Genesis 33

Iakobo eo Isoa se Hainuabiga

Abotai Iakobo matana i helabaisinidi Isoa ie ita i laolaoma maenayao tatao handere hasi. Arinai merumeru i soiedi Lea enanayao, eo Rahela enanayao, eo edi heaheari sisinedi labui enadiyao. Heaheari sisinedi ma nanatudiyao i torebagunaidi, muridi eai Lea ma nanatunayao, abo Rahela eo Iosepa i toremuritaidi. Iakobo ia i edabagunaedi, ma haligigi‐labui i tabaohu tano eai i lau e i hanahanau ena tau arinai.

Na Isoa i aitautau ia i hailobai i heaitalagadoi, i alagoiei, abo se haidoudou. To Isoa matana i helabaisinidi sisine ma nanatudiyao i itadi abo i ene, “Ina aidimodi maemyao?” Iakobo i heuio, “Isi ede nanatuguyao Eaubada ena ainauia em heaheari tauna arinai.” Heaheari sisinedi hinage se hanahanau ma nanatudiyao se tabaohu. Lea hinage ma nanatunayao se hanahanau se tabaohu, murina eai Iosepa i laoma gegesina eai, eo Rahela, eo se tabaohu hinage. Abo Isoa i hesio i ene, “Dodoga pelena lailaina wau ea hailobai aniona saha?” Iakobo i heuio i ene, “Bena abo arinai em nualolo ea hearo.” Na Isoa i ene, “Egu tau e, egu gogo gonogonoagu, saha eo saha oa nimam eai meta me u abididinidi.” 10 To Iakobo i ene, “Taba nige’e, ea awanorilaowa, taba nuam i lolo arigu eai, ina egu ainauia ta u abi, paana mamohoi ariri am ao ea ita ia ede doha Eaubada ana ao, eo hinage ma nualolom u hailobaigu ta. 11 Ea aibodaim bena ina egu ainauia ta u abi enam, paana Eaubada i ainauia aririegu, to egu gogo gonogonoagu.” I samasamadudui, abo Isoa ie abi.

12 Abo i ene, “Hage ta torohai, na eau abo ea eda bagunaem.” 13 Na Iakobo i ene, “Egu guiau e, abina u ata merumeru se lau beruberu, eo hinage egu mamoe, eo egu bulumakau ma nanatudiyao maeguyao, na ena huia esau se lauhesomdi bena se lau heula abo se mateohi. 14 Egu guiau, ea aibodaim bena em heaheari tauna u bagunaei, abo eau ea lau benaibenai, suisui eo merumeru edi lau eai abo ea lau, i lau e ea lage Seira eai, oa egu guiau arim eai.”

15 Isoa i ene, “Hage tatao hisahisawaidi nimagu eai abo ea laugabaedi arim eai.” Na Iakobo i ene, “Abo adi paisoa saha? Egu guiau e, bena nuam i lolo arigu eai.” 16 Arinai nei asubenana ne Isoa ie uio Seira dobilana eai. 17 Na Iakobo ie lau Sukota eai, nei eai ena numa i hetoro, eo ena suisui edi apa i ginauridi, abo eanua esana se tore Sukota.

18 Iakobo Padana‐arama eai i laoma ie lage Seilem, Sekema ena eanua esau Kanana tanona eai, abo eanua matana eai ena apa lulu i hetoro. 19 Oea wa, ena apa lulu aba‐hetorona i unehai Hamore nanatunayao aridi eai, ia Sekema tamana, maisana moni silver handere esega. 20 Abo nei eai aitalasam hatahatana i hetoro, esana ie tore El‐Elohe‐Isaraela.
33.20“El‐Elohe‐Isaraela” aniona ede Eaubada, Isaraela ena Eaubada.


Copyright information for `SWP