Hebrews 10

Laugagaeo iaede tautau mo, ginauri lolodi sora abo se laoma tautaudi ede, na nige adi ao mamohoi; tatao se awasaema aitalasam arinai, adi ao esega borimai to borimai, aitalasam wa nige gonoana tautorena i heaamamohoiei. Ena nige’e tautabaohu abo nige se aitalasam lautom? Abo se aa’o, baaea taba nige amnana se ataiei. Na aitalasam eai wa edi baaea aba‐henuaisinina, borimai to borimai. Paana bulumakau eo bokania osinadi nige gonoadi baaea se hetausuara‐aririei.

Arinai Keriso i laoma tanoubu eai wa, i ene,
“Aitalasam eo ginauri se ainauiai, nige u nuatuidi,
na tau eauna mo, enagu u abinonohai;
aitalasam gabugabudi, eo baaea maisana se gabu, aridi eai nige em kode.
Abo ea ene, ‘Hage u ita, oa em nuatu hesabana ea laoma ta, Eaubada e,’
doha buka nouna eai wasagu se uriyao.” (Ps. 40.6-8.)
Huiana ne i ene, “Aitalasam eo ainauia eo aitalasam gabugabudi, eo baaea maisana se gabu oa nige u nuatui, aridi eai nige em kode,” (doha laugagaeo dobilana se abiwatai wa), abo hinage i ene, “Hage u ita, oa em nuatu hesabana ea laoma ta.” Riba bagubagunana i abihai bena helabuina arinai i helaudamai. 10 Ia ena nuatu eai ta se hetabueda, huiana esega, huia gamagarina enana, Iesu Keriso tauna se heaitalasam wa.

11 Kohena gamagaridi, esau, esau, i totoro aba‐aitalasam eai, asubena to asubena, i paipaisoa aitalasam esegana wa i laulauginauri, ia mo baaea nige i laehesuara. 12 Na huiana ne Keriso i moseuioi, aitalasam esega dumadumana meta, baaea debadi eai, i lau e nige nosina. 13 I bagibagi i lau e ana waiunuyao se hemala aena adi bou. 14 Aitalasam esegana eai ta, tauhetabu wa i hedudurai‐heohidi i lau e nige nosina. 15 Earua Tabuna riba i hemasaraha arida eai, riba bagubagunana i ene,

16 “Ribahesunumana ede ina, aridi eai abo ea abi,
nei asubenadi muridi eai ne, Guiau i ene:
Egu laugagaeo nuadi eai abo ea toredi,
edi nuanuatu eai abo ea uridi,”
17 hinage i riba muritai, “Edi baaea, edi baaea diodio, taba nige ea henuaisiniuioidi.” (Jer. 31.33-34.) 18 Ginauri ta, ena se ribagigiridio, taba nige baaeana enana se aitalasamuioi.

19 Arinai, egu tataoyao e, ta nuakipikipio, abo ta lusora teha hetabu‐aririna eai wa, Iesu osinana debana eai, 20 dobilana i hetabunonohai ita enada, dobila harihariuna, maumaurina, woeona wa abo ta tupapurisi, iaede ia bulumana. 21 Eda kohena‐saesaena ta abiyao, ede ia, Eaubada ena numa i tanuagai, 22 Hage ta awasae ia gegesina eai, ma‐nuada mamohoi, eda sunuma i monau; baaea amnana eai se iairihaidao, nuada se lausibuedi, nige ada giru, eo goila aana eai tauda se deuridio. 23 Eda sunuma miatahitahina ta sogohididini, tabu begana i eoeo, paana tauribahesunumaeda wa ia ena nuatu se ota‐esegaidi; 24 eo ta haisagusaguuioida, gadosisi eo paipaisoa lolodi arinai ta hesohesomuioida, 25 eda oioigogo tabu ta nuagabaedi, doha headi edi laulau, na ta hairibahasahasaiuioida, ina doha ta abi‐headidiri paana Asubenana wa ta ita i hanahanaumao.

26 Ena taba dobila mamohoina ta abiyao, na nuada eai baaea mo hesabana ta laulau, ita nige eda aitalasam esau baaea enana, 27 na matausi lailai mo, heduduraina abo ta bagibagiei, eo oeagi alaalasina Eaubada ena waiunuyao abo i hearodi. 28 Aitea tau Mose ena laugagaeo i gabaei, tauitana labui e haiona edi ribataubiga eai ia abo i mate, nige nuatoatoana. 29 Abo au ene edoha, ia ena maisa abo i lai ariri e nige’e, Eaubada Natuna i ututawatawai, eo ribahesunuma osinana wa, arinai ia se hetabuei, abotai i awa‐ginauri‐gaibuei, eo aiainauia Earuana i hebaaea? 30 Abina ta atao, paana ribana wa i ene, “Abigum eau agu paisoa ede, abo ea hemaisa.” Eo i ribauio, “Guiau abo ena tataoyao i heduduraidi”. 31 Ginauri matamatausina ede ena Eaubada maumaurina nimana eai ta beudobi.

32 Na emi asubena bagubagunadi wa hage au henuaisinidi, mara aue ita murina eai heasiwolewole lailai eo amamna au hearo, 33 huia headi se riba baaeaimiu eo se abi baaeaimiu, eo huia headi au heoiesegaimiu isi aridi eai wa, ina abiabi baaea ta tau‐hearona. 34 Huiana ne headi se auauidi wa au nuatoatoaedi, emi gogo se hebaaeadi wa, aue kode mo, paana au nuatuiyao emi gogo loloaririna otana, gogo miatahitahina. 35 Arinai emi nuaadidiri tabu au gabaei, ainauiana i lai ariri abo au abi. 36 Paana emi gadohi esau ede nuaheesegaina, Eaubada ena nuatu au ginauri abotai abo ribahesunumana au hearo.

37 “Sora huia kuukuuna mo,
ia bena i laoma wa, abo i laoma, taba nige i bagi;
38 na egu laulau‐dudurai tauna ia sunuma eai abo i miamia,
ena i murisuwasuwa, taba nige nuagu i kode ia arinai.” (Hab. 2.3-4.)
39 Na ita nige taumurisuwasuwa tataoda bena baaea ta hearo, ita tausunuma, earuada se mauri ede.

Copyright information for `SWP