Genesis 3

Tau ena Beu

Nuura suisuidi GUIAU Eaubada i hetubudi wa, boeadi eai mota iabom i sonoga ariri. I ribalau sine arinai i ene, “Eaubada i ene taba nige oea ta oeagina uauadi au aidi, wa?” Sine i ribalau mota arinai i ene, “Oea ta oeagina uauadi taba ai aidi, na Eaubada i ribaei mo i ene, ‘Oeagi wa oea duaduarina eai i totoro, temeta mo uauana taba nige au ai, hinage taba nige au abilau arinai, ata au mate’.” Mota abo i ribalau sine arinai i ene, “Mamohoi taba nige au mate; Eaubada abina i ata huiana eai ena omi au ai abo matamiu se lala, abo omi doha Eaubada, lolo eo baaea italobaina abo au italobai.” Arinai sine wa ie ita oeagi wa uauana omihede i lolo, ana ao matana eai i lolo, oeagi gadolelehina, paana tau arinai i sibasiba, abo i abilau uauana arinai, to ie ai; tupona i mosei monena arinai ia hinage ie ai. Abotai abo tataodi labui se matalala, se italobaiuioidi hede ma kohakohadi. Abo kuhou lugudi se bodigogoidi, edi nogi se ginauridi.

Abo GUIAU Eaubada dagudaguguna se ataiei, oea eai wa i laulauwaiyo maimailahi wayawayauna eai, Adamu ma monena GUIAU Eaubada matana eai se bawayamui oea wa oeagina boeadi eai. Na GUIAU Eaubada i eogalau Adamu arinai i ene, “Oa ede haedi?” 10 Ia abo i heuioi i ene, “Dagugum ea ataiei oea eai, na ea matausi paana ma kohakohagu ina, arinai ea bawayamui.” 11 Ia i ene, “Eai i heribam u kohakoha? Oeagi uauana ue ai, wa, iaede ea gorai bena tabu u ai?” 12 Tau wa i ene, “Sine u leama ia bena maegu wa, ia oeagi wa uauana i leama, to ea ai.” 13 GUIAU Eaubada sine wa arinai ie riba, i ene: “Saha ina u ginauri ta?” Sine i ene, “Mota i boraigu, to ea ai.” 14 GUIAU Eaubada mota arinai ie riba, i ene;

“Paana teina oa u ginauri,
ea ribahematem ta suisui gamagaridi
eo suisui manamanabaradi boeadi eai;
bogam eai abo u nenene,
tano muamuana abo u ai,
em mauri asubenadi gamagaridi eai.
15 Hewaiununa abo ea tore oa eo sine duaduarimiu eai,
eo oa tumamyao eo sine tumanayao duaduaridi eai hinage;
ia abo urum i utuhegaro,
eo oa abo ae gedurina u oihegaro.”
16 Sine arinai i ene,
“Abi‐merumeru arinai abo em amamna ea hegamagari;
amamna boeadi eai abo nanatumyao u labasidi,
taiede, em gadosisi abo otana mo monem arinai,
ia hinage abo i tanuagaim.”
17 Adamu arinai i ene,
“Paana monem arinana u ataiei,
eo oeagi wa ue ai,
ea lauhesom wa,
‘Tabu u ai,’
tano ea ribahebaaea ta debam eai;
paisoa amamnana mo abo aiaina u ai em mauri
asubenadi gamagaridi eai;
18 nurinuri eo lagau baabaaeadi abo i he’inidiwa;
eo oea wa aiaidi se ini iaede abo au aidi.
19 Debam muiasana eai
aiai abo u ai,
i lau e u uio tano arinai,
ede tano eai se hetubum wa;
oa tano ede,
arinai abo u hemalatanouio.”
20 Adamu monena esana ie tore Eva paana ginauri maumauridi gamagaridi ia sinadi ede. 21 GUIAU Eaubada Adamu ma monena adi lulu suisui opidi eai i ginauridi, eo i heluidi.

22 Abo GUIAU Eaubada i ene, “Paana tau i hemala doha ita esau, lolo eo baaea italobaina i italobaiyao, ata nimana i helele mauri oeagina uauana hinage i ai, abo maurina i lau esegai e nige nosina.” 23 Arinai GUIAU Eaubada Edena oeana eai i hepesa, i hetamari bena wau tano arinai ia se hetubu wa i giari. 24 Arinai tau wa i aiduiei; to oeana tupo aruabu eai serubim esau i hetoro, eo elepa balebalelemna i he’ode tupo gamagari eai, mauri oeagina dobilana wa i taugudui.

Copyright information for `SWP