Genesis 49

Iakobo i Ribaperoveta Nanatunayao Tatao enadi

Iakobo nanatunayao tatao i eogaidi, i ene, “Au laomagogo, na maraitom asubena saha abo i tubu ea heribamiu.

Au laomagogo au ataatai, omi Iakobo nanatunayao tatao,
au ataatailau tamamiu Isaraela arinai.

Reubena, oa egu ealahou tau,
egu gigibori, eo egu adidiri aba‐hetubuna,
bena nua sibasiba eo gigibori saesaedi oa enam.
Na oa doha goila i butubutu, arinai taba nige u sae
paana u awasae tamam ena aba‐eno eai;
u hebii, — u soralau eau egu aba‐eno eai!

Simiona eo Levi maena tau gonogonoadi,
edi alahia aridi eai baaea lailai se ginauridi.
O nuagu e, tabu u soralau edi aba‐riba eamueamui eai;
O nuagu dudulaina e, tabu u patulau edi oigogo aridi eai;
paana edi ouyalayala eai tatao se unuidi,
eo edi nuatuuioidi eai bulumakau se hebaaeadi.
Edi ouyalayala u hebaaea paana i didiga ariri;
eo edi nuayalayala paana edi heamamna ie dio!
Arinai abo ea tomgorigoridi Iakobo boeana eai,
eo ea hetatagorigoridi Isaraela eai,

Na oa Iuda, em tataoyao abo se hedebasaem,
nimam abo u torelaei am waiunu gadodi eai;
eo tamam nanatunayao abo se tabaohu oa matam eai.
Iuda doha liona natuna;
doha liona ana anihu se gamagari oa abo u sae, natugu,
i aiyawasi, i otadobi doha liona tautaubadana;
ena eno eai eai abo i hanoi?
10 Wasawasa tu’ena taba nige Iuda arinai se laeihesuara,
eo taba nige tanuaga tu’ena aena duaduaridi eai se
abihai
i lau e tanuagana i laoma,
eo ia abo tatao gamagaridi se awaabiei.
11 Ena asini natuharihariuna abo i au vine eai,
asini natuna wa ie au vine lolo ariaririna eai,
ana lulu abo i deuridi waina eai,
eo ena oma i heaadi vine uauana osinana eai.
12 Matana se namanamari ariri nige doha waina,
eo moana se posiposi ariri nige doha susu.

13 Sebulona ena aba‐mia ede gabogabo hasarina eai,
abo ena tupo eai waga edi gadoa lolo,
eo tanona sigasigana eai Sidona eai.

14 Isakara doha asini adiadidirina,
mamoe ganadi boeadi eai i otadobi;
15 ie ita aiyawasi i lolo
eo tano hinage i lolo;
arinai dabayarona i dobei,
eo i hemala heaheari tauna takisi tau torena.

16 Dani abo ena tataoyao i hedudulaidi
doha Isaraela ana bodao headi.
17 Dani doha mota dobila eai,
doha mota aiailetana abalau eai.
Hosi aena i letaidi
arinai taugeruna ie beu.
18 O GUIAU e, em abihemauri ea bagibagiei!

19 Gada ana waiunu abo se laoma se ialai,
na ia abo murina eai i saetawatawaidi.

20 Asa abo i masuri,
wasawasa ana aiai abo i ginauridi.

21 Napatali ia suisui bawesinana yaiyairihaina nanatunayao abo se lolo ariri.

22 Iosepa laga anianiona,
laga anianiona goila bunabunawasina gegesina eai;
laganayao se dausae gana potana eai.
23 Pidu tautuna se hebaaea aririei,
se tulau arinai paana se hewaiunuei;
24 Na ia ena pidu i adidiri esegai,
paana Iakobo ena Eaubada Gigiborina ia nimana eai
(Mamoe Tauitawataina esana eai, ia Isaraela ena We’utau.)
25 Tamam ena Eaubada ia tausaguim ede,
eo Eaubada Giribori‐aririna ia abo i ainauiaim
galewa ewana eai ena lolo aridi eai,
eo gabogabo ubu eai ena lolo
eo susu eo boga edi lolo hinage.
26 Tamam ena ribahelolo
se sae ariri tamaguyao edi ribahelolo se saepoidi,
eo se ota esegaidi doha oea tupidi i lau e nige nosina;
ribahelolo ta abo Iosepa uruna eai,
ia debana eai se abihesuara ena tataoyao aridi eai.

27 Beniamina abo i guriam doha luko,
maratomtom eai abo suisui ie dom,
eo maiona eai waiunu edi gogo i soiedi.”

28 Isi ede Isaraela ana bogao saudoudoi‐labui, doha ina tamadi i ribalau aridi eai, eo i ribahelolodi, esau esau ena ribahelolo.

Iakobo ena Mate eo Torena

29 Abo i lauhesomdi, i heribadi, “Nige baeaona abo u laegu tamaguyao aridi eai wa, Eperona, Hito tauna ena tano eai, 30 Ia ede duha wa Makepela tanona eai, Mamare tupo mahana ena aba‐dalasae eai, Kanana tanona eai, iaede Aberahama i uneyao ma tanona Eperona Hito tauna arinai bena ena aba‐toretoretau. 31 Nei eai Aberahama ma monena Saraha se toredi, nei eai Isaako ma monena Rebeka se toredi, nei eai hinage Lea ea totore. 32 Duha ma tanona se uneyao Hito tataodi aridi eai.” 33 Abo huiana wa Iakobo nanatunayao tatao i lauhesomdi ana sigana eai, aena i abisinidi aba‐eno potana eai, eawasina ie ohi, i tubahai, se laei ehanayao aridi eai.

Copyright information for `SWP