James 3

Sunuma heiheinoina: abina i ata memenana i tanuagaei.

Omi tabu tauheatamiu au hegamagaridi, egu tataoyao e, ta nuatui ita mo ada giru abo i porohe ariri. Abaponori se gamagari, arinai, gamagarida ta ponori. Ena tau esau nige begana ena riba esau eai i ponori, ia tau lolo‐dumadumana ede, tauna maudoina abina i ata i tanuagaei hinage. Hosi aba‐woeaidi awadi eai se heapudi wa, ta toredi bena se awaabieda, arinai taudi maudoidi ta hesinibuidi. Waga hinage, hage au itadi; headi se lalai ariri, mana wowori adiadidiri eai se boboeo, ia mo eaisi kiukiuna eai taba se hetaiiridi haedi tau‐eaisi iabom ena henuhenu eai. Hinage doha, memena, eau‐kiukiuna, ia mo ginauri lailaidi gonoana i ribapasipasiedi. Au ita, oeagi tai se lalai ginaha gagiridi aridi eai se healasidi!

Memena ede oeagi alaalasina. Tanoubu esau, baabaaeana meta, eauda boeadi eai i paipaisoa, iaede memena. Tanoubu maudoina taba i hebii, eo eda mauri edana eai i taitaiiri, maudoina taba i healasi‐ohi, i lau e Gehena eai se gabu. Paana suisui hari ao udoi udoi, eo manu, eo ginauri neneneneusidi, eo gabogabo ginauridi taba se hemanasadi, hinage tatao se hemanasadio, na memena mo nige tau esau abina i ata i hemanasa — hemahemanabarana, hemahemate ailewana i monau. Arinai Guiauna, Tamada ta hedebasaei, arinai hinage tau, Eaubada ana ao eai se hetubu, ta ribahemate. 10 Awa esegana eai riba‐hewoiwoina eo riba‐hemahemate se laolaoma. Egu tataoyao e, teina doha nige i lolo. 11 Abo ipu esegana eai goila lolona eo goila telatelana se bunubunuwasima? 12 Kuhou oeagina eai abo olive se ua, e vine daodaona eai abo kuhou se ua? Hinage taba nige goila ariarita eai goila‐nomnom i leama.

13 Eai boeamiu eai i sibasiba, tauitaitalobai? Ena miamia lolona eai taba ena paipaisoa i hemasarahadi, sonoga nuatudobidobiuioina eai. 14 Na ena nuaboeamiu eai aiaromagigiri kalapina ie ota, eo haisaesae, tabu au ribapasipasi, tabu mamohoina au borai. 15 Sonoga doha ina nige ewa eai i dobima, i awa‐tanoubu mo, earua enana nige’e, diabolo enana ede. 16 Haedi eai aiaromagigiri eo haisaesae, temetai nuaponopono eo paipaisoa baaeadi. 17 Na sonoga wa ewa eai i dobima, iaede ie aa, i helahelabini, i manabiga, riba abo i ataiedi, nuatoatoa i monau eo uaua lolodi, taba nige i nualabulabui, eo ana ao i masaraha. 18 Eo laulau‐dudurai masurina, ede loni eai se umai, isi taulaulaubiri nimadi eai.

Copyright information for `SWP