonohai, doha agu henuhenu wa abo u leama ea ai, eo sora nige ea mate ea ribahelolom.”

Isaako natuna Isoa enana i ribariba na Rebeka i ataiei. Arinai Isoa wa ie lau nuura eai bena ailoea aiaina hesabana, Rebeka i ribalau natuna Iakobo arinai i ene, “Tamam ena riba Isoa arinai ea ataiei, i ene, ‘Agu sarai u abiama, agu anihu lolona u henonohai abo eai ai, to GUIAU matana eai sora nige ea mate, na abo ea ribahelolom.’ Ehei, natugu e, egu riba u awa’abiei ina ea lauhesom ta. U lau goti eawoidi aridi eai, goti nanatudi labui u abidima, aridi eai abo anihu lolona ea ginauri tamam ana, doha ana henuhenu wa. 10 Abo u leama tamam ana i ai sora nige ie mate, na oa ede abo i ribahelolom.” 11 Na Iakobo i ribalau sinana Rebeka arinai, i ene, “Agutoi, egu tau Isoa ia tau oroorona, eau taugu i sabusabu. 12 Ata tamagu i abiitagu, ata i ene ea borai, abo nige ribahelolo ribana, na ribahebaaea ribana ea hearo.” 13 Sinana i ene, “Natugu e, riba hebaaea abo eau potagu eai i taru, oa mo egu riba u awaabiei, u lau u abidima.” 14 Arinai ie lau i abidima sinana arinai, sinana abo anihu gurewana ie riga tamana ena henuhenu wa, 15 abo Rebeka ena taubaguna Isoa ana lulu lolodi numa eai se ota i abidi, eo aridi eai natuna taumurita Iakobo i helui. 16 Eo wau goti nanatudi wiadi i toredi nimana eai eo gadona tupo subusabuna eai. 17 Eo aiai ma anihu eo falawa i abinonohaidi wa, i toredi natuna Iakobo nimana eai.

18 I awasae tamana arinai i ene, “Tamagu,” to i ene, “Eau ede ina; oa natugu aisega?” 19 Iakobo i ene, “Eau Isoa em taubaguna. Em riba ea ginauriyao; u toro u bawa ailoea wa aiaina u ai na u ribahelologu.” 20 Na Isaako i ribalau natuna arinai i ene, “Natugu e, edohana to u lobai heula aririei?” I ene, “Paana GUIAU em Eaubada i leama arigu eai.” 21 Abo Isaako i ribalau Iakobo arinai, “Natugu u sigilaoma bena ea abi’itam, bena abina ea ata, mamohoi, oa natugu tau Isoa e nige’e?” 22 To Iakobo i sigilau tamana Isaako gegesina eai, tamana i abi’ita, i ene, “Arinam doha Iakobo arinana, na nimam doha Isoa nimana.” 23 I hekau paana nimana se oro’oro doha ena tau Isoa nimana, arinai i ribahelolo. 24 Na i ene, “Mamohoi oa natugu Isoa wa?” I ene, “Eau ede.” 25 Abo i ene, “Agu u leama, natugu nimana leleana abo ea ai abo ea ribahelolom.” I leama arinai, to ie ai, abo waina i mosei to ie nom. 26 Abo tamana Isaako i ribalau i ene, “Natugu e, u laoma gegesigu eai, u alagoiegu.” 27 To i laoma gegesina eai i alagoiei, to ana lulu panena i ataiei, abo i ribahelolo, i ene:

“Ia ede, natugu panena ede nuura panena ia ede GUIAU i he’anio!
28 Eaubada galewa wabumarina arinai abo i ainauiaim,
eo tano masurina uauana lailaina
eo sitona aiaina peina, eo waina hinage,
29 Hari tatao abo enam se paisoa,
basileia abo se taba’ohuim.
Em tataoyao oa abo tanuagadi ede,
eo sinam nanatunayao arim eai abo se turibono.
Tau ribahebaaeam, ia abo se hebaaea aririei,
eo tau ribahelolom abo se helolo aririei!”
30 Isaako, Iakobo i hedebasae lautom, tamana Isaako matana eai i pesalau, na nige baeaona Isoa ie lage ena abaailoea eai i laoma. 31 Ia hinage aiai anihu i abinonohayao, i leama tamana arinai. I ribalau tamana arinai i ene, “Ehei, u toro, hage natum ena ailoea aiaina u ai, abo u ribahelologu!” 32 Tamana Isaako i ene, “Oa eai?” Ia i ene, “Hede eau natum labasi bagunaegu, Isoa.” 33 Isaako abo i tabutabubu ariariri, i ene, “Eai meta sarai i ailoea to i leama, oa soram, na ea aihe’ohiyao eo hinage ea ribaheloloyao? Mamohoi, ia hinage abo se helolo!” 34 Isoa tamana ena riba i ataei abo ie dou ma arina lailaina, ena dou i kalapi ariri, i ribalau tamana arinai i ene, “Aioi, tamagu e, eau hinage u ribahelologu!” 35 Na i ene, “Em tau ena laulau boraborana eai i laoma oa em helolo ribana i abiyao, i lea’o.” 36 Isoa i ene, “Esana se atai dudurai ‘Iakobo,’ paana ina malabui egu tupo i girihai. Egu ealahou ainauiana i girihai, abotai u ita egu helolo ribana i girihai hinage! Nige ribahelolo esau enagu?” 37 Isaako i ene, “Ia ea hetoroyao am tanuaga, ena tataoyao gamagaridi eo moseyao ena heaheari eai se lau, sitona aiaina eo waina arinai ea bousini. Abo enam saha ea leawa, natugu e?” 38 Isoa i ribalau tamana arinai i ene, “Tamagu e, em ribahelolo esega dumaduma mo, wa? U hedebasaegu, eau hinage, aioi, tamagu e!” Isoa abo arinana i helai to i dou lailai.

39 Abo tamana Isaako ena riba i heuio i ene:

“U ita em abamia ede tanoubu masurina oa abo u miasuaraei,
wabumarina galewa eai i laoma abo u miasuaraei.
40 Em elepa debana eai abo u mia,
em tau abo u heayaiyei;
na abotai abo u earigabaeiuioim
ena oibahe gedugedum eai abo u oigodu.”

Isaako Iakobo i Hetamari ie Lau Harana

41 Isoa Iakobo i hewaiunuei, riba lolona arinai tamana i ribaheloloei debana eai, arinai Isoa nuana eai i ene, “Doudou asubenadi tamagu enana, se hanahanauma; muridi eai abo egu tau Iakobo ea unui.” 42 Na Isoa natuna taubaguna wa ena riba se ribataubigaedi sinana Rebeka arinai; to esau i hetamari ena taumurita Iakobo i eogaiama, i ribalau ia arinai, i ene, “U ita, em tau Isoa bena i unuim ena abahenuabigauiona. 43 Ehei, natugu, arinagu ta u awaabiei, u torohai u dago eau lougu Labana arinai, Harana eai. 44 Ia arinai u mia begana i lau e em tau ana ouyalayala lailaina ta ie taru. 45 I lau e em tau ena ouyalayala i lautom eo em abi arinai wa nuana se hui; paana saha abo asubena esegana eai taumiu labui ea gabaemiu?”

46 Abo Rebeka i ribalau Isaako arinai i ene, “Egu mauri ea tausiololoei Hito sisinedi debadi eai. Ena Iakobo Hito sinena esau i tawasorai, eanua ta sinena esau wa, abo egu mauri aniona saha?”

Copyright information for `SWP