Genesis 43

Iosepa ena Tataoyao se Uioma Aigupito eai Beniamina maedi

Na guriam i lai ariariri nei eanua eai ne. Abo eawalana ie lau, na sitona maudoina se leama Aigupito eai wa se aiheohi, to tamadi i ribalau aridi eai, i ene, “Au torohaiuio aiai ada begana au uneune.” Na Iuda i heriba i ene, “Tau wa i riba adidiri arimai eai, i ene ‘Taba nige agu ao au ita ena emi tau nige au woeaiyama.’” Ena ema tau u abigabaei maemai ai lau abo ai dobi ama aiai ai uneune. Na ena ia nige u hetamari taba nige ai dobi; paana tau wa i ribaei, i ene, ‘Taba nige agu ao au ita ena emi tau nige au woeaiama.’” Abo Isaraela i ene, “Paana saha ina iwala ta au leama eo emi tau esau wasana au heriba?” To si ene, “Tau wa i hesiodudulai arimai eai ema miamia eo ama bogaoyao wasadi, i ene, ‘Tamamiu sora ma miana, eo hinage emi tau esau e nige’e?’ Arinai ena hesio wa ai heuioidi. Edohana abo abina ai ata ena riba doha ina, ‘Emi tau au dobeiyama’?” Arinai Iuda i ribalau tamana Isaraela arinai i ene, “Gama wa u tore nimagu eai abo ai torohai ai lau, arinai abo ta mauri, taba nige ta mate, ai eo oa, eo nanatumaiyao gagiridi hinage. Abo u tore nimagu eai, eau egu porohe: ena nige ea woeauioi arim eai eo ea hetoro matam eai abo i lolo giluna ea bahei i lau e nige nosina. 10 Ena nige doha ina eda huia ta gabaei ina ta taba eda huia uioma helabuina ede.”

11 Abo tamadi Isaraela i ribalau aridi eai, enaba, “Ena nige dobila esau, taiede, doha ina au lauwatai: eda eanua uauadi saesaedi emi baeki eai au usaidi, eo gamagarimiu tau wa ena ainauia au baheidi, eausi, eo amoamo, eo muramura panepanedi, eo badila adi ao labui. 12 Eo moni au helabui nimamiu eai; moni wa se toreuioi emi baeki awadi eai au baheuioidi nimamiu eai, ata bena edi ponori. 13 Emi tau hinage au woeai, au torohai, au uio tau wa arinai. 14 Eo Eaubada Gigibori‐aririna i nuatoatoaimiu tau wa matana eai, abo emi tau esau u hetamariuioima, eo Beniamina hinage. Ena nanatuguyao se abihaidi arigu eai, taiede, se abihaidi.” 15 Abo tatao ainauia se baheidi, eo moni wa nimadi eai se helabuidi eo Beniamina hinage se woeai abo se torohai se dobi Aigupito eai abo Iosepa matana eai se toro.

16 Abo Iosepa Beniamina ie ita maenayao i ribalau ena numa tanugana arinai i ene, “Ina tatao ta abo u woeaidi egu numa eai, abo suisui au unui eo au abi nonoha, paana ina tatao ta asuasubenalai eai maeguyao abo ai aiai.” 17 Abo tau wa Iosepa ena riba i lauwatai gonogonoana doha Iosepa i ribaei, eo tatao wa i woeaidi Iosepa ena numa eai. 18 Tatao wa se matausi paana se heawasaedi Iosepa ena numa eai, to si ene, “Paana bagubaguna eai wa moni se toreuioidi eda baeki alodi eai, arinai se heawasaeda, bena abo ena huia i lobai abo i hegiluda, eo i auda, eo i abida ena taupaisoa, eo eda asini hinage.” 19 Abo Iosepa ena numa tanuagana se hanahanau gegesina eai, abo maedi se ribariba numa dobilana eai, to si ene, 20 “Mamohoi taubada e, huia bagubaguna eai ai dobima bena aiai ai uneune, 21 Abo ie tubu huiana eai wa aie lage aba‐aieawasi numana eai eo ema baeki ai soedi wa, gamagarimai, ema moni ai lobaidi ema baeki awadi eai, ema moni porohedi maudoidi arinai ai baheiuioidi nimamai eai. 22 Arinai moni headi ai abidima nimamai eai aiai aba uneune. Nige abina ai ata eai ema moni i toreuioidi ema baeki alodi eai.” 23 Arinai i ene, “Abo roni enamiu, tabu au matausi; emi Eaubada, tamamiu ena Eaubada, gogo wa ie tore emi baeki eai; emi moni ea abiyao.” Abo Simiona i woealaei aridi eai. 24 Tau wa i laedi Iosepa ena numa eai, goila ie ledu enadi aedi aba deuridi. Abo edi asini hinage i heaidi. 25 To edi ainauia se nonohai Iosepa enana abo asubena‐lai eai i laoma. Paana se ataiei abo nei eai se aiai.

26 Huiana eai wa Iosepa i awasae ena numa eai ainauia wa enana se bahei se leama numa eai abo se tabaohu tano eai ia matana eai. 27 Abo i hesioedi i ene, “Edohamiu? Tamamiu i lolo, tautaubada wa wasana lahinai au heribagu wa? Ia sora ma miana?” 28 To se heuio si ene, “Tamamai, em heaheari tauna, amnana se lolo, ia sora ma miana.” Abo se duludobi ia matana eai se tabaohui. 29 Abo matana i helabaisinidi ena tau Beniamina ie ita, sinana tahunuana natuna, to i ene, “Ina emi goloa ede e nige’e, wasana au heribagu wa?” Abo i ene, “Natugu e, Eaubada ena abilolo abo oa arim eai.” 30 Arinai Iosepa i heura, bili i pesagabaei paana nuana ie lau ena tau arinai, to abadoudou i eooi. Arinai i awasae ena bili eai eo nei eai matasuluna se didi. 31 Abo matana i deuri, ie pesa, i abididiniuioi, i ene, “Aiai au suasua.” 32 Abo iabom ana se sua hesuala, eo isi isibom adi, abo Aigupito tataodi adi, isi maedi se aiaigogo, paana Aigupito tataodi nige maediyao Heberu tataodi se aiai esega, paana laulau me i baaea ariri Aigupito tataodi matadi eai. 33 Abo se bawa matana eai, edi labasidi eai se heaigonogonoaiedi, taubaguna i lau e tau murita, abo tatao wa se haimatainoino, eo se no’o. 34 Abo Iosepa wa, aiai wa se tore ia matana eai, tupona ie abi i hetamarilaei aridi eai, na Beniamina ana i helai ma haligigi, nige doha headi. Abo maedi se ainom eo se kode.

Copyright information for `SWP