Genesis 37

Iosepa maena Tataoyao

Iakobo i miahai Kanana tanona eai, eanua wa arinai tamana ia taulaolaoma mo. Iakobo ana isimurita ede ina. Iosepa maena tataoyao edi suisui se suidi, gama wa Bilaha eo Silepa nanatudiyao tatao maediyao, isi wa tamana monenayao. Abo Iosepa edi wasa baaea i leama tamana arinai. Na Isaraela Iosepa i gadosisi aririei nanatunayao boeadi eai, paana i tautaubadao se labasi, to ana lulu lohalohana esau i ginauri enana ma nima lohalohadi. Abo ena tataoyao se italobai, boeadi eai tamadi Iosepa i gadosisi aririei, arinai se hewaiunuei, eo taba nige se arina bigabiga arinai.

Na Iosepa i enosuai, abo ena tataoyao i heribadi, to se hewaiunu aririei. I ribalau aridi eai ie ene, “Ea aibodaimiu abo egu enosuai wasana au ataiei. Huia esau eda sitona ta augogoidi oea eai, abo eau egu augogo i toro dudurai, na omi enamiu se toro hetaiiri eo se duludobi eau egu augogo arinai.” Abo ena tataoyao si ene, “Mamohoi abo u saepoimai! Mamohoi abo u hemala ama tanuaga!” Arinai ena enosuai debana eai se hewaiunu aririei, eo ena riba debadi eai hinage. Iosepa i enosuaiuio, eo ena tataoyao ena enosuai ana ao i heribadi i ene, “Au ita, ea enosuaiuio, na doha ina, mahana eo nawarai, eo ipora saudoudoi esega se laoma se turibono arigu eai.” 10 Abo tamana hinage i heriba, gonogonoana doha ena tataoyao i heribadi, na tamana i ribasuui, i ene, “Ina em enosuai ta aniona saha? Mamohoi eau, eo sinam eo em tataoyao abo ai laowa ai debatutu tano eai oa matam eai?” 11 Iosepa ena tataoyao se aiaromagigiliei, na tamana mo ena riba wa i nuanuatuidi.

Iosepa se unegabaei Aigupito eai

12 Ena tataoyao abo se lau Sekema hanahanauna eai tamadi ena mamoe eawoidi bena se suidi. 13 Abo Isaraela i ribalau Iosepa arinai i ene, “Em tataoyao Sekema eai edi mamoe eawoidi se suidi e nige’e? U laoma abo ea hetamarim aridi eai.” To i ene, “Eau ede ina.” 14 Iakobo hinage i ene, “Ea aibodaim bena u lau em tataoyao eo edi suisui u itadi, se lolo e nige’e, abo wasadi u uioyama.” Arinai i hetamari, Heberona gonuna wa i laugabaei ie lage Sekema eai. 15 Abo tau esau i lobai Iosepa ie sae ie dobi oea eai, abo tau wa i hesiolau arinai, i ene, “Saha u eo’oeo’oi?” 16 Iosepa i heuio, “Egu tataoyao ea eo’oidi, ea aibodaim abo u heribagu haedi edi mamoe eawoidi se suidi?” 17 Tau wa i ene, “Ina tupo ta se torohaigabaeyao, paana edi riba ea ataiei si ene, ‘Hage ta torohai ta lau Dotana.’” Arinai Iosepa ena tatao i hemuriwataidi eo Dotana eai i lobaidi. 18 Huiana wa se italaei eda lohaloha eai ia se ita, sora nige i hanahanauidi, se oiriba bena abo se unui. 19 To se ribalau esau esau arinai si ene, “Au ita, tau enosuai wa i laolaoma! 20 Au laoma ta unui abo ta gabalaei duha lailai esau alona eai, abo ta ene, ‘Suisui manamanabalana esau ie ai,’ abo ta ita ena enosuai aniodi saha?” 21 Reubena edi riba i ataiei, na i abihemauri isi nimadi eai, i ene, “Tabu ta unui!” 22 Abo Reubena ie riba i ene, “Tabu osinana au hebolili, na au gabalaei ina duha alona eai barabara eai ta.” Paana i aipate bena Iosepa i abihai nimadi eai abo i moseuioi tamana arinai. 23 Arinai ie tubu doha ina, Iosepa ie lage ena tataoyao aridi eai, ana lulu se opahai, lulu lohalohana i lui wa. 24 Se abilau ia arinai se gabadobei duha lailai alona eai. Duha wa aha’ahana, nige goilana.

25 Abotai se bawa adi aiai se aidi. Abo matadi se helabaisinidi, Isamaela tataodi gamagaridi se itadi, Gileada eai se laoma, edi kamela maediyao, muramura panepanedi udoi udoi se baheidi, se laedi Aigupito eai. 26 Abo Iuda i ribalau ena tataoyao aridi eai i ene, “Saha lolona abo ta abi ena eda tau ta ta unui, eo osinana ta toreamui? 27 I lolo ta uneunei ina Isamaela tataodi aridi eai, eo tabu ta abilau arinai, paana ia eda tau ede, eo bulumada esega.” Abo ena tataoyao se eari. 28 Midiani tauuneune se lage, abo Iosepa duha eai se tabeisini, eo se uneunei Isamaela tataodi aridi eai, maisana moni silver tau‐esega‐i‐mate, abotai Iosepa se laei Aigupito eai.

29 Murina eai Reubena i uioma duha eai to ie ita, Iosepa duha eai nige’e, abo ana lulu i purisidi. 30 Abo ie uio ena tataoyao aridi eai i ene, “Gama wa nei eai nige’e, to eau, abo haedi ea lau?” 31 Iosepa ena lulu hinage se abi, eo goti natuna esau se unui, eo lulu wa se hedao osinana wa boeana eai. 32 Abo lulu lohalohana ma nima lohalohadi se hetamarilaei tamadi arinai, si ene, “Ina ta ai lobai. Hage u ita, natum tau ana lulu e nige’e?” 33 To i nuatulobai eo i ene, “Ina ta natugu tau ana lulu ede, suisui manamanabalana esau ie ai, mamohoi Iosepa i purisigorigori!” 34 Arinai Iakobo ana lulu i purisidi abo lulu medimediana duaduarina ea ie au, eo natuna i douei asubena gamagamagari. 35 Abo nanatunayao gamagaridi tatao eo sisine se aipatei bena nuana se hebiga, na edi henuabiga nige i henua, na enaba, “Abo ma dougu na ea dobi bousa eai natugu tau arinai.” Doha ina tamana Iosepa sabina ie dou. 36 Abo Midiani tataodi ia se uneunei Aigupito eai Potiparo arinai, Parao ena tau paisoa esau, ia tauiala edi kapena.

Copyright information for `SWP