Genesis 50

Iosepa i guridobi tamana matana eai, matasuluna se didi potana eai eo i alagoiei. Arinai Iosepa ena heaheari i lauhesomdi isi sinare taumuramura, bena tamana se he’eausi, arinai Isaraela se he’eausi. Asubena tatao‐labui‐se‐mate se ohi, ia enana iaede sinare he’eausina huiana dudulaina; eo Aigupito tataodi se dou asubena tatao‐haiona‐se‐mate eo saudoudoi. Ena dou asubenadi se ohi, Iosepa i ribalau Parao ena numa tataodi aridi eai, i ene, “Ena nuamiu se lolo arigu eai doha ina abo Parao au heriba au ene: ‘Tamagu i he’aigoragu i ene, “Nige baaeaona abo ea mate; egu bousa ea sara nonohaiyao Kanana tanona eai, abo nei eai au toregu.” Ea aiboda abo u abigabaegu ea sae tamagu ea tore, na abo ea uioma.’” Abo Parao i ene, “U sae tamam u tore gonogonoana doha em riba aigora arinai.” Arinai Iosepa ie sae tamana ie tore, maenayao Parao ena heaheari tataodi gamagaridi, eo ena numa tataodi saesaedi, eo Aigupito eanuana ena tanutanuaga gamagaridi. Eo Iosepa ana bogaoyao, eo ena tataoyao, eo tamana ena numa tataodi: nanatudiyao gagiridi isibom, eo edi mamoe, eo edi bulumakau se laugabaedi Gosena tanona eai. Maena kariota eo hosi taugerudi se sae, to boda wa i lai ariri. 10 Se lage Atadi ena sitona aba‐giligilina eai, Ioridana tupo saesae eai, abo nei eai se doudou, se dou lailai ma nua amamnadi, eo asubena haligigi‐labui boeadi eai tamana i douei. 11 Huiana wa Kanana tataodi, nei eanua ne taumiaidi, dou lailai wa se ita, Atadi ena sitona aba‐giligilina eai, si ene, “Ina dou ta i lai ariri Aigupito tataodi aridi eai.” Arinai tupo ne esana se tore Abela‐misiraime
50.11“Abela‐misiraime” aniona ede Aigupito edi aba‐dou.
, ia ede Ioridana tupo dobidobina eai.
12 Hinage Iakobo nanatunayao ena lauhesom aridi eai se awa’abiei. 13 Nanatunayao tatao ia se laei Kanana tanona eai, se tore duha eai wa Makepela eai, Mamare tupo mahana ena aba dalasae eai, Kanana tanona eai, iaede Aberahama i uneyao ma tanona Eperona Hito tauna arinai bena ena aba toretoretau. 14 Tamana ie tore murina eai Iosepa i uio Aigupito eai, maena tataoyao, eo isi gamagaridi maenayao se sae bena tamana se tore.

Iosepa ena Tataoyao Nuadi i Ribahetarudi

15 Huiana Iosepa ena tataoyao se ita tamadi ie mate si ene, “Nuana abo Iosepa i hewaiunueda, abo i hemaisada baaea wa ta ginauri ia arinai debana eai.” 16 Arinai heaheari esau se hetamarilaei Iosepa arinai, si ene, “Tamam sora nige i lautom ie riba doha ina, 17 ‘Abo au ribalau Iosepa arinai doha ina, “Em tataoyao edi baaea, eo edi ponori bena u ribagigiridi, paana mamohoi se abibaaeaim.” ’ Ai awanorilaowa tamada ena Eaubada ena heaheari tataodi edi baaea bena u ribagigiridi.” Doha ina se ribalau arinai, abo Iosepa matasuluna se didi. 18 Abo ena tataoyao se lau se guridobi ia matana eai si ene, “U itamai ai em heaheari tataomai!” 19 Arinai Iosepa i ene, “Tabu au matausi. Eau Eaubada ena aba‐toro eai? 20 Mamohoi, omi mo nuatu hebaaeagu au nuatui, na Eaubada ena nuatu lolona mo, bena abo tatao gamagaridi i abihemauridi doha isi ede asubena ta. 21 Tabu au matausi: omi ma nanatumiuyao abo ea he’aimiu.” Ina riba ta aridi eai nuadi i headidiridi eo nuadi i hebigadi.

22 Iosepa ie mia Aigupito eai, ia eo tamana ena numa tataodi. Iosepa ena mauri borimaidi handere esega eo saudoudoi. 23 Iosepa Eparaima nanatunayao, isi haiona i itadi; Manase hinage natuna tau Makira nanatunayao se tubusae Iosepa aena paana eai. 24 Abo Iosepa i ribalau ena tataoyao aridi eai i ene, “Abo ea lautom, na Eaubada mamohoi abo i nuatuimiu, abo eanua eai ta i woeahaimiu eanua esau arinai, ena riba aigora wa Aberahama eo Isaako eo Iakobo aridi eai.” 25 Iosepa hinage Isaraela tataodi i he’aigoradi i ene, “Abo Eaubada i nuatuimiu, eo siadagu abo au bahelaedi.” 26 Abo Iosepa i tubahai, ena borimai handere esega eo saudoudoi, arinai se he’eausi, abo lasi esau alona eai se tore Aigupito eai.

Copyright information for `SWP