Genesis 9

Eaubada ena Ribahesunuma Noa arinai

Abo Eaubada Noa mananatunayao i ainauiaidi, aridi eai i ene, “Au ua hegamagari, tanoubu au hemonau. Tano suisuina eo malagaibu manuna abo matausimiu eo mae’emiu eai se laulau, ginauri gamagaridi tano eai se daladalausi hinage gabogabo eamana; nimamiu eai ede se lediwa. Ginauri maumauridi moimoyudi isi abo ami aiai ede, doha hinage ginauri ini’inidi eo ginauri gamagaridi eau ea lediwa’o. Taiede taba nige ginauri ma maurina au ai, iaede ma osinana. Paana emi mauri osinana abo ea hetala suisui enana hinage abo ea nuatui eo tau enana; tau ena doga ena mauri maisana ede tau ena mauri. Aitea tau, tau esau osinana i heboriri, ia osinana hinage tau abo i heboriri; paana Eaubada tau i hetubu iabom tautauna eai. Na omi, au ua eo au gamagari, aniomiu bena se tubu ariri tanoubu eai ta, eo arinai bena au tadada.”

Abo Eaubada i ribalau Noa ma nanatunayao aridi eai i ene, “Au ita, egu ribahesunuma ea hetoro arimiu eai, eo ami isimurita se laoma aridi eai hinage. 10 Eo ginauri maumauridi gamagaridi arimiu eai wa, manu eo bulumakau eo tano taumiaina gamagaridi maemiuyao ake eai au pesama wa. 11 Egu aigora ea ribaei arimiu eai, ede taba nige huia esau buluma maudoina ea tomgabaeuioidi dibori utu’utu goiladi eai, eo taba nige huia esau i diboriuio doha nei bena tanoubu i hebaaea.” 12 Abo Eaubada i ene, “Aigorana heiheinoina ede ina, ede ea ginauri eau eo omi eo ginauri maumauridi maemiuyao wa matada eai, eo isidi gamagaridi maraitom asubena enadi hinage. 13 Egu wari ea tore eada eai, abo egu aigora heiheinoina ede, eau eo tanoubu duaduarimai eai. 14 Ena eada ea ledima tanoubu ewana eai to boeadi eai wari se ita, 15 abo egu aigora ea henuaisini, ia ede eau eo omi eo buluma ginauridi maumauridi gamagaridi wa matada eai; ede goila taba nige se hemala abaita lailai bena buluma maudoudoina se hebaaeauioidi. 16 Ena wari i taumasaraha eada eai, abo ea italau arinai, abo egu aigora wa i laulau e huia nige nosina wa, ea nuatui, iaede Eaubada eo buluma ginauridi maumauridi gamagaridi eai tanoubu eai.” 17 Eaubada i ribalau Noa arinai i ene, “Aigora heiheinoina ede ina, eau ea hetoro ede, eau eo buluma maudoudoina tanoubu eai ta matada eai.”

Noa eo Nanatunayao Tatao

18 Noa nanatunayao tatao wa, isi ede ake se pesagabaei wa, ede Sema, Hama eo Iapeta. Hama ede Kanana tamana. 19 Teina tataodi haiona ta ede Noa nanatunayao, isi aridi eai tanoubu maudoina se tubuma.

20 Noa ede tano tau giarina bagubagunana. Ia vine oeana i umai; 21 arinai waina i ginauri, to i nom‐eaueaure to ena numa‐lulu alona eai ie guri, ie ota tau aha’ahana. 22 To Hama wa, Kanana tamana, tamana ma kohakohana eai ie ita, to ena tataoyao labui murimuri eai i heribadi. 23 Abo Sema eo Iapeta lulu esau se abi, dabayarodi eai se wese, eo se murimuri siwasiwa se laulau e abo tamadi kohakohana se heabobo; matadi wa se laei hesuara tamadi ma kohakohana wa nige se ita. 24 Abotai Noa ena waina nomna arinai i siliata, natuna taumurita wa ena abi i nuatuiya’o. 25 I ene,

“Kanana ea ribahebaaea ta;
abo i hemala ena tataoyao edi tauauau edi heaheari.”
26 Hinage i ene,

“GUIAU egu Eaubada ia abo Sema i ainauiai,
abo Kanana ia ena heaheari tauauauna.
27 Eaubada abo Iapeta i helai,
Sema ena numa‐lulu aridi eai abo i mia.
abo Kanana ia ena heaheari tauauauna.”
28 Dibori utu’utu wa murina eai, Noa borimai handere haiona eo tatao‐labui‐se‐mate‐saudoudoi ie mia. 29 Noa ena asubena gamagaridi ede borimai handere haligigi‐hasi eo tatao labui‐se‐mate‐saudoudoi; abotai ie mate.

Copyright information for `SWP