James 5

Taumonaune se ribahesanapuedi, eo lauhasahasa headi tauataiena enana.

Ehei, omi taumonamonaune, au dou, au eaba paana abibaaea potamiu eai abo se taru. Emi gogo se posao eo ami lulu motamota se aidi. Emi gold eo emi silver se masio, masidi abo se ribataubigaimiu, bulumamiu abo se aiaidi doha oeagi alaalasi. Emi gogo enamiu au peiauri, huia murimurita enana. Hage au ita, emi taupaisoa, emi oea tau‐eaoidi, edi maisa au nuahi wa, au boraidi, iaede i eoga lailai; eo emi masuri taulauoeaina arinadi i lageo moutuana Guiauna beana eai. Tanoubu eai ta amna lolo boeana eai aue mia, eo au hekodeuioimiu; aiunu asubenana eai omibom nuamiu au heai‐komakomanidi. Tau‐laulau‐duduraina au hegiru, au unui; nige gonoana i tauguduimiu.

Arinai egu tataoyao e, au taubiga, i lau e Guiau ena laoma eai. Hage au ita, oea taupaisoa ena tano uauana lolona i bagibagiei, i taubigai i lau e nabu bagubagunana eo nabu murimuritana se taru. Omi hinage au taubiga. Nuamiu au headidiridi, paana Guiau ena laolaoma i hanahanaumao. Egu tataoyao e, esau to esau, tabu au haimonumonunu, ata omi hinage se hegirumiu; au ita, Tauhekiraino ia dobila guduna eai i totoro. 10 Taubiga eo amamna iilana, egu tataoyao e, hage au italau peroveta aridi eai, isi Guiau esana eai se ririba. 11 Mamohoi ta ene se kode ariri, isi tau‐torotahitahi wa. Iobu ena toro‐tahitahi wasana au ataieyao, eo Guiau ena abiabi au itayao, doha Guiau i taubiga ariri eo i nuatoatoaida.

12 Na egu tataoyao e, teina mo au ataiei, tabu au ribariba aigora, galewa esana eai, e tanoubu esana, e hari aigora eai, na emi riba E, hede E mo, eo ena au ene Nige’e, hede Nige’e, arinai taba nige se hegirumiu.

13 Esau boeamiu eai amamna i hearo, wa? Taba i lau‐uura. Esau nuana ie kode? Taba i wana hedebasae. 14 Esau boeamiu eai i asiebo? Taba ekalesia babadadi i eogaidima, enana abo se lau‐uura, eo oil eai se heyausi Guiau esana eai. 15 Uura ma‐sunumana tauasiebo abo i hemauri, Guiau abo i hetorouioi; ena taba baaea ie abi, ia abo se ribagigiri. 16 Arinai emi baaea esau esau arinai au hai‐hemasarahadi, eo esau esau enamiu au hai‐lau‐uura, bena se helolouioimiu. Taulaulau‐dudurai ena uura i gigibori ariri, ma‐aniona. 17 Elia ia tau, nuana kamanina doha ita nuada, na i lau‐uura ma‐nuagigiborina bena tabu nabu i taru, to borimai haiona eo nawalai haligigi‐esega nige i taru tanoubu potana eai. 18 Abotai i lau‐uurauio to galewa nabuna i leama, eo tanoubu aiaina se tubuuio.

19 Egu tataoyao e, ena esau boeamiu eai mamohoina eai i gege, na tau esau ia i woeauioi, 20 taba i nuatui, eai to eai tau‐laulaubaaea esau ena dobila ponorina arinai i hesinibuiyama, ia earuana mate eai abo i hemauri, eo arinai abo baaea moutuana se tauyamui.

Copyright information for `SWP