Hebrews 6

Keriso ena lauheata bagubagunadi hage ta hemuridi, ta dalapoe i lau e maudoina ta abi, tabu paana mo ta toretoreuioi, doha nuabui paisoa matematedi aridi eai, sunuma Eaubada arinai, bapatiso lauheatana, nima uru potana eai se saosae, taumate edi torouio, eo hemaisa i lau e nige nosina. Teina abo ta abi Eaubada ena ie eari. Headi beabeana matadi se lala wa, ribadi: galewa ainauiana se ai‐itayao, Earua Tabuna arinai edi tupo hinage se abiyao, Eaubada ena riba lolona amnana se ataieyao eo huia i laolaoma matada eai gigiborina, abotai ena se tausuara, nige abina ta ata nuabui esau arinai ta heharihariudi, paana isibom debadi eai Eaubada Natuna se hesataurouioi, masaraha eai ia se isugaraei. Huia gamagari nabu i taru tano potana eai, tano wa ie nom abo i ua, aiai se tubu, tano taugiarina wa adi, doha Eaubada tano wa i ainauiai. Na ena nurinuri eo lagau baaea mo, tano wa abo se ribaei i baaea, ana paisoa ede se aigabu mo.

Ai riba doha ina, na taiede, egu nuanuai e, ginauri lolodi mo ai sunumaedi abo omi arimiu eai se ua, ginauri isi ede mauri ena tupo eai se laulau. 10 Eaubada ena abi se dudurai, ami paisoa eo ia esana au gadosisiei taba nige nuana se hui, paana hetabu tataodi enadi ma‐paipaisoamiu ina. 11 Ai henua bena emi aipate saesaena ta au laelaei, sunumamiu au abihemonau i lau e anasiga, 12 arinai tabu au bebeda, na isi wa edi sunuma eo edi taubiga debana eai ribahesunuma se hearodio, isi bena au abiwataidi ede.

13 Huiana ne Eaubada ribahesunuma i mosei Aberahama, nige esau ena sae doha ia, esana eai bena i aigora, arinai iabom esana eai i riba aigora, 14 enaba, “Mamohoi ainauia eai abo ea helolom, helaina eai abo ea helaim.” (Gen. 22.16-17.) 15 Arinai Aberahama huia lohaloha i miataubiga, i lau e Eaubada ena ribahesunuma aniona ie ita. 16 Tatao huia gamagari ginauri tau‐saetawatawaidi mo esadi eai se aiaigora, eo haiawayagara gamagaridi se heduduraidi aigora esau debana eai. 17 Arinai Eaubada ena nuatu bena i hemasaraha komakomani, ribahesunuma tauabina wa bena se italobai, ena nuatu i ota‐esegai mo, arinai aigora eai i riba headidiri. 18 Ginauri labui taba nige se ori, arinai Eaubada nige abina i ata i boraida, debadi eai nuada se adidiri ariri, ita baaea tau‐dagogabaena ta bawayamui mauri boeana eai, ita sunuma matada eai se tore wa, taunapuhaina. 19 Sunuma ta ta abi i hemala nua sonoga, i talaahi mamohoi, i miatahitahi, i tatasorao woeo wa tupo aroarona eai. 20 Metai Iesu i lusorao, tauedabagunaeda, i hemala eda kohena‐saesaena i lau e nige nosina, Melekisedeka ena dobila eai.

Copyright information for `SWP