Genesis 39

Iosepa eo Potiparo Monena

Iosepa se dobei Aigupito eai, eo Potiparo, Parao ena heaheari tauna esau, iala kapenana, Aigupito tauna, ia Isamaela tataodi aridi eai Iosepa i unehai, isi wa ia se dobei nei eai. Na GUIAU Iosepa maena, abo i hemala gogo tauna; abo hinage ie mia ana tanuaga Aigupito tauna ena numa eai. Abo ana tanuaga ie ita GUIAU maena, saha eo saha Iosepa i ginauridi, meta GUIAU i helolo nimana eai. Abo Iosepa ana tanuaga i henualolo eo i heayayei, to i hetoro tanuaga lailai ena numa alona eai, eo ena ginauri gamagamagaridi i toredi ia nimana eai. Huiana wa i hetoro tanuaga ena numa eai eo ena ginauri gamagamagaridi hinage arinai GUIAU Aigupito tauna ena numa i helolo Iosepa debana eai, eo GUIAU ena ainauia ie talu ena gogo maudoina potadi eai, numa eai eo oea eai. Eo Potiparo ena ginauri gamagaridi i toredi Iosepa nimana eai, eo nige ie mode ena ginauri saha eo saha aridi eai, na ana aiai mo arinai.

Na Iosepa ana ao i lolo ariri ma anabela.
Abo huia esau ana tanuaga monena matana i tulaei Iosepa arinai, i ene, “U laoma ta eno.” Na Iosepa i otaota, eo i ribalau ana tanuaga monena arinai i ene, “U ita, saha eo saha ina numa eai ta agu tanuaga nige i hasiridi, na ena gogo maudoina ie tore nimagu eai. Nige esau ina numa eai ta i saepoigu, eo hinage nige saha i nuahi arigu eai na oabom mo, paana oa monena. Edohana abo baaea lailai ta ea ginauri, eo Eaubada hinage nuana ea hebaaea?” 10 Eawalana ie lau na asubena gamagamagari doha ina i ribalau Iosepa arinai, na ena riba wa nige i lauwatai bena maena si eno e bena i lau gegesina eai. 11 Na huia esau doha ina ie tubu, Iosepa i awasae numaalo eai ana paisoa i ginaginauridi, eo numa tataodi gamagaridi numa eai nige’e. 12 Na sine wa i abilau ana lulu arinai, i ene, “U laoma, ta eno!” Na ana lulu i laugabaei ia nimana eai na ie dago numa i pesagabaei. 13 Abo sine wa ie ita ana lulu i laugabaei ia nimana eai na ie dago murimuri eai, 14 I eogalau ena numa tataodi aridi eai abo i heribadi i ene, “Hage au ita, ina Heberu tauna se woeaiama arida eai abo i awaeaueauleda; i laoma arigu eai bena abo ai eno, to ea eabalailai. 15 Huiana wa arinagu i ataiei ea eabalailai abo ana lulu i laugabaei, arigu eai na ie dago, ie pesa.” 16 Ana lulu i tore gegesina eai i lau e ana tanuaga i uioma. 17 Abo i ribalau ia arinai doha ina i ena, “Em heaheari Heberu tauna u woeaima wa, i laoma arigu eai bena i hebaaeagu; 18 na huiana eai wa arinagu ea helai ea eabaeaba abo ana lulu i laugabaei arigu eai eo ie dago ie pesa.”

19 Abo ana tanuaga wa monena ena riba i ataiedi i ene, “Doha ina em heaheari tauna ena abiabi arigu eai,” i ouyalayala ariri. 20 Abo Iosepa ana tanuaga i abilau Iosepa arinai ie tore numa masigiri eai, dimo wa haedi wasawasa ena tauauaudi se tutuguduidi, to ia nei eai numa masigiri eai. 21 Na GUIAU Iosepa maena, eo i nuatoatoaei abo numa masigiri tauitawataina nuana i helolo ia arinai. 22 Abo numa masigiri tauitawataina tauauau gamagaridi numa masigiri eai i toredi Iosepa nimana eai, eo saha eo saha nei eai se ginauridi ia tauitawataidi ede. 23 Eo numa masigiri tautawataina nige i mode ginauri esau Iosepa nimana eai, paana GUIAU ia maena, eo ginauri gamagaridi i ginauridi GUIAU i helolodi.

Copyright information for `SWP