Hebrews 3

Keriso, Natuna, ia Mose, tauheaheari, i saetawatawai ede.

Arinai egu tataoyao tabudi e, omi galewa miamiana eai emi tupo au abiyao, hage Iesu au nuatui, ia eda sunuma ta Aposotolona ede, eo kohenana saesaena. Tauhetorona arinai nuana i patu‐esegai, doha Mose Eaubada ena numa wa i miatahitahini. Taiede, Iesu hedebasaena mo Mose enana wa i saepoi, doha numa nige se hedebasaei na tauhetorona mo. (Numa esa, esa tauhetorona, na Eaubada mo ginauri gamagaridi tauhetorodi.) Mose mamohoi ia tauheaheari lolona, ia ena numa eai, ginauri sora abotai se ribaedi, ia tauhemasarahadi ede. Na Keriso, ia doha natuna mamohoi, ena numa tanuagana ede ia. Ena numa tataodi ede ita, ena eda nua‐adidiri, eda kode, eda sunuma ta abididini i lau e anasiga.

Arinai doha Earua Tabuna ena riba wa, i ene:
“Wau‐ta ena arinana au ataiei,
tabu nuamiu au heoiuradi, doha huiana au hesohesomgu,
doha noho asubenana eai, barabara eai wa,
huiana ne tamamiuyao se nohoigu wa, se lauitagu,
egu paipaisoa se ita borimai tatao‐labui‐se‐mate.
10 Arinai nuagu i baaea teina isina ta aridi eai,
ea ene, ‘Tatao ta huia gamagari nuadi eai se gegege, egu laulau se hekahekaudi.’
11 Arinai egu ouyalayala eai ea riba aigora,
‘Taba nige egu aiyawasi eai se lusora.’” (Ps. 95.7-11.)
12 Egu tataoyao e, au komakomanimiu, ata boeamiu eai esau nuana ma‐baaeana, nige i awaawamamohoi, Eaubada maumaurina abo i beugabaei. 13 Au lauhasahasaiuioimiu, asubena gamagari, eda huia ina gonoana ta ene “wau‐ta,” ata esau baaea ena borabora debana eai iabom nuana i heoiura. 14 Paana ita eda tupo Keriso arinai ta abi, ena eda nua‐adidiri bagubagunana wa ta abiabididini i lau e anasiga. 15 Doha si ene “Wau‐ta,” arinana ena au ataiei, tabu nuamiu au heoiuradi, doha hesohesom huiana eai wa. 16 Aidobudi wa, arinana se ataiei to se hesom? Isi gamagaridi Mose i woeahaidi Aigupito se torohaigabaei, e nige’e? 17 Aidobudi aridi eai nuana i baaea borimai tatao‐labui‐se‐mate? Isi baaea tauabina aridi eai, e nige’e, to sinaredi se laugabaedi barabara eai wa? 18 Aidobudi i riba aigoraidi taba nige se lusora ena aiyawasi eai? Tauawayagara wa, isi ede. 19 Arinai ta ita, nige gonoadi se lusora, paana nige se awamamohoi.

Copyright information for `SWP