Genesis 4

Kaina eo Abela

Adamu monena Eva i nuatui, to ie boga abo Kaina i labasi, i ene, “Tau esau GUIAU arinai ea aabi.” Abotai hinage ia ena tau Abela i labasi. Abela abo i hemala mamoe tauitawataina esau, na Kaina ia tano taugiarina. Huiana abo ie lage, Kaina oea uauana i leama GUIAU arinai, ena ainauia. Na Abela ena mamoe eawoina natu‐ealahoudi, tubutubu‐lolodi i ledima. GUIAU Abela ena ainauia i heasisiei, na Kaina eo ena ainauia nige i nualoloedi. Arinai Kaina i ouyalayala ariri, eo ana ao i hebaaea. GUIAU i ribalau Kaina arinai i ene, “Paana saha u ouyalayala, eo paana saha am ao u hebaaea? Ena em abi se dudurai, abo se nualoloem, e nige’e? Ena em abi nige se dudurai, baaea dobila eai i wesewesem, ena gadosisi bena i abim, na oa mo bena u saepoini.”

Kaina i ribalau ena tau Abela arinai i ene, “U laoma ta lau oea eai.” Isi taudi labui se lage’o oea eai abo Kaina i toro ena tau Abela i lului abo i eatu’nui. GUIAU abo i ribalau Kaina arinai ie ene, “Em tau Abela wa ia haedi?” I heuio i ene, “Ibai: bena eau egu tau tauitawataina wa?” 10 GUIAU i ene, “Saha ue abi ina? Em tau osinana arinana tano eai i dou‐saema arigu eai. 11 Tano wa awana i dabari em tau osinana oa nimam eai ie abi ia ede i ribahematem ta. 12 Oa tano abo u giari, iamo adidirina taba nige i leawa’uioi; oa abo taudago eo tauelitata tanoubu eai ta.” 13 Kaina abo i ribalau GUIAU arinai i ene, “Egu maisa i lai ariri, nige gonoana ea bahei. 14 U ita, wau tano eai ta u aiduiegu; oa matam eai hinage abo ea tauyamui; eau abo taudago eo tauelitata tanoubu eai ta, ena esau i lobaigu abo i unuigu.” 15 Abo GUIAU arinai ie riba i ene, “Taba nige’e! Ena taba esau Kaina i unuhemate, ana gum abo i hearo, ma haligigi‐labui.” Abo GUIAU heiheinoina ie tore Kaina arinai, ata tau esau i lobai abo i unui. 16 Kaina GUIAU matana abo i laugabaei, ia abo Nodi oeana eai ie mia, Edena teha aruabu eai.

Kaina ana Isimurita

17 Kaina ia monena i nuatui, ia abo ie boga, to Enoka i labasi; abo eanua lailai i hetubu, eanua wa natuna esana i mosei, Enoka. 18 Enoka arinai Irada se labasi; Irada ia Mehuiaele tamana; Mehuiaele ia Metusaela tamana, eo Metusaela ie Lameka tamana. 19 Lameka monenayao labui; esau esana Ada, eo esau Silaha. 20 Ada Iabala i labasi, ia numa‐lulu taumia eo bulumakau tauitawata tamadi ede. 21 Ena tau esana Iubala; ia huelele tauoi eo baubau tauyuhi tataodi tamadi ede. 22 Silaha abo Tubala‐kaina i labasi; ia ena aba‐paisoa poasi, iron eo bronze tauginaurina. Tubala‐kaina louna ede Naama.

23 Lameka i ribalau monenayao aridi eai,
“Ada eo Silaha e, arinagu ta au ataiei,
Omi Lameka monenayao e, hage egu riba au ataiei:
tau esau ea eatu’nui paana agu gai ie tore,
hewari esau paana i talaigu:
24 ena Kaina ana gum abo ma haligigi‐labui,
mamohoi Lameka enana ma tatao‐haiona‐se‐mate‐sau‐doudoi‐haligigi‐labui!”

Seta ana Isimurita

25 Abo Adamu monena i nuatuiuioi, to natuna i labasi esana ie tore Seta, i ene, “Eaubada natugu esau i tauribaei enagu, Abela Kaina i unui wa helaudamaina.” 26 Seta hinage natuna tau se labasi ia esana Inosi. Meta huia eai ne tatao se hetubu GUIAU esana se atai.

Copyright information for `SWP