Genesis 41

Iosepa Parao ena Enosuai Aniona i Hemasaraha

Abo borimai labui se laoo na Parao i enosuaiei, ia saga gegesina eai i totoro, Na bulumakau bawesinadi haligigi‐labui adi ao se lolo eo se tubu lolo, saga eai se gaiosaema abo goila gegesina eai se aibai. Murina eai abo bulumakau bawesinadi headi, haligigi‐labui, saga eai se gaiosaema isi adi ao se baaea, eo se eagaeaga ariri. Abo bulumakau bagubagunadi gegesidi eai se totoro saga wa laopana eai. Abo bulumakau baabaaeadi eo eagaeagadi bulumakau haligigi‐labui lolodi eo tubutubudi se ai heohidi. Arinai Parao i eno toro. Abo i enouio abo i enosuaiuio: na sitona aiaidi haligigi‐labui se ini pa’a esega arinai, lolodi eo lailaidi. Murina eai sitona aiaidi haligigi‐labui baabaaeadi se inisae, mana aruabu i hebaaeadi. Abo sitona aiaidi haligigi‐labui baabaaeadi wa, sitona aiaidi haligigi‐labui lolodi eo lailaidi wa se aiheohidi. Abo Parao i enotoro to ie ita enosuai mo. Abo maratomtom eai nuana ie mode, abo tautabusima tataodi gamagaridi Aigupito eai, eo tatao sonosonogadi gamagaridi i eogaidi, abo Parao ena enosuai i heribadi, na nige esau abina i ata enosuai wa aniodi i hemasarahadi Parao arinai.

Arinai ena bia taubaheina adi tanuaga i ribalau Parao arinai i ene, “Egu ponori wauta ea italobaidi 10 Parao ena heaheari tataodi aridi eai i ouyalayala arinai i tutuguduigu iala kapenana ena numa eai, eau eo falawa taugabugabu adi tanuaga hinage. 11 Abo maiona esega eai ai enosuai eau eo ia, abo esau esau iabom ena enosuai aniona. 12 Na hewari esau boeamai eai ia Heberu tauna, iala kapenana ena heaheari, abo ai ribalau ia arinai to ema enosuai aniodi i heribamai, esau esau iabom ena enosuai aniona i hemasaraha. 13 Hinage gonogonoana doha ia i ribaei wa, meta ie tubu. Eau wasawasa wa i abiuioigu agu paisoa arinai, na esau wa i hegadosoha.”

14 Abo Parao ie riba to Iosepa se eogai, numa masigiri eai se hepesa heuraeyama, i gaeagaeaom, ana lulu a’ana ie lui, abo i laoma Parao matana eai. 15 To Parao i ribalau Iosepa arinai i ene, “Enosuai esau ea enosuaiei, na nige tau esau abina i ata abo aniona i heribagu, na oa wasam ea ataiei gonoam enosuai aniodi u italobaidi.” 16 Abo Iosepa Parao i heuio i ene, “Eau nige’e, na Eaubada iabom abo aniona lolona i hemasaraha Parao arinai.” 17 Parao i ribalau Iosepa arinai, i ene, “Egu enosuai eai saga esau hasarina eai ea totoro. 18 Na bulumakau bawesinadi haligigi‐labui lolodi eo tubutubudi saga eai se gaeosaema, abo lagau boeana eai se aibai. 19 Murina eai bulumakau haligigi‐labui baabaaeadi eo eagaeagadi se gaeosaema, nige maesega ao baabaaeana doha meta ea ita Aigupito tanona maudoina boeana eai. 20 Abo bulumakau baabaaeadi, eagaeagadi, wau bulumakau haligigi‐labui tubutubu lolodi wa se aiheohidi. 21 Na se aiheohidi murina eai adi ao gonogonoadi, sora ma eagaeagadi doha bagubaguna eai wa. Abotai ea eno toro. 22 Abo egu enosuai esau doha ina, sitona aiaidi haligigi‐labui se ini pa’a esega arinai, se lailai eo se lolo. 23 Abo murina eai sitona aiaidi haligigi‐labui wowoeadi eo gagiridi mana aruabu i hebaaeadi wa, se inisaema. 24 Na sitona gagiridi wa sitona haligigi‐labui lolodi wa se aidi; Ina riba ta ea mosei tautabutabusima aridi eai, na nige esau gonoana aniona wa i heribagu.”

25 Iosepa i ribalau Parao arinai i ene, “Parao ena enosuai aniodi esega. Eaubada Parao i heita saha abo i ginauri. 26 Bulumakau bawesinadi lolodi haligigi‐labui, borimai haligigi‐labui ede, eo sitona aiaidi lolodi haligigi‐labui borimai haligigi‐labui ede. Enosuai labui aniodi esega. 27 Bulumakau bawesinadi haligigi‐labui eagaeagadi baabaaeadi isi borimai haligigi‐labui, abo sitona aiaidi mana i hebaaeadi wa, meta abo guriam lailai borimai haligigi‐labui boeadi eai. 28 Ina aniona ede gonogonoana doha Parao ea heriba: saha Eaubada abo i ginauri meta i heitayao Parao arinai. 29 Au ita abo borimai haligigi‐labui matada eai abo aiai i lai ariri Aigupito boeana eai. 30 Murina eai abo borimai haligigi‐labui se laolaoma boeadi eai abo guriam lailai. Na aiai lailai wa abo i tauyamui Aigupito dimona eai, paana guriam abo eanua i laugirihai. 31 Aiai lailai wa hinage abo se hekau eanua maudoina boeana eai guriam lailai wa debana eai, paana abo i baaea ariri. 32 Eaubada enosuai i helabui Parao arinai ia ede paana ginauri ta Eaubada i nuatu nonohai, eo nige baeaona abo i hemamohoiei. 33 Hage abo Parao tau esau i eo’oi, tau sibasibana eo tau sonosonogana abo i hetoro Aigupito i tanuagai. 34 Doha ina taba Parao i ginauri, abo tanutanuaga headi i hetorodi Aigupito eanuana eai abo borimai lolodi haligigi‐labui aiaidi lausoisoi hehaligigina se tore hesuara. 35 Aiai se tanogogo borimai lolodi huiadi eai, sitona wa se torehesuara Parao ena riba arinai, abo aiai wa se torekomakomani eanua lailaidi boeadi eai. 36 Aiai wa se torehesuara huia guriam ena borimai haligigi‐labui wa, abo se lagema Aigupito dimona eai. Bena abo eanua maudoina taba nige guriam debana eai se mate.”

Iosepa se Hetoro Tanuaga Aigupito eai

37 Nuatu wa i lolo ariri Parao matana eai, eo ena heaheari tataodi matadi eai hinage. 38 Abo Parao i ribalau ena heaheari tataodi aridi eai, “Abo haedi tau esau ta lobai doha ina tau ta, ia nuana eai Eaubada Earuana ede?” 39 To Parao i ribalau Iosepa arinai, i ene, “Eaubada ina ginauri gamagaridi i heitam ta, arinai nuana taba nige tau esau ai lobai i sibasiba eo i sonoga doha oa. 40 Arinai abo egu numa u tanuagai eo em riba abo i hemala laugagaeo egu eanua maudoina boeana eai. Eaubogu mo telona potana eai ea bawa, eaubogu abo ea saepoim.” 41 Abo Parao i ribalau Iosepa arinai i ene, “U ita, oa ea hetorom, abo Aigupito maudoina u tanuagai.” 42 Parao hinage ena nimaau nimana eai i abihai, eo i torelaei Iosepa nimana eai, eo lulu lolona arinai i helui, eo gadogado gold i hegadoi. 43 Abo i heriba to ena kariota helabuina i gerui, abo tau eda bagunaena se eogaeoga, “Au turibono!” Eo i hetoro tanuaga lailai Aigupito maudoina boeana eai. 44 Parao hinage i ribalau Iosepa arinai i ene, “Eau Parao, taba nige tau esau Aigupito boeana eai nimana e aena i lausinidi, na oa em riba mo arinai.” 45 Abo Parao Iosepa esana ie tore Sapanata‐panea, eo monena i mosei Asenati, Potipera, Ona edi Kohena, natuna, Arinai Iosepa ie pesa ie lau Aigupito eanuana maudoina i taudadai.

46 Huiana wa Iosepa i toro Parao matana eai Aigupito edi wasawasa, ena borimai tau‐esega‐i‐mate‐saudoudoi. Eo Iosepa Parao matana eai ie pesa ie lau abo Aigupito eanuana i taudadai. 47 Borimai lolodi haligigi‐labui boeadi eai masuri i lai ariri. 48 Ina borimai haligigi‐labui boeadi eai aiai maudoina Aigupito eai i tanogogoi, eo i torehesuala eanua lailaidi alodi eai, eanua esau esau oeadi adi aiai i torehesuala eanua lailaidi boeadi eai. 49 Abo sitona aiaidi Iosepa i peigogoidi doha gabogabo gelegelena, i lai ariariri, i lau e se hasiri asaeai, paana taba nige se nonoi.

50 Sora nige huia guriam ie tubu Iosepa nanatunayao labui Asenati i labasidi, ia Potipera, Ona ena kohena, natuna sine. 51 Abo Iosepa ena ealahou tau esana ie tore Manase
41.51“Manase” aniona ede nuahui.
, i ene, “Paana egu paisoa matemate, eo hinage tamagu ena numa tataodi Eaubada i henuahuiegu.”
52 Abo helabuina esana ie tore Eparaima
41.52“Eparaima” aniona ede masuri.
, i ene, “Paana Eaubada i hemasurigu egu amamna eanuana boeana eai.”

53 I lau e masuri borimaidi haligigi‐labui se ohi Aigupito tanona eai. 54 Abotai guriam borimaidi haligigi‐labui se hetubu gonogonoana doha Iosepa i ribaei. Guriam wa eanua gamagaridi boeadi eai, na Aigupito eanuana boeana eai aiai ie ota. 55 Huiana eai wa Aigupito eanuana maudoina i beruberu guriam debana eai, tatao se doulau Parao arinai bena aiai i mosedi, abo Parao i ribalau aridi eai, i ene, “Au lau Iosepa arinai, ia saha i ribaei abo au lauwatai.” 56 Huiana eai wa guriam tanoubu maudoina i laugirihai abo Iosepa aiai aba‐peiauri i soedi, Aigupito tataodi aridi eai i uneunei, paana guriam i lai ariariri, Aigupito tanona eai. 57 Abo eanua gamagaridi se laoma Aigupito eai Iosepa arinai, paana guriam wai i lai ariri tanoubu tupo gamagamagari eai.

Copyright information for `SWP