Genesis 45

Iosepa i Hemasarahauioi ena Tataoyao aridi eai

Abo nige gonoana bena Iosepa i abididiniuioi, isi gamagaridi tautorotoro gegesina eai matadi eai, to i eoga lailai, i ene, “Tatao gamagarimiu au pesagabaegu!” Arinai nige tau esau maena, abo Iosepa i hemasarahauioi ena tataoyao aridi eai. Abo i dou lailai, to Aigupito tataodi, eo Parao ena numa tataodi se ataiei. Abo Iosepa i ribalau ena tataoyao aridi eai, i ene, “Eau Iosepa! Tamagu sora ma miana?” Na ena tataoyao nige abina se ata se heuio paana se tagugu ma matausidi ia matana eai.

Abo Iosepa i ribalau ena tataoyao aridi eai, i ene, “Ea aibodaimiu, au laoma gegesigu eai.” To se hanahanau arinai. Abo i ene, “Eau emi tau Iosepa, ia au uneune Aigupito aridi eai wa. Na tabu au nuadubu, eo tabu au ouyalayalauioimiu paana au uneuneguma inai, na Eaubada ia i hetamariguma inai bena abo ea hemaurimiu. Ina borimai labui boeadi eai guriam lailai eanua eai hinage sora borimai haligigi se laolaoma boeadi eai taba nige tano giarina, eo taba nige masurina. Arinai Eaubada i hetamariguma bena omi eo ami isimurita au maumauri tanoubu eai, eo omi ea hemaurimiu abo au hemala basileia lailaina. Arinai omi nige au hetamariguma inai, na Eaubada mo, abo ia i hetorogu ea hemala Parao tamana, eo hinage ena numa guiauna, eo Aigupito eanuana maudoina eau tanuagana. Au heula au sae tamagu arinai abo au heriba au ene, ‘Doha ina natum Iosepa ie riba. Eaubada i hetorogu Aigupito maudoina guiauna; u dobima arigu eai, tabu u bebeda. 10 Abo Gosena tanona eai au mia, abo oa gegesigu eai, oa eo nanatumyao, eo tubumyao, eo em mamoe eawoidi, em bulumakau, eo em ginauri gamagamagaridi. 11 Abo nei eai ea heaim, paana borimai haligigi se ota boeadi eai guriam abo i laulau, ata oa, eo em numa tataodi, eo em ginauri gamagaridi deha lailai au hearo.’ 12 Na mamohoi, matamiu eai au ita, eo egu tau Beniamina matana eai, hinage ie ita, ia ede eau awagu eai ea ribalaowa, 13 Egu namanamari maudoina Aigupito eai wasana abo tamagu au heriba, eo saha eo saha inai aue ita; eo abo au heula tamagu au woeadobeyama inai.” 14 Abo ena tau Beniamina i heaitalagadoi, ie dou, eo Beniamina hinage ia i heaitalagadoi eo ie dou arinai. 15 Abo hinage ena tataoyao gamagaridi i alagoiedi eo matasuluna ie didi potadi eai: abo murina eai ena tataoyao maena se ribariba.

16 Ginauri ta wasadi se lage Parao ena numa eai, si ene, “Iosepa ena tataoyao se laoma’o,” abo Parao nuana i lolo ariri, maena heaheari tataodi hinage. 17 Abo Parao i ribalau Iosepa arinai i ene, “Doha ina abo em tatayao u heribadi. ‘Ina doha au lauwatai, emi ginauri au usaidi emi asini potadi eai, eo au torohai au lau Kanana tanona eai. 18 Tamamiu eo emi numa tataodi au abidi, eo au uioma arigu eai abo Aigupito tanona ena lolo aririna abo ea leawa, eo tanona aiaina lolona abo au ai. 19 Abo au lauhesomdi, ‘Ina doha au lauwatai. Aigupito eanuana ena carts au abidi au laedi, nanatumiuyao gagiridi eo monemiuyao enadi, abo tamamiu au woeaiyama eo au laoma. 20 Hinage tabu omi emi ginauri au nuatuda’oiedi, paana Aigupito tanona ena lolo maudoina ede omi enamiu.’”

21 Arinai Isaraela nanatunayao se lauwatai, abo Iosepa carts i mosei aridi eai, gonogonoana doha Parao ena lauhesom, eo edi dobila alaena hinage i mosedi. 22 Esau to esau ana lulu headi i mosedi aridi eai, na Beniamina arinai moni silver gamagarina handere haiona i mosedi, eo lulu haligigi hinage. 23 Abo tamana arinai doha ina i hetamarilaei, asini saudoudoi, potadi eai Aigupito ena ginauri lolodi i usaidi, eo asini bawesinadi saudoudoi potadi eai sitona eo falawa eo hinage aiai headi tamana ena dobila alaena. 24 Arinai ena tataoyao i hetamaridi se lau: abo doha ina i heribadi, “Au komakomanimiu, tabu dobila eai au lulu.” 25 Aigupito se torohaigabaei se laoma Kanana dimona eai, tamadi Iakobo arinai. 26 Abo se heriba si ene, “Iosepa sora ma miana, eo ia Aigupito eanuana maudoina i tanuagai.” To Iakobo aruana ie loi, paana nige i awamamohoiedi. 27 Na huiana wa Iosepa ena riba gamagaridi se heriba, ia i heribadi wa, eo ena carts wa i itadi, iaede Iosepa i hetamarilaedi Iakobo ababaheina, arinai Iakobo earuana i uioma, i mauriuio. 28 Abo Isaraela i ene, “Gonoana, natugu tau Iosepa sora ma miana. Abo ea lau ea ita, murina eai abo ea mate.”

Copyright information for `SWP