John 10

Mamoe tauitawata lolona.

Sal. 23; Heb. 13.20; 1 Pet. 5.4

“Mamohoi, mamohoi, ea heribamiu ta, ia mamoe ganadi ena nige i lusora dobilana sorasorana eai, na hari tupo eai ie dio, meta tauaiyahari eo tauaigirihai. Na ia dobila eai i lusora iaede mamoe tauitawataina. Ia i laoma abo dobila tauitawataina guduna ie soe; mamoe ia arinana hinage se ataiei: eo ena mamoe, ia mo enana esa esana, esa esana i ataidi, eo i woealageedi murimuri eai. E, ena mamoe iabom mo enana, gamagaridi i woealaedi abo i bagubagunaedi, mamoe wa ia se hemuriwatai: paana ede ia arinana se manasaeyao. Hari tau taba nige se hemuriwatai, ia abo se dagogabaei: paana ede hari tatao arinadi nige se ataiedi. Teina parabole ta Iesu i ribalau aridi eai, riba wa i ribaei isi aridi eai nige abina se ata.”

Iesu abo i heribauioidi i ene, “Mamohoi, mamohoi, ea heribamiu ta, Eau mamoe dobiladi ede. Gamagaridi se bagubagunaegu isi tauaiaiyahari, eo tauaigirihai: arinadi mamoe nige se ataiedi. Eau dobilana ede: ena tau esau i lusora, abo i mauri, e, abo i lulage, i lusae, ia abo i aibai. 10 Tauaiyahari i laoma, aiyahari eo unu eo hebaaea hesabadi. Eau ea laoma ta mauri bena se abi, mauri monau‐boriboririna bena se abi. 11 Eau mamoe tauitawataina lolona ede: mamoe tauitawataina lolona ena mauri i mosei ena mamoe enadi. 12 Taupaisoa se hemaisa mo, ia mamoe‐tauitawataina nige’e, mamoe ia nige enana, ia luko ie ita i laoma, mamoe abo i laugabaedi, ie dago: luko wa mamoe i toaidi, eo i hetatagorigoridi. 13 Taupaisoa se hemaisa abo ie dago, paana ede ia taupaisoa se hemaisa mo, mamoe nige i nuatuidi. 14 Eau mamoe tauitawataina lolona ede, egu mamoe hinage ea nuatuidi, isi hinage se manasaegu. 15 Doha Tamana i nuatuigu, eau hinage Tamana ea nuatui: eo egu mauri ea torehebiga mamoe debadi eai. 16 Egu mamoe headi hinage udodoi, isi nige gana ta pelena: isi hinage abo ea woeaidima, isi arinagu abo se ataiei; abo gana esega mo, eo mamoe tauitawataina esega. 17 Arinai ede Tamagu i gadosisiaririegu, paana ede egu mauri ea torehebiga, arinai abo ea abiuioi. 18 Egu mauri taba nige tau esau i abihai, eaubom mo ea torehebiga, egu gigibori eai hinage ea abiuioi. Teina laugagaeo ta Tamagu arinai ea abi.”

19 Teina riba ta aridi eai Iudea tataodi nuadi se labulabuiuio. 20 Gamagaridi si ene, “Demoni esau ia i lui, eo i koakoalele; aue saha ia arinana au ataiei?” 21 Headi si ene, “Ina riba ta demoni‐tau‐luina taba nige i ribaedi. Demoni taumatagibugibuna mata helalana abina ie ata?”

Iesu i ene ia Eaubada.

Io. 14.9; 20.28, 29

22 Ierusalema eai, mataasi esau se mataasiei, dubu mataasina, wa’oo huiana. 23 Iesu i tautausi numa uura alona eai, Solomona ena awamata sorasorana eai. 24 Iudea tataodi abo se laoma, ia se toro hetaiiri, se heriba si ene, “I lau e ana sigasiga abo oa nuamai u heponoponodi? Ena oa Keriso, u ribahemasaraha komakomani arimai eai.” 25 Iesu i heuioidi i ene, “Ea heribamiuo, eo nige au nuatui; paisoa gamagaridi ea abidi ta Tamagu esana eai, isi ede se hemahemasarahagu. 26 Omi nige au nuatui paana ede omi nige egu mamoe, doha ea ribaei arimiu eai. 27 Egu mamoe arinagu se ataiei, ea nuatuidi hinage, eo se hemuriwataigu. 28 Mauri nige nosina hinage ea mosei isi aridi eai; isi taba nige se mate, eo nige tau esau nimagu eai abo i girihaidi. 29 Tamagu, i ledima arigu eai, tatao gamagaridi i saetawatawaidi; nige tau esau abina i ata Tamagu nimana eai i girihaidi. 30 Eau ma Tamagu ma tauesegamai mo.”

31 Arinai abo Iudea tataodi we’u se abidi ia bena se lauwe’ui. 32 Iesu i heuioidi i ene, “Paisoa lolo gamagaridi Tamagu arinai ea abidi ea heitamiu ta; aitea paisoa lolona ede arinai au lauwe’uigu ta?” 33 Iudea tataodi ia se heuio si ene, “Nige paisoa lolona arinai ai lauwe’uim; na Eaubada u riba baaeaei; eo, paana ede oa, tau mo, u awa‐eaubadauioim.” 34 Iesu i heuioidi, i ene, “Emi laugagaeo eai si uri ina doha, e nige’e wa, si ene, ‘Abo ea ’ne, omi eaubada?’ 35 Ena isi, Eaubada ena riba aridi eai i laoma, i heawaeaubadaeidi (eo uriuri tabuna taba nige se utusi); 36 Tamana, esau i hetabuei eo i hetamariama tanoubu eai, arinai abo au ribaei wa au ene, Eaubada u riba baaeai, paana ede ea ’ne, ‘Eau Eaubada natuna?’ 37 Tamagu ana hewau ta ena nige ea abidi, abo tabu au sunumaigu. 38 Na taba ea abidi, hinage eau nige au sunumaigu agu hewau mo au sunumaidi; arinai abo au nuatui, eo au ita. Tamana eau boeagu eai, eo eau hinage ia boeana eai.” 39 Arinai abo se eoouioi ia bena se toai: ia mo nimadi eai ie dago ie lau.

Iesu i uio aba bapatiso eai wa

Mt. 3.1, 13, 17

40 I lageuio Ioridana hari tehana eai, Ioane ena aba hebahebapatiso bagubaguna eai wa; eo nei eai ie mia. 41 Tatao gamagaridi se lau ia arinai, si ene, “Ioane nige heiheinoi gigibori esau i ginauri: riba gamagaridi ina tau ta ribana Ioane i ribaedi, se hemamohoiei.” 42 Nei eai gamagaridi ia se awamamohoiei.

Copyright information for `SWP