Genesis 29

Iakobo Labana i Heayaiyei Rahela eo Lea debadi eai

Iakobo ena lauwasi eai ie lau e ie lage tupo aruabu tataodi edi oea eai. I itaitalau na goila huana oea esau eai ie ita, to nei mamoe eawoidi haiona gegesina eai se eno paana goila huana eai ne se henomdi. Mamoe eawoidi nei eai se henau gogoidi, abo tau itawataidi we’u se buihesuara, mamoe se henomdi, abo we’una se toreuioi huana awana eai.

Iakobo i hesioedi, “Egu tataoyao e, omi haedi au laoma?” Ediba, “Ai Harana eai ai laoma.” I hesioedi, “Labana abina aue ata, ia Nahora nutuna?” Si ene, “Ia abina aie ata.” I ene, “Ia edohana, i lolo wa?” Si ene, “I lolo, na u ita nei, natuna Rahela i laolaoma, ena mamoe i woeawoeaidima.” I ene, “Au ita, sora ina ta asusubenalai, na nige suisui edi huia woeagogoidima; besi mamoe au henomdi abo au woeauioidi au heaibaidi.” Na si ene, “Taba nige’e. Sora gamagaridi se woealageedima we’u se buihai huana awana eai, abotai abo ai henomdi.”

Ma’ediyao sora ma ribaribadi, na Rahela ie lage tamana ena mamoe ma’enayao, paana ia tautitawataidi ede. 10 Iakobo Rahela ie ita, sinana louna Labana wa natuna siu, eo sinana louna Labana ena mamoe i itadi, Iakobo ie sae we’u huana guduna i buihai, eo sinana louna Labana ena mamoe eawoina adi goila i henomdi. 11 Abo Iakobo Rahela i alagoiei, eo i dou ma arina lailaina. 12 Iakobo Rahela i heriba i ene ia tamana ana boga tauna esau, eo ia Rebeka natuna, arinai siu wa ie tau ie lau tamana i heriba.

13 Labana Iakobo wasana i ataiei ia louna natuna wa, abo i aitautau bena i hailobai, i haitalagadoi, eo i alagoiei, eo i woeai ena numa eai. Ginauri gamagaridi ta Iakobo Labana i heriba. 14 Labana abo i ribalau ia arinai i ene, “Mamohoi ariri, oa siadagu eo bulumagu!” Abo nawalai esega sorasorana arinai ie mia.

15 Labana abo i ribalau Iakobo arinai i ene, “Paana oa agu boga tauna esau, arinai abo enagu u paisoa gaibu mo? U heribagu abo am maisa saha?” 16 Labana nanatunayao sisine labui, taubaguna esana Lea, taumurita esana Rahela. 17 Lea matana se beruberu, na Rahela mo ana ao i lolo ariri, eo ma anabela. 18 Iakobo Rahela i gadosisiei, to i ene, “Abo borimai haligigi‐labui enam ea paisoa natum taumurita Rahela maisana.” 19 Labana i ene, “I lolo mo ea leawa arim eai, nige tau esau arinai; arigu eai u mia.” 20 Arinai Iakobo i paisoa borimai haligigi‐labui Rahela debana eai; na ia arinai amnana doha asubena hisahisawaidi mo paana siu wa i gadosisi aririei.

21 Abo Iakobo i ribalau Labana arinai i ene, “Monegu ne u leama bena ea lau arinai paana egu huia ea he’ohidio.” 22 Arinai eanua ne tataodi Labana i he’oigogoidi eo mataasi se ginauri. 23 Na maimailahi eai natuna Lea ede i woeai Iakobo arinai to arinai ie lau. 24 (Labana ena heaheari sinena Silepa i mosei natuna Lea arinai bena i abi ana heaheari.) 25 Mara ie tom abo Iakobo ie ita, omi hede Lea, to i ribalau Labana arinai i ene, “Saha ue abi arigu eai ta? Rahela debana eai enam ea paisoa, e nige’e? Paana saha u boraegu ina?” 26 Labana i ene, “Ai ema eanua laulauna eai taba nige ai abi doha nei, taba nige taumurita se mosei bagunai abotai taubaguna. 27 Teina ta ena sabati sorasorana u he’ohi abo esau ea leawa, maisana borimai haligigi‐labui abo hinage enagu u paisoa.” 28 Iakobo i awaabi, ena sabati sorasorana i he’ohi, abo Labana natuna Rahela i mosei ie abi monena. 29 (Abo Labana ena heaheari sinena Bilaha i mosei natuna Rahela arinai abo ena heaheari.) 30 Iakobo hinage Rahela arinai ie lau, na Rahela mo i gadosisi aririei, abo Lea, eo Labana enana i paisoa uio borimai haligigi‐labui.

Iakobo Nanatunayao

31 GUIAU i itayo’o, Lea se hewaiunuei, arinai abo i abiabi, na Rahela i agari. 32 Lea ie boga eo natuna tau i labasi, eo esana ie tore Reubena, to i ene, “Paana GUIAU egu amamna i itayao, besi abo monegu i godosisiegu.” 33 I bogauio, natuna tau esau i labasi, i ene, “Paana GUIAU i ataieyao, se hewaiunuegu, arinai natugu tau esau hinage i leama,” To esana ie tore Simiona. 34 Hinage i bogauio natuna tau esau i labasi, i ene, “Abotai monegu abo i patulaoma arigu eai, paana nanatunayao tatao haiona hede ea labasidio.” Arinai esana ie tore Levi. 35 Abo i bogauio natuna tau i labasi, i ene, “Abotai abo GUIAU ea hedebasaei.” To esana ie tore Iuda. Abo i labalaba lautom.

Copyright information for `SWP