Hebrews 13

Emi hai‐gadosisi bena au he‐esegai, doha omi tataoyao mamohoi. Tabu nuamiu se hui emi haitala au hemasaraha taulaolaoma aridi eai, paana doha nei tatao headi nige abina se ata na aneru se abi‐taumanaidi. Isi numa‐tutugudu eai se auaudi au nuatuidi, doha omi maediyao se au‐esegaimiu; eo isi se abibaaeaidi hinage, doha omi hinage taumiu eai mamiamiu. Gamagarida bena tawasora ta heasisiei, eo tawasora aba‐enona tabu ta hebii; paana Eaubada tau‐enoenobiri eo tau‐ganaganawari abo i hegirudi. Moni gadosisina tabu emi mauri eai i tanuagaemiu; ginauri saha au abidio aridi eai nuamiu bena se taru; paana ia ede i ribaei i ene, “Eau taba nige ea abihebeumiu, taba nige ea nuagabaemiu.” (Deu. 31.6; Jos. 1.5.) Arinai gonoada ma‐nuaadidirida ta ene,

“Guiau Tausaguigu ede,
Taba nige ea matausi;
tau taba i sahaigu?” (Ps. 118.6.)
Emi tanutanuagao au nuatuidi, isi wa Eaubada ena riba arimiu eai se ribaei; edi mauri aniona au italau, edi sunuma au laulauei. Iesu Keriso ia gonogonoana mo, lahi, eo wau, eo i lau e huia nige nosina. Tabu hari lauheata, eo riba udoidi, se woeahesuaramiu; i lolo mo taba nuamiu Eaubada ena ainauia eai se headidiridi, nige aiai aridi eai, doha headi se mode‐aririedi, ia mo nige i helolodi. 10 Ita eda aitalasam hatahatana, tauheayaiena arinai taba nige adi se ai. 11 Paana suisui wa osinadi kohena‐saesaena se leama teha tabuna alona eai, baaea aitalasamna, eaudi murimuri eai se gabudi. 12 Iesu hinage, tatao bena i hetabuedi iabom osinana eai wa, eanua ganana murimurina eai ia se heamamna. 13 Besi ita hinage ta lau ia arinai, eanua murimurina eai, taumaeamaeana ia debana eai hinage ta bahei. 14 Paana inai nige eda eanua tahunuana, miamiahaina, na eanua esau sora abo i laoma, ta eooi ede. 15 Ia debana eai bena hedebasae aitalasamna ta helele‐laei Eaubada arinai, huia gamagamagari, sopada uauadi meta, ia esana ede se ataatai. 16 Na tabu nuamiu se hui abilolo laulaudi au ginauridi, eo emi saha au mosei tatao enadi hinage se abi, teina aitalasam ta arinai Eaubada nuana i lolo ariri.

17 Isi tanuagamiu eai se laulau, au awaabiedi eo edi riba aridi eai au eari; paana isi earuamiu tauitawataidi, doha tatao adi paisoa abo se hetala. Bena paisoa eai ta au hekodedi, tabu au henuadubudi, doha ina taba nige se saguimiu.

18 Enamai au lau‐uura, ai nuamai se masaraha, nuata abaheduduraina eai, ema gadosisi bena ginauri gamagaridi eai duduraina ai miai mo. 19 Ea samaduduimiu ina, ma‐nuagigiborigu teina au abi, arinai abo ea lage heuheula arimiu eai.

20 Abotai loni Eaubadana ia eda Guiau Iesu Keriso mate eai i woeaisiniuioi, mamoe tauitawataina saesaena wa, ribahesunumana i lau e nige nosina osinana eai wa, 21 ginauri gamagaridi aridi eai i helolo‐aririemiu bena ena nuatu au lauwatai, boeamiu eai hinage i paipaisoa, saha eo saha ia matana eai se lolo abo i hetubudi, Iesu Keriso debana eai; ia ta hedebasaei i lau e huia nige nosina. Amen.

22 Egu tataoyao e, hinage ea aibodaimiu, egu lauhasahasa ina au abi, riba kuukuuna ede ea uriyawa. 23 Au nuatui eda tau Timoteo numa‐tutugudu eai se iairigabaeyao, ena i heulama abo ia maegu, nige baeaona, ai itamiu. 24 Tauwoeaimiu gamagaridi eo hetabu tataodi, ea lautoiedi. Isi wa Italia eai taumia se lautoiemiu. 25 Ainauiana bena maemiu, omi gamagarimiu. Amen.
13.24Italia eai se uri, Heberu tataodi enadi, Timoteo nimana eai.


Copyright information for `SWP