Genesis 40

Iosepa Tau Tutugudu edi Enosuai Aniodi i Ribahemasarahadi

Ina ginauri ta muridi eai Aigupito ena wasawasa ena bia taubaheina eo ena falawa tau gabugabu adi tanuaga Aigupito ena wasawasa nuana se hebaaea. Abo Parao i ouyalayala ana tanutanuaga labui aridi eai, ena bia taubaheina adi tanuaga arinai eo falawa taugabugabu adi tanuaga arinai. Arinai i audi i toredi iala kapenana ena numa eai numa masigiri eai, dimo wa ia ede Iosepa aba tutuguduina. Iala kapenana i toredi Iosepa nimana eai, eo i itawataidi, to se mialohaloha numa masigiri eai. Abo maiona esau arinai taudi labui enosuai se enosuaiei, esau esau ena enosuai aniona, Aigupito edi wasawasa ena bia taubaheina eo ena falawa taugabugabuna, isi numa masigiri eai se toredi wa. Maratomtom eai Iosepa i awasae aridi eai, na i itadi se nuadubu. Arinai i hesiolau isi wa Parao ena paisoa tanutanuagadi aridi eai maenayao ana tanuaga ena numatutugudu eai wa, i ene, “Wauta paana saha ami ao se porohe?” Abo ia se heuio si ene, “Enosuai esau ai enosuaiei, na nige tau esau bena aniona i heribamai.” Iosepa i ene, “Enosuai aniodi Eaubada nimana eai e nige’e? Ea aibodaimiu abo enosuai wa au heribagu.”

Bia taubaheina ena enosuai Iosepa i heriba i ene, “Egu enosuai eai vine esau matagu eai, 10 eo vine wa laganayao haiona. Abotai se bogu, se taya, abo taya wa aridi eai uaua buinadi i toredi. 11 Na Parao ena bia nimagu eai, eo vine uauadi ea abidi nimagu eai ea tamdi Parao ena bia arinai, abo bia wa ea toreuioi Parao nimana eai.” 12 Abo Iosepa i heriba doha ina, “Ina aniona ede: vine laganayao haiona abo asubena haiona. 13 Ena asubena haiona se lau abo Parao urum i lausini eo i hetorouioim em abo toro eai, eo Parao ena bia abo u tore ia nimana eai, doha beabeana oa ena bia taubaheina wa. 14 Na ena huia lolo u hearo hage u nuatuigu eo ea aibodaim bena em abilolo hemasaraha arigu eai, eo esagu u atai Parao matana eai, bena abo ina numa eai ta i woea hepesagu. 15 Paana mamohoi Heberu tataodi edi tano eai se aiyaharigu se laeguma, eo inai hinage nige saha ea ginauri debana eai se toregu numa masigiri eai ta.”

16 Ena falawa taugabugabu adi tanuaga enosuai aniona i ataiei i lolo, ia hinage i ene, “Eau doha ina ea enosuai, urugu eai keke bosadi haiona. 17 Bosa pota ariri eai aiai gabugabudi udoi udoi Parao ana, na manu se laoma bosa wa urugu eai aiai wa se aidi.” 18 Abo Iosepa i heuio i ene, “Aniona ede ina; bosa haiona meta asubena haiona. 19 Ena asubena haiona se ohi, Parao abo i earigabaem na abo i heabasim oeagi ewana eai, abo manu se laoma bulumam se ai.”

20 Asubenana hehaionana eai Parao ena huia labasi eai, ena heaheari tataodi gamagaridi adi mataasi i ginauri, eo ena bia taubaheina adi tanauaga, eo falawa taugabugabu adi tanuaga i earigabaedi ena heaheari tataodi boeadi eai. 21 Abo ana paisoa i toreuio bia taubaheina adi tanuaga nimana eai, abo Parao ena bia i toreuio nimana eai, 22 na falawa taugabugabu adi tanuaga i hegadosoha gonogonoana doha Iosepa i ribaei. 23 Na bia taubaheina adi tanauaga nige begana Iosepa i nuatui, na i nuahuiei.

Copyright information for `SWP