Genesis 42

Iosepa ena Tataoyao se Laoma Aigupito eai Sitona Hesabana

Abotai Iakobo i ataiei sitona Aigupito eai ie lai to i ribalau nanatunayao tatao aridi eai, i ene, “Paana saha au haimata‐itaitauioimiu?” Eo i ene, “Ea ataiei sitona Aigupito eai ie ota: au dobi nei eai ada au uneune, abo ta mauri eo taba nige ta mate.” Arinai Iosepa ena tataoyao saudoudoi se dobi Aigupito eai bena abo sitona se uneune. Na Iakobo Beniamina, Iosepa ena tau, nige i hetamari ena tatao maenayao, paana i ene, “Ata baaea esau i hearo.” Abo Isaraela nanatunayao tatao se laoma sitona se uneune dodoga headi tauuneune boeadi eai, paana guriam i lai ariri Kanana eai.

Na Iosepa ia eanua ana tanuaga, eo hinage ia tauuneune eanua tataodi gamagaridi aridi eai: abo Iosepa ena tataoyao se laoma se tabaohu ia matana eai, adi ao se dobi tano eai. Iosepa ena tataoyao i itadi abo i nuatulobaidio, na ana ao ie tore doha i hekaudi, abo ena riba se oiura aridi eai, to i ene, “Haedi au laoma?” Abo se ene, “Kanana dimona eai ai laoma bena aiai ai uneunei.” Iosepa ena tataoyao i nuatulobaidio, na isi mo ia se hekau. Abotai Iosepa ena enosuai isi enadi i enosuaiedi wa i nuanuatuidi to i ribalau aridi eai i ene, “Omi tau itasipo, nuana eanua ena guriam bena au laoma au itasipoi.” 10 Isi si ene, “Ema guiau e, nige’e, na em heaheari tataodi se laoma bena aiai se uneune. 11 Ai gamagarimai tau esega nanatunayao ai riba mamohoi tataomai, ai nige tau itaitasipo tataomai.” 12 To i heuio i ene, “Nige’e, au laoma bena eanua ena guriam au ita.” 13 Abo si ene, “Ai em heaheari tataomai, ai tatao saudoudoi‐labui, tau esega nanatunayao ia Kanana dimona eai, na taumurita ia tamana arinai, na esau wa i mateo.” 14 Na Iosepa i ribalau aridi eai i ene, “Ia ede doha wau ea ribaei wa, ea’ne omi ede tau itasipo. 15 Doha ina abo ea lauitamiu, Parao ena mauri debana eai taba nige au pesa au lau, na taba emi goloa mo i laoma inai. 16 Abo esau au hetamari i lau emi tau i woeaiyama, na omi abo se tutuguduimiu, bena emi riba se lauitadi riba mamohoi e nige’e. Ena ina ta nige au lauwatai, Parao maurina debana eai, abo ai nuatulobaimiu omi tauitaitasipo ede.” 17 Abo i toregogoidi numa masigiri eai asubena haiona.

18 Asubena hehaionana eai Iosepa i heribadi i ene, “Doha ina au ginauri abo au mauri. Eau Eaubada ea matausiei! 19 Ena emi riba riba mamohoina abo esau boeamiu eai si au emi numa masigiri eai ta, omi headi au torohai sitona au bahei au laei emi numa tataodi guriguriamdi adi. 20 Na ami taumurita au woeaiyama arigu eai arinai abo emi riba au hemamohoiedi eo taba nige au mate.” Arinai ena riba se lauwatai. 21 Abo esau esau se ribariba si ene, “Mamohoi ita ada gilu, eda tau debana eai, paana ena amamna lailai ta ita, na ena aiboda gadogadora nige ta ataiei, arinai ina ginauri pilipilina ta ta hearo.” 22 Abo Reubena i heuioidi i ene, “Ea heribamiu e nige’e, ea ne tabu ina gama ta ta hebaaea, na omi nige au henua au ataiei? Arinai au ita ia osinana maisana ede ina potada eai.” 23 Na nige abina se ata arinadi Iosepa i atailobai, paana tauribabui esau ena riba i ribabuidi. 24 Abo Iosepa i lausuaraedi ie dou: ie uio aridi eai maenayao se ribariba, abo Simiona i abihai boeadi eai, abo matadi eai ie au. 25 Murina eai ie riba to edi baeki se hemonaudi sitona arinai, abo hinage tau esa esa ena moni i toreuioi ena baeki eai, eo hinage bena dobila alaena se mosei aridi eai. Ina ta enadi se ginauri.

Iosepa ena Tataoyao se Uio Kanana

26 Sitona baekidi wa se toresaedi asini potadi eai, to se torohai. 27 Huiana wa esau ena baeki ie soe bena ena asini i heai aba aieawasi numana eai, ena moni wa i lobai paana baeki awana eai ie ota. 28 To i ribalau ena tataoyao aridi eai, i ene, “Egu moni se toreuioiyama to ia ede ina egu baeki eai!” Abo nuadi se welo, to se matausi ariri, esau esau se ribariba si ene, “Eaubada ena abiabi saha arida eai?”

29 To se lage tamadi Iakobo arinai Kanana tanona eai, abo se heriheriba saha eo saha se tubu aridi eai, si ene, 30 “Tau wa ia eanua ne guiauna ena riba i he’oiura arimai eai, eo i ene bena ai eanua ne tau‐itasipoina ede. 31 To ai heriba ai ene, ‘Ai riba mamohoi tataomai, ai nige tau‐itaitasipo. 32 Ai tataomai saudoudoi‐labui, tamamai esega, esega i mateo, na murimuritana ia wauta tamamai arinai Kanana tanona eai.’ 33 Abo tau wa, eanua ne guiauna i heribamai i ene, ‘Doha ina abo abina ea ata omi ribamamohoi tataomiu e nige’e, abo emi tau esega au laugabaei inai arigu eai, eo aiai au bahei emi numa tataodi guriguriamdi adi, eo au lau. 34 Ami taumurita au woeaiyama arigu eai, arinai abo abina ea ata omi nige tauitaitasipo na omi ribamamohoi tataomiu, arinai abo emi tau ea leawauioi arimiu eai, hinage abo ina eanua eai ta gonoana abo au uneune.’”

35 Huiana wa edi baeki se hegoigabaedi, aruadi se loi paana gamagaridi esau esau ena moni sumana wa ena baeki alona eai, abo isi ma tamadi moni sumadi wa se itadi se matausi ariri. 36 Abo tamadi Iakobo i ribalau aridi eai i ene, “Nanatuguyao au abihaidi arigu eai! Iosepa ie mate, eo Simiona inai nige’e, na abo hinage Beniamina au abihesuara. Ginauri gamagaridi se lau baaea arigu eai!” 37 Abo Reubena i ribalau tamana arinai i ene, “Ena nige ea woeauioiyama arim eai abo eau nanatuguyao labui abo u unuidi. U tore nimagu eai, na abo ea woeauioiyama arim eai.” 38 Na i ene, “Taba nige natugu maemiu au dobi, paana ena tau ie mate, na iabom: ena saha i hearo emi abalau eai abo ma hougu eo ma dougu au woeadobegu mate dimona eai.”

Copyright information for `SWP