Genesis 46

Iakobo maena Bogao se Lau Aigupito

Isaraela ena lauwasi arinai i torohai, maena ginauri gamagaridi, abo i lagema Biera‐siba eai, nei eai hinage aitalasam i gabudi tamana Isaako ena Eaubada arinai. Abo maiona eai Eaubada i taumasaraha Isaraela arinai, i ribalau i ene, “Iakobo, Iakobo!” To i ene, “Eau ede ina.” Arinai i ene, “Eau Eaubada ede, tamam ena Eaubada, Tabu dobi Aigupito u matausiei, paana nei eai abo am boga ea helaiaririei. Eau maem abo ta dobi Aigupito eai abo mamohoi hinage ea woeaseuioema, eo em huia mate eai abo Iosepa nimana matam i gududi.” Arinai Iakobo Biera‐siba i torohaigabaei, abo Isaraela nanatunayao tamadi Iakobo se bahei, eo nanatudiyao gagiridi eo monediyao carts eai, Parao i mosedi wa, alodi eai. Eo edi suisui, eo edi ginauri gamagaridi se abidi Kanana tanona eai, abo se laoma Aigupito eai, Iakobo maena tumanayao gamagaridi. Nanatunayao tatao, eo isi hinage nanatudiyao tatao, nanatunayao sisine eo isi hinage nanatudiyao sisine, ana isimurita gamagamagaridi maenayao i woealaedi Aigupito eai.

Isaraela ana isimurita, isi wa se lau Aigupito eai, esadi ede ina, Iakobo ma nanatunayao tatao: Reubena, Iakobo ena ealahou tau. Reubena nanatunayao tatao: Hanoka eo Palu, Heserona eo Kami. 10 Simiona nanatunayao tatao: Iemuela, Iamina, Ohada, Iakina, Sohara eo Saulo ia Kanana sinena esau natuna tau. 11 Levi nanatunayao tatao: Geresona, Kohata eo Merari. 12 Abo Iuda nanatunayao tatao: Era eo Onani, Sela, Paresi eo Seraha, na Era eo Onani Kanana tanona eai se lautom. Eo Paresi nanatunayao tatao ede: Heserona eo Hamula. 13 Isakara nanatunayao tatao: Tola eo Puwa, Iobu eo Simirona. 14 Sebulona nanatunayao tatao: Seredi, Elona eo Ialele. 15 Lea nanatunayao tatao Iakobo arinai i labasidi Padana‐arama eai ma natuna sine Daina, nanatunayao tatao eo nanatunayao sisine, ma tubunayao gamagaridi tau‐esega‐i‐mate‐saudoudoi‐haiona. 16 Gada nanatunayao tatao: Sipioni eo Hagi, Suni, Esiboni, Eri, Arodi eo Areli. 17 Asa nanatunayao tatao: Imina eo Isua, Isui, eo Beria, eo loudi Sera. Eo Beria nanatunayao Hebera eo Malikiela. 18 Isi ede Silepa nanatunayao, Labana wa i moseyao Lea natuna sine arinai, eo nanatunayao saudoudoi‐haligigi‐esega i labasidi Iakobo arinai. 19 Rahela, Iakobo monena, nanatunayao labui, Iosepa eo Beniamina. 20 Iosepa arinai, ia Aigupito eai, nanatunayao tatao labui, Manase eo Eparaima, Asenati i labasidi, ia Potipera, Ona ena kohena, natuna sine. 21 Abo Beniamina nanatunayao tatao: Bela eo Besa, Asabela, Gera, Neamani, Eli eo Rosa, Mupima eo Hupima eo Ade. 22 Isi gamagaridi Rahela nanatunayao tatao i labasidi Iakobo arinai, gamagaridi saudoudoi‐hasi. 23 Dani natuna tau ede Husima. 24 Napatali nanatunayao tatao: Iasele, Guni, Iesera, eo Silema. 25 Bilaha hinage nanatunayao tatao: Labana wa i mosei natuna sine Rahela arinai. Iakobo arinai i labasidi, tatao gamagaridi haligigi‐labui. 26 Abo dodoga gamagaridi Iakobo maena se lau Aigupito eai, ia i hetubudi wa, nanatunayao tatao monediyao nige se hasiri esegaidi, isi gamagaridi tatao‐haiona‐se‐mate‐haligigi‐esega. 27 Abo Iosepa nanatunayao tatao ia arinai se labasidi Aigupito eai, dodoga labui. Arinai Iakobo ena numa tataodi gamagaridi se laoma Aigupito eai isi ede tatao‐haiona‐se‐mate‐saudoudoi.

Iakobo maena Bogao Aigupito eai

28 Iuda i hetamari matana eai Iosepa arinai bena Gosena dobilana i heita, to se laoma Gosena tanona eai. 29 Abo Iosepa ena kariota i henonoha, eo ie sae Gosena eai tamana Isaraela bena i hailobai, i soralau ie matana, eai; abo ie haitalagadoi, eo gadona eai i doudou huia lohaloha. 30 Abo Isaraela i ribalau Iosepa arinai i ene, “Gonoana wauta taba ea mate paana am ao ea itayao oa ma miam.” 31 Abo Iosepa i ribalau ena tataoyao eo ena numa tataodi aridi eai, i ene, “Abo ea sae emi wasa ea mosei Parao arinai, doha ina abo ea heriba, ‘Egu tataoyao eo tamagu ena numa tataodi, isi nabada Kanana tanona eai wa, se laoma arigu eai. 32 Tatao wa mamoe tauitawataidi, paana isi kamanidi adi paisoa suisui se suisuidi, arinai edi mamoe eawoidi eo edi bulumakau eo edi ginauri gamagaridi se abidima.’ 33 Ena Parao i eogaimiu i hesioemiu, ‘Ami paisoa saha?’ 34 Abo au ene, ‘Ai em heaheari tataomai ama paisoa ede suisui ai suidi ema hewari huiana i laoma e wauta, ai eo hinage tamamaiyao.’ Doha ina abo Gosena tanona au abi omi enamiu, paana suisui tauitawata isi ede tatao biibiidi Aigupito tataodi matadi eai.”

Copyright information for `SWP