James 4

Awa‐eha tanoubu arinai, se ribasuui.

Iala eo lululu boeamiu eai haedi edi aba‐tubuma? Iaede emi gadosisi eai se laoma, e nige’e, eaumiu boeadi eai se iaiala, wa? Emi henuhenu nige au abidi, arinai au aiunu. Eo gadomiu se lelehi, nige gonoamiu emi gadosisi au abidi; arinai au lulu, eo iala se tubu. Nige enamiu au abi, paana nige au aiboda. Au aiboda ia mo nige enamiu au abi, paana emi aiaiboda i ponori, emi gadolelehi mo enadi. Tauganawari tataomiu, sisinemiu! Nige au nuatui, wa, tanoubu ta awa‐ehana ede Eaubada hewaiunuena? Arinai ena esau i henua bena ia tanoubu ta ehana, abo i hemala Eaubada ana waiunu. E au ene uriuri tabudi se riba gaibu si ene, “Earuana i hemia boeada eai ta, i gadosisiei maaiaromagigirina”? Na ia mo ainauia i helaiyama; arinai si ene, “Eaubada taunuasaesae i taugudui, na taunuadobidobi i ainauiai.” (Prov. 3.34.) Au moseuioimiu, besi, Eaubada arinai. Diabolo au gudugudui abo i dagogabaemiu. Au sigilaoma Eaubada gegesina eai ia abo i hanahanauimiu hinage. Nimamiu au heaadi, omi tau‐laulaubaaeamiu, eo nuamiu au hetabu‐heaadi, omi tau‐nualabulabui. Taba amnamiu se baaea, au nuadubu, au dou. Emi maruhi i hemala doudou eo emi kode i hemala nuaporohe. 10 Au hedobidobiuioimiu Guiau matana eai, ia abo i lau’sinimiu.

11 Egu tataoyao e, tabu esau esau au hai‐ribahebaaeauioimiu. Esau ena tau i riba‐baaeai e i hegiru, ia laugagaeo i riba‐baaeai eo i hegiru. Na ena oa laugagaeo u hegiru, oa nige laugagaeo tauabiwataina, oa ede tau‐hetalana. 12 Laugageo tauhepaisoaina, tau‐hetalana, esegana, abina ie ata i hemauri eo abina ie ata i hebaaea. Na oa eai bena helem tauna u hegiru?

13 Au laoma ne, omi emi riba wa au ene, “Wau‐ta e maraitom abo ai lau eanua esana eai, borimai esega abo ai mia, ai uneune eo gogo enamei ai hetubu”; 14 ia mo omi maraitom au hekau. Emi mauri saha? Omi doha goura, huia kuukuuna i taumasaraha, abotai i tauyamui. I lolo mo taba au ene, “Ena Guiau ena nuatu, abo ai mia, e ai abi doha ina, e doha meta.” 16 Na ina doha emi nuasaesae eai au ribaribapasipasi. Ribapasipasi ta i baaea. 17 Eai to eai duduraina i italobaiyao bena i ginauri, ia mo nige i ginauri, ia arinai baaea meta.

Copyright information for `SWP