Genesis 38

Iuda eo Tamara

Huiana eai ne Iuda ena tataoyao i lausuaraedi ie lau ie mia Adulama tauna esau esana Hira arinai. Nei eai Iuda Kanana tauna esau esana Sua natuna sine i hailobai to i tawasoraei. Abo ie boga natuna tau i labasi esana se tore Era. I bogauio natuna tau i labasi esana se tore Onani. I bogauio tau esau i labasi, esana ie tore Sela. Ia Kesiba eai na i labasi. Abo Iuda ena ealahou tau Era monena ie abi esana Tamara. To Era, Iuda ena ealahou tau, i baaea GUIAU matana eai, to GUIAU i unuhemate. Abo Iuda i ribalau Onani arinai i ene, “Em tau ena wabu u tawasoraei, abo merumeru u hetubudi, bena em tau enanayao.” Na Onani abina ie ata merumeru taba nige ia nanatunayao tahunuadi, arinai huiana wa i lau ie eno ena tau ana wabu arinai, tuma wa i hebolili gaibui ata merumeru esau i hetubu ena tau enana. 10 Ina ena laulau ta GUIAU nuana i hebaaea, arinai Onani hinage GUIAU i unuhemate gonogonoana doha ena tau. 11 Abo Iuda i ribalau bosiana Tamara arinai i ene, “Abo u mia wabuwabu tamam ena numa eai i lau e natugu tau Sela i lailai;” paana i ene, “Ata ia hinage i mate gonogonoana doha ena tataoyao.” To Tamara ie lau ie mia tamana ena numa eai.

12 Eawalana ie lau abo Iuda monena, Sua natuna, i odalele na Iuda huiana nuana ie biga, ie sae ena mamoe wieadi tautomtom, Timinati eai, ia maena doga Hira, Adulama tauna. 13 Abo Tamara se heriba, “U ataiei, bosiam ie sae Timinati eai ena mamoe wieadi i tomdi.” 14 Arinai ena wabuwabu luludi i torehesuaradi, lulu esau arinai ana ao i buburi, eo hinage tauna ie suma ie lau ie bawa tupo masamasaraha eai, Timinati dobilana eai, paana Sela i itayao i lailaio, na nige se mosei arinai bena i tawasoraei. 15 Huiana wa Iuda ie ita i ene bena ia sine baaeana paana matana i buburi. 16 Abo i sinibui arinai i ene, “U laoma ta eno,” paana nige abina i ata ia bosiana. To i ene, “Saha abo arinai u hemaisagu, bena abo u laoma arigu eai ta?” 17 Eo i ene, “Abo mamoe gagirina ea hetamariawa.” Sine wa i ene, “Em riba hesunuma heiheinoina saha, bena abo mamoe wa u hetemariama?” 18 Iuda i ene, “Abo egu riba heiheinoina aisana?” Na sine wa i ene, “Em nimaau, ma mainana, eo em tu’e nimam eai.” Abo i mosedi arinai, na maena se eno, abo ia arinai ie boga. 19 Abo i toro, ie lau, ena abobo i torehesuala, na ena wabuwabu luluna i luiuioi.

20 Iuda mamoe gagirina i hetamarilaei arinai, ena doga Adulama tauna nimana eai, bena abo ena riba hesunuma heiheinoidi i abiuioidi sine wa nimana eai, na sine wa nige i lobai. 21 Arinai meta eanua me tataodi i hesioedi i ene, “Sine baaeana wa haedi eai, ia inai ie bawa tupo masamasaharana eai?” Abo si ene, “Nige sine baaea esau ina tupo eai ta.” 22 To ie uio Iuda arinai i ene, “Nige gonoana ea lobai, eo hinage eanua tataodi si ene nige sine baaea esau nei tupo eai ne.” 23 Iuda i ene, “Taiede, abo ginauri wa i abididinidi ata ta taumaeamaea. Mamoe ea hetamarilaei sine wa arinai na nige u lobai.”

24 Nawarai haiona se lau na Iuda se heriba si ene, “Bosiam Tamara laulau baaea i ginauri, eo hinage ena laulau baaea debana eai ie boga.” Iuda i ene, “I lolo si woeaiama to si gabuunui.” 25 Huiana wa se woeai, riba i hetamarilaei bosiana arinai i ene, “Ina ginauri ta aisega tau enana, tau wa ia i hebogagu.” Eo i ene, “Hage au ita ina ginauri ta meta eai enana, ina nimau ma mainana eo ina tu’e ta?” 26 Abo Iuda i nuatulobaidi i ene, “Ia i dudurai, na eau nige, paana natugu tau Sela nige ea mosei i tawasorai.” To nige i uio arinai.

27 Ena huia haisu ie lage abo se ita godegode bogana eai. 28 Ena huia paipaisoa eai wa na bebe esau nimana i helulageyama, na sine tauabihelabalabana nimana eai maina buyabuyana ie au i ene, “Ina bebe ta ia taubaguna.” 29 Abotai nimana i uioei, to ena tau i laoma baguna, abo i ene, “Edohana to u baguna?” Arinai esana se tore Paresi. 30 Abo murina eai ena tau se labasi ia nimana eai maina buyabuyana, eo esana se tore Seraha.

Copyright information for `SWP