Genesis 7

Dibori Utu’utu

Abotai GUIAU i ribalau Noa arinai i ene, “U awasae ake arona eai, oa eo maem numa taumia gamagaridi, paana ea itam’o oa tau abidudurai matagu eai, teina isi ta boeana eai. Suisui aadi wa abo haligigi‐labui, hari ao, hari ao, tamoana eo bawesina; suisui wa nige se aa, isi labui to labui mo, tamoana eo bawesina. Malagaibu manudi hari ao haligigi‐labui, tamoana eo bawesina, arinai edi gorugoru maumauridi se laulau tanoubu potana eai. Paana asubena haligigi‐labui eai abo nabu ea hetaru tanoubu potana eai abo asubena tatao‐labui‐se‐mate, maiona tatao‐labui‐se‐mate, i lauesegai; ginauri maumauridi ea ginauridi, gamagaridi abo ea hearugabaedi tano potana eai ta.” Abo Noa riba gamagaridi GUIAU i lauhesom wa, i ginauriheohidi.

Noa ena borimai handere haligigi‐esega, nei huia ne dibori utu’utu i lagema tanoubu potana eai. Abo Noa ma nanatunayao tatao, ma monena, ma nanatunayao wa monediyao, se awasaegogo ake eai dibori utu’utu goilana wa bena se dagoei. Suisui aa’aadi, eo suisui nige se aa, ea manu eo ginauri tano eai tau daladalausi, labui labui, tamoana eo bawesina, Noa maena i abiesegaidi ake wa alona eai, doha Eaubada Noa i lauhesom wa. 10 Asubena haligigi‐labui muridi eai, abotai abo dibori utu’utu tanoubu i unuhai.

11 Noa ena borimai handere hehaligigi‐esegana eai, nawalai helabuina eai, nawalai asubenana hesaudoudoi‐haligigi‐labuina eai, temeta asubenana eai ne, goila edi aba‐ota gabotum lailaidi eai se malapai, se boriri saema, eo galewa tomlapaidi se soeauridi. 12 Nabu abo i taru esegai, tanoubu potana eai asubena tatao‐labui‐se‐mate eo maiona tatao‐labui‐se‐mate. 13 Asubena eai ne Noa ma nanatunayao Sema, Hama, eo Iapeta, eo Noa monena, eo nanatunayao monediyao haiona, se awasae ake eai wa. 14 Isi maedi suisui udoi udoi ao udoi udoi eai, eo bulumakau adi ao udoi udoi, eo ginauri tau daladalausi, tano eai adi ao udoi udoi eai hinage, eo manu adi ao udoi udoi, manu gamagaridi wa adi ao eai. 15 Se awasae ake alona eai, maedi Noa, buluma maudoina mauri eawasina aridi eai wa, labui to labui se awasae. 16 Isi tau awasae, buluma maudoina enadi tamoana eo bawesina, se awasae doha Eaubada i lauhesom wa, abotai GUIAU i birigudui.

17 Dibori utu’utu wa i laulau asubena tatao‐labui‐se‐mate tanoubu potana eai; goila tanoubu i laugirihai abo ake wa i lausini, i poupouli, i sae ariri tanoubu ewana eai. 18 Goila wa i sae ariri eo tanoubu potana i lau girihai i lau e ake i ahai goila wa potana eai. 19 Goila wa i lai ariri eo i didiga tanoubu potana eai i lau e oea tupidi gamagaridi galewa maudoina ubuna eai, i hetauyamuidi. 20 Goila i helahelai oea tupidi potadi eai i lau e oea deba pogadi edi gabotum doha kubita saudoudoi‐haligigi. 21 Buluma maudoina tanoubu eai se moimoiu ede se mate ohi, manu, bulumakau, suisui, eo ginauri maumauridi eawoidi tanoubu eai se laulau; eo tatao gamagaridi. 22 Ginauri gamagaridi, tano pitapitarina eai taumia, isudi eai mauri eawasina, se mate. 23 Ginauri maumauridi tanoubu potana eai ta, i saugabae‐heohidi, tau, suisui, ginauri daladalausidi, malagaibu manudi, tanoubu eai se saugabaedi. Noa iabom ie mia, eo isi wa ia maenayao ake alona eai wa. 24 Goila wa tanoubu i laugirihai asubena gamagarina handere esega eo tatao‐labui‐se‐mate‐saudoudoi.

Copyright information for `SWP