Genesis 34

Daina Hebaaeana Hemaisana

Huia esau Daina, Lea natuna sine, Iakobo arinai ie abi wa, iabom ie pesa ie lau eanua hasahasaradi bena i itadi. Abo Sekema, ia Hiwi tauna, Hamore natuna, nei eanua ne wasawasa, ia Daina ie ita, to i abilau arinai, maena se enobili, to i hebaaea. Na ia nuana maudoina ie lau Daina arinai, Iakobo natuna sine, eo hasara wa i gadosisiei eo ena riba se biga arinai. Abo Sekema i ribalau tamana Hamore arinai i ene, “Ina hasara ta u abi monegu.” Iakobo abo i ataiei tau wa natuna Daina i hebaaea; ia nanatunayao tatao oea eai ena suisui se suidi, to ia awana ie gudu i lau e se uioma. Abo Hamore, Sekema tamana, ie lau Iakobo arinai bena se ribariba. Na Iakobo nanatunayao tatao oea eai wasa se ataiei to se laoma, nuadi se amamna, eo edi ouyalayala i lai ariri paana tau wa ginauri baaea mamohoina i ginauri Isaraela boeana eai, Iakobo natuna sine maena se enobili. Paana laulau doha nei tabu si ginauri.

Hamore maenayao se oiriba, i ene, “Natugu tau, Sekema, natum sine gadohina i gadohie; ea aibodaim bena u mosei ia arinai bena abo monena. Abo ta haitawasora; omi nanatumiuyao sisine au ledima arimai eai, eo ai hinage abo nanatumaiyao sisine ai lediwa arimiu eai. 10 Abo ta miagogo, oea lailaina matamiu eai; abo au miahai arinai, au paipaisoa, eo au uneune, eo arinai emi gogo au abidi.” 11 Sekema i ribalau Daina tamana eo loulounayao aridi eai ie ene, “Ea aibodaimiu bena nuamiu se lolo arigu eai, eo saha eo saha au ribaei abo ea leawa. 12 Hasara wa maisana ena au henua au helai aririei, taiede abo ea leawa: ia mo hasara wa bena au leama ea tawasorai.”

13 Na Iakobo nanatunayao tatao Sekema ma tamana Hamore se boraidi, mata paana Sekema wa loudi i hebaaea debana eai. 14 Si ene, “Taba nige em nuatu ai lauwatai, paana nige abina ai ata loumai ai mosei tau esau nige se heperitome arinai, ata ginauri wa i hemala ema taumaeamaea. 15 Na taba au abi doha ina abo ai eari, taba omi au hemala doha ai, eo tatao gamagarimiu se heperitomemiu. 16 Taba laulau ta au abi, i lolo abo nanatumaiyao sisine ai lediwa, eo hinage nanatumiuyao sisine abo ai abidi, eo abo ai mia boeamiu eai, ta hemala boga esega. 17 Na ena nige au henua ema riba ta au ataiei eo nige au eari heperitome arinai, loumai abo ai abi, ai lau.”

18 Edi riba wa Hamore, ma natuna Sekema, i henualolodi. 19 Abo hewari wa nige i bebeda edi riba i awaabiei, paana Iakobo natuna sine i gadosisiaririei. Ia tamana ena numa eai i sae ariri. 20 Hamore eo natuna tau Sekema se lage edi eanua dobila lailaina wa arinai nei eai nuatu wa se hetoro eanua tataodi matadi eai, si ene, 21 “Ina tatao ta se nuabiga arida eai, arinai hage se mia eda eanua eai eo edi uneune paisoana se laelaei; paana eda eanua susuana gonoana enadi; abo edi hasara ta abidi ta tawasoraidi, ita hinage ede hasahasara abo ta mosedi aridi eai. 22 Ginauri esega mo se hetoro, na abo se eari bena abo se mia boeada eai, iaede bena ita gamagarida tatao abo se heperitomeda doha hinage isi. 23 Abo edi bulumakau, edi gogo eo edi suisui gamagaridi abo se hemala enada — e nige’e? Na i lolo ginauri ta arinai ta eari abo se miahai boeada eai.” 24 Tatao gamagaridi edi eanua se pesagabaei, Hamore eo Sekema edi riba se ataiewataidi, abo tatao gamagaridi nei eanua eai ne taumia se heperitomedi.

25 Abo asubenana hehaionana eai, huiana wa tatao gamagaridi amnadi se baaea, Iakobo nanatunayao Simiona eo Levi, Daina loulounayao, edi elepa se abidi, ma nuakipikipidi se awasae eanua wa alona eai, tatao gamagaridi se unuidi. 26 Hamore hinage, ma natuna tau Sekema, se lau elepaidi, se unuidi, eo Daina, Sekema ena numa alona eai, se girihai to se pesa. 27 Abotai Iakobo nanatunayao tatao se lusora tatao matematedi boeadi eai, eanua ena gogo se bahei, paana loudi wa se hebaaea. 28 Edi mamoe eawoidi, edi bulumakau, edi asini, eo saha saha se itadi eanua eai wa, eo saha eo saha se itadi eanua murimurina eai. 29 Edi gogo maudoina, eo nanatudiyao gagiridi, eo monediyao se girihaidi se laedi, eo ginauri maudoidi se lobaidi numa alodi eai se baheidi. 30 Abo Iakobo i ribalau Simiona eo Levi aridi eai, i ene, “Paana saha doha ina au hebaaeagu, esagu hinage au hebaaea aririei eanua tataodi Perisi eo Kanana tataodi matadi eai? Eau nige ea gamagari, arinai isi abo se heoiesega, abo se laoma se ialaigu, abo se unuhemategu, agu bogaoyao maeguyao.” 31 Na isi se ribaei si ene, “Mamohoi i lolo loumai i hebaaea gonogonoana doha ia sine baaea, e nige’e?”

Copyright information for `SWP