Genesis 47

Abotai Iosepa i laoma Parao arinai i heriba i ene, “Tamagu eo egu tataoyao, edi mamoe, edi bulumakau, eo edi ginauri gamagaridi maediyao Kanana tanona se torohaigabaeyama, aboina se lage Gosena tanona eai.” Arinai ena tataoyao boeadi eai haligigi i abidi i hemasarahadi Parao matana eai. Abo Parao i ribalau ena tataoyao aridi eai i ene, “Ami paisoa saha?” To Parao se heriba si ene, “Ai em heaheari tataomai, ai suisui tauitawataidi ede, ai, eo tamamaiyao hinage.” Doha ina hinage Parao se heriba, “Ai laoma bena abo ai mia ina eanua eai ta, paana em heaheari tataodi edi suisui nige edi aba‐aibai, paana guriam i lai ariri Kanana tanona eai, arinai bena ai aibodalaowa abo em heaheari tataodi se miamia Gosena tanona eai.” Parao i ribalau Iosepa arinai i ene, “Tamam eo em tataoyao se laoma arim eai. Aigupito tanona maudoina oa matam eai, haedi tano lolo aririna nei eai abo tamam eo em tataoyao se mia: Gosena tanona eai abo se mia eo hinage ena boeadi eai tatao sibasibadi, isi abo u hetorodi egu suisui tauitawataidi.”

Abo Iosepa tamana Iakobo i heawasae i woeai Parao matana eai, eo Iakobo Parao i ribahelolo. Parao i ribalau Iakobo arinai, i ene, “Em borimai hisa?” To Iakobo i ribalau Parao arinai i ene, “Egu sae egu dobi borimaidi ede handere esega, eo tau‐esega‐i‐mate‐saudoudoi. Egu borimai asubenadi nige se gamagari, eo se baaea, eo sora nige ea lage tamaguyao edi sae edi dobi borimaidi aridi eai.” 10 Abo Iakobo Parao i ribahelolo eo Parao matana i pesagabaei. 11 Iosepa tamana eo ena tataoyao i hemiadi, edi tano i mosei aridi eai Aigupito tanana eai, tano lolo aririna eai, Ramese tanona eai doha Parao i lauhesom. 12 Eo Iosepa aiai i mosei tamana eo ena tataoyao, eo tamana ena numa tataodi aridi eai, i he’ona gonogonoadi.

Iosepa ena Tanuaga Paisoana Guriam Huiana eai

13 Na nige begana aiai eanua boeana eai paana guriam i lai ariariri, to Aigupito eanuana maudoina, eo Kanana dimona eai, tatao se beruberu guriam wa debana eai. 14 Abo Iosepa moni gamagaridi se lobaidi Aigupito eai eo Kanana eai i tanogogoidi, ia ede sitona wa maisana, to moni i laei Parao ena numa eai. 15 Huiana ne arinai moni ie ohi ariri Aigupito eo Kanana eanuadi eai, Aigupito tataodi se laoma Iosepa arinai si ene, “Aiai u leama: paana saha oa matam eai abo ai mate? Ema moni i ohi ariri.” 16 Abo Iosepa i ene, “Emi suisui au ledima abo helaudamaidi aiai ea lediwa, ena emi moni se ohi.” 17 To edi suisui se laedi Iosepa arinai, abo aiai i mosedi, hosi eo mamoe eo bulumakau eo asini helaudamaidi, abo borimai me aiaina i mosei edi suisui helaudamaidi. 18 Borimai me ie ohi, abo borimai helabuina eai se laoma arinai si ene, “Taba nige ai toreyamui egu guiau arim eai, ema moni se ohi, eo egu guiau ema suisui oa u abidio, nige begana saha ie ota egu guiau matana eai, na taumai mo, eo hinage ema tano. 19 Paana saha abo ai mate oa matam eai, ai eo ema tano hinage? Ai, eo ema tano u unehaimai aiai helaudamaidi, abo ai eo ema tano ai hemala Parao ena heaheari: eo lie hinage u leama, arinai abo ai mauri, taba nige ai mate, eo tano taba nige i hemala barabara.”

20 Arinai Iosepa Aigupito tanona maudoina ie une Parao enana, paana Aigupito tataodi gamagaridi edi tano se uneunedi, paana guriam i abiaririedi. Arinai Aigupito tanona maudoina i hemala Parao enana. 21 Abo tatao gamagaridi se hemala tauau’au tataodi Aigupito sigasigana esau eai, i lau e sigasigana esau eai. 22 Na kohena isibom edi tano nige i unehaidi, paana kohena edi maisa Parao i mosei, eo arinai se aiai, arinai edi tano wa nige se unegabaedi. 23 Abo Iosepa i ribalau tatao aridi eai enaba, “Aue ita wauta omi ea unehaimiu, eo emi tano ea unehaidi Parao enana. Ina emi lie ede, abo tano eai au umaidi. 24 Ena masuri huiana abo aiai wa lausoisoina hehaligigina au mosei Parao ana, na lausoisoidi hasi abo ami bena o ea liena, eo ami aiai, eo emi numa tataodi adi, eo nanatumiuyao gagiridi adi.” 25 Abo si ene, “Mate eai u hemaurimai, nualolo bena ai lobai oa matam eai abo ai hemala Parao ena heaheari tataomai.” 26 Arinai laugagaeo Iosepa i hetoro, Aigupito eanuana enana laugagaeo wa ie ota i laoma e wauta, ia ede sitona lausoisoina hehaligigina abo Parao enana. Na kohena tataodi edi tano isibom nige se hemala Parao enanayao.

Iakobo ena Nuatu Murimuritana

27 Abo Isaraela tataodi Aigupito tanona eai se mia, Gosena dimona eai, abo nei eai edi gogo se hegamagariaririedi, eo se tadada eo se hegamagariaririedi. 28 Iakobo Aigupito eanuana eai ie mia borimai saudoudoi‐haligigi‐labui, abo ena borimai gamagaridi handere‐esega‐tatao‐labui‐se‐mate haligigi‐labui.

29 Eo Isaraela ena mate huiana i hanahanaui to natuna Iosepa i eogai, i ribalau arinai enaba, “Ena nuam i lolo arigu eai ea aibodaim bena nimam u torelaei gotugu ubuna eai, eo em abiabi arigu eai bena mamohoina eo i lolo: tabu Aigupito eai u toregu. 30 Tamaguyao boeadi eai abo ea eno: Aigupito eai abo u bahelaegu, isi ede aba toredi eai abo u toregu.” To i heuio, “Em riba abo ea lauwatai.” 31 Eo i ene, “U riba aigora arigu eai.” Arinai i riba aigora. Eo Isaraela ena aba‐eno gegesina eai i tabaohu.

Copyright information for `SWP