Hebrews 5

Ita eda Kohena‐saesaena, tautauna eo dobilana.

Kohena‐saesaena tatao boeadi eai, esau, esau se tauribaei tatao enadi i toro, Eaubada ena dobila i paisoaei, bena ainauia i tore, eo aitalasam, baaea debadi eai. I taubiga ariri tausupusupu eo tauponori aridi eai, paana ia hinage tau beruberuna esau. Matapaana ede baaea aitalasamna i ginauri, tatao enadi eo iabom enana hinage. Taba nige tau esau bena i helolouioi, arinai paisoa ta i abi, na Eaubada ena eoga eai mo, doha Arona se eogai wa.

Keriso hinage, kohena‐saesaena paisoana ie abi nige iabom i hedebasaeuioi, na tauyogaina ede i tauribaei, ia wa i ene, “Oa natugu, wau‐ta ea hetubum”, (Ps. 2.7.) eo uriuri esau eai hinage i ene, “Oa kohena tauna i lau e nige nosina, Melekisedeka ena dobila u miawatai.” (Ps. 110.4.)

Ia bulumana asubenadi eai wa, Iesu i uura‐lau ia arinai, ia wa abina i ata mate eai i hemauri, i aibodagadogadora, ma‐doulailaina, ma‐matasuluna, ena uura wa se ataiei, paana Eaubada matausina i matusi. Ia natuna mamohoi taiede amamna debadi eai awaabi abina ie ata; i lau e i lolodumaduma, arinai tauawaabi gamagaridi edi mauri i lau e nige nosina ia tauhetubuna ede, 10 Eaubada esana ie tore kohena‐saesaena, Melekisedeka dobilana eai.

11 Ia ribana se gamagari taba ai ribaedi, headi aniodi se piripiri ariri paana emi ataatai eai au porohe. 12 Huiana i lageo taba omi taulauheata, ia mo sora se heaheatamiu, Eaubada ena riba paana eo lauheatana bagubagunana. Au hemala doha isi susu mo se nomnom, taba nige aiai mamohoi se ai. 13 Esau esau ena taba susu mo i nomnom, ia laulaududurai ribana sora nige i italobai, sora ia kaimou mo. 14 Na aiai mamohoi meta tatao lailai adi, edi lubulubui eai saha i lolo e saha i baaea, abina se ata se itahineri.

Copyright information for `SWP