James 2

Gadosisi ana ao, eo abiabi lolodi.

Egu tataoyao e, eda Guiau Iesu Keriso, namanamarina Guiauna, sunumana ena aue abi, tabu au abi‐hinehineri tatao aridi eai. Ena taba tau esau emi sunago eai i awasae, ena nimaau gold eo lulu lolona ie lui, eo esau hinage i awasae, tau‐gogogesagesa, lulu tausoesoena ie lui, na au italau lulu lolo taulauina arinai au ene, “Agutoi, u bawa inai, aba‐babawa lolona eai ta,” na tau‐gogogesagesa arinai au ene, “U torolau me,” e “U bawadobi aegu eai ta,” iaede, nuamiu eai au abi‐hinehineri, e nige’e, eo au hetorouioimiu tauhetala, eo emi nuanuatu se baaea, e nige’e? Egu tataoyao ea gadosisiemiu e, egu riba au ataiei. Tatao tanoubu ena gogo eai se deha, isi Eaubada i tauribaedi ede bena sunumadi eai isi gogo tataodi, e nige’e? Maraitom‐asubena ena basileia tauabina abo isi, iaede i ribahesunumaei aidobudi ia taugadosisiena wa, enadi. Na omi wa tau‐gogogesagesa nige au heasisiei. Gogo lailai tataodi isi tau‐heporohemiu ede, isi se tabelaemiu abalauhetala eai, e nige’e wa? Esana saesaena arinai se eogaimiu wa isi ede tauribabaaeai, e nige’e?

Taiede, laugagaeo wasawasana ena au hemamohoiei, uriuri tabuna eai wa si ene, “Helem tauna abo u gadosisiei, doha oabom u gadosisiuioim,” abo emi abi se lolo. Na taba abi‐hinehineri eai tatao au heaheasisiedi, baaea au abi meta, laugagaeo i hegirumiu, omi tau‐utuutusina ede. 10 Paana eai to eai laugagaeo maudoina i sogohi, na tupo esega eai mo i alabesibesi, maudoina giruna abo i abi. 11 Ia wa i ene, “Tabu u ganaganawari,” ia hinage i ene, “Tabu u aiunu.” Ena nige u ganawari, ia mo tau u unui, oa u hemala laugagaeo maudoina tau‐utusina. 12 Au ribariba eo au miamia doha tatao iairihai laugagaeona arinai abo se heduduraidi. 13 Esau nige i nuatoatoa, ia taba nige se nuatoatoaei, abo se hegiru; nuatoatoa hegiru i dioi.

14 Ena lolo saha, egu tataoyao e, ena tau i ene i sunusunuma, ia mo nige paipaisoana? Sunuma mo gonoana abo ia i hemauri? 15 Ena eda tau esau, e louda esau, nige ana lulu e aiai asubena to asubena ie dabu. 16 na omi esau i ribalau aridi eai i ene, “Besi, nuamiu se taru na au lau,” e “Besi, taumiu se gigibori, bogamiu se sese,” ia mo buluma aba‐helolona nige begana au mosedi, edohana abo i saguidi? 17 Gonoana hinage, sunuma ena nige ma‐paipaisoana, iaede i mateo.

18 E, tau esau abo i ene, “Besi oa tau‐sunuma, eau taupaipaisoana.” Ena emi paipaisoa nige’e, hage emi sunuma ana ao au heitagu, eo eau egu paipaisoa eai egu sunuma abo ea heitamiu. 19 U awamamohoi wa, u ene Eaubada esegana; kausara! Na demoni isi hinage se awamamohoi, ma‐tabutabubudi. 20 Na abo u italobai e nige’e, tau supusupu e, sunuma ena nige paipaisoana, i agari ede. 21 Tamada Aberahama ia ena paipaisoa debana eai se hedudurai, e nige’e, nei huia ne natuna Isaako i moselaei aitalasam hatahatana potana eai? 22 U ita, ia ena sunuma ma‐paipaisoana, eo ena paipaisoa eai ena sunuma i hemamohoiei, 23 arinai uriuri tabuna wa se hemamohoiei si ene, “Aberahama Eaubada i sunumaei, meta ia arinai se nonoi, ena laulau‐dudurai ede;” eo ia esana se ribaei Eaubada ehana. 24 Au ita, ena paipaisoa eai hinage tau se hedudurai, nige ena sunuma eai mo. 25 Hinage doha, sine laulau‐baaea wa Rahaba, ena paipaisoa debadi eai ia se hedudurai, e nige’e, paana tau‐itaitasipo wa i oiyamidi, eo dobila udoi eai i hetamaridi se uio? 26 Doha tauda abo se mate, ena earuada se tausuaraedi, gonoana sunuma hinage, ie mate ena paipaisoana nige’e.

Copyright information for `SWP