John 11

Lasaro hetorouioina.

Na tau esau esana Lasaro i asiebo, ia Betania tauna, Maria maena doga Mareta edi eanua ede. (Maria wa ia ede Guiau bunama eai i heyausi wa, eo uruna maiawana eai aena i saudi, ia louna Lasaro i asiebo). Arinai abo lounayao se lauhetamari, ia se heriba si ene, “Guiau e, ia u gadosisiei wa i asiebo.” Iesu riba wa i ataiei i ene, “Asiebo ta arinai taba nige i mate, na Eaubada hedebasaena debana eai, Eaubada Natuna arinai bena se hedebasaei.”

Iesu Mareta maena doga, eo Lasaro, i gadosisiedi. Wasana wa i ataiei i asiebo, asubena labui ena aba mia eai ie mia. Abotai abo i ribalau ena heaheatayao aridi eai i ene, “Ta uio Iudea eai.” Ena heaheata ia se heriba, si ene, Tanuagamai e, lahinai wa Iueda tataodi se eooim bena se lauwe’uim, abo u uio nei eai?” Iesu i heuioidi, i ene, “Asubena esega mahana saudoudoi labui, e nige’e wa? Taba tau esau asubena eai i tautausi, nige i alabesibesi, paana ede tanoubu marana ie ita. 10 Na taba tau esau maiona eai i tautausi abo i alabesibesi, paana ede nige marana i ota ia nuaboeana eai.” 11 Teina riba ta i ribaedi, abotai abo i heribadi i ene, “Ehada Lasaro ie eno; ea lau ia abo ea hanoi.” 12 Ena heaheatayao si ene, “Guiau e, ena ie eno, abo i lolouio.” 13 Iesu ena mate ribana i ribaei: isi si ene bena eno eo aiyawasi ribadi i ribaedi. 14 Iesu abo i heribakomakomanidi, i ene, “Lasaro i odalele. 15 Nuagu i lolo hinage, eau nei eai nige’e, bena abo au awamamohoi; taiede, ta lau ia arinai.” 16 Toma, esana esau Godegode, ana sasaguyao i heribadi i ene, “Ita hinage ta lau, ia maeda ta mate esega.”

17 Iesu abo ie lage, i itayao Lasaro asubena hasi bousa eai ie ota. 18 Betania eo Ierusalema eaaawadi nige se loha, doha hinage maila labui. 19 Iudea tataodi gamagaridi se laoma Mareta eo Maria aridi eai, loudi ie mate wa bena nuadi se ribahebigabigadi. 20 Mareta wasana i ataiei Iesu i laolaoma, i laubagibagiei bena se hailobai: na Maria numa eai i bawabigabiga. 21 Mareta Iesu abo i heriba i ene, “Guiau e, oa taba inai, lougu taba nige i mate. 22 Na taiede ea nuatui wau ta saha saha u awanori Eaubada arinai Eaubada abo i leawa.” 23 Iesu ia i heriba, i ene, “Sora loum abo i torouio.” 24 Mareta ia i heriba i ene, “Ea nuatuiyao huia murimuritana eai torouio asubenana eai abo i torouio.” 25 Iesu ia i heriba i ene, “Eau torouiona, eo maurina ede: ia i awamamohoiegu, ena i matearirio, abo i mauri. 26 Esau ma maumaurina eai i awamamohoiegu taba nige i mate. Meta wa u awamamohoiei?” 27 Mareta abo i heriba i ene, “Guiau e, e: ea awamamohoiei oa Keriso, Eaubada Natuna, iaede wa si ene ia abo i laoma tanoubu eai ta.”

28 Ie riba ina doha, abo ie lau ena doga Maria i eogamahimahihiei, i ene, “Tanuaga i lagema, i hetalam.” 29 Riba wa i ataiei, i toroheuheula ie lau ia arinai. 30 (Iesu sora nige i lagema eanua, Mareta ena aba laubagibagiena wa, arinai mo ma bawana). 31 Iudea tataodi wa maedi Maria numa eai se babawa, ia nuana se ribahebigabiga wa, Maria se ita i toroheuheula i lulage murimuri eai, se hemuriwatai si ene, “Abo i lau bousa eai ne, i doudou.” 32 Maria abo i lage Iesu ena aba bawa eai, ia ie ita i guridobi aena eai, i ribalau ia arinai i ene, “Guiau e, oa taba inai, lougu taba nige i mate.” 33 Iesu ia ie ita i doudou, Iudea tataodi maenayao se laoma wa hinage se dou, arinai nuana i amamna ariri, eo i nuadubu hinage. 34 I ene, “Haedi edi abatorena ede?” Se heriba si ene, “Guiau e, u laoma u ita.” 35 Iesu abo ie dou. 36 Iudea tataodi abo si ene, “I gadosisidumadumai wa?” 37 Isi headi si ene, “Teina tau ta taumatagibugibuna wa matana i helaladi, nige ena gigibori gonoana ina tau ta matena abo i ribanuahi wa?”

Iesu Lasaro ena bousa eai.

38 Iesu nuana i hisihisiliuio i lagema bousa eai. Bousa wa duhana ede, we’u esau i ota‐tawai. 39 Iesu i ene, “We’u me au buihesuara.” Mareta, taumatematena louna wa, ia i heriba i ene, “Guiau e, nuana abo i boha’o; paana i mateo asubena hasi.” 40 Iesu ia heriba i ene, “Ea heribam e nige’e, ea ’ne, taba u sunumaei, Eaubada hedebasaena abo u ita?” 41 Arinai abo we’u wa se buihesuara. Iesu matana i helabaisini i ene, “Tamagu e, ea lautoiem ta, egu riba u ataieyao. 42 Eo ea nuatuiyao huia gamagamagari u ataiegu: taiede ina tatao se torohetaiirigu ta arinai ea ’ne ina doha, isi abo se sunumaei, abo si ene oa u hetamarigu ede.” 43 Ie riba ina doha abo ie eogalau ma arina lailaina i ene, “Lasaro e, u pesama.” 44 Taumatemate wa abo i taulagema, sinare wa sumana aena eo nimana se audidinidi: matana hinage se umui. Iesu i heribadi i ene, “Au eairi, abo i lau.”

Maria ehanayao nuadi se buidi.

Lk. 10.38-42; Io. 12.1-7

45 Iudea tataodi gamagaridi se laoma Maria arinai wa, eo Iesu ena laulau wa se ita abo se awamamohoiei. 46 Na headi abo se lau Parisea tataodi aridi eai, ginauri Iesu i ginauridi wa se heribadi.

Parisea se oioiriba bena Iesu si unui.

47 Kohena lailaidi eo Parisea tataodi sunederi eai se oigogo, si ene, “Edoha eda abiabina? Teina tau ta heiheinoi gigibori gamagaridi i ginauridi ta. 48 Ena iabom, ena ia nige ta ribanuahi, tatao gamagaridi ia abo se awamamohoiei: Roma tataodi ata hinage se laoma eda aba oigogo tabuna eo eda basileia ta se girihaidi.” 49 Adi sagu esau, esana Kaiapa, nei borimaina eai ne ia kohena lailaina, i heribadi i ene, “Omi nige ginauri esau abina au ata. 50 Eo nige au nuatui i lolo tau esega i mate tatao gamagaridi debadi eai, eda basileia eai tatao gamagaridi abo nige se mateohi.” 51 Ina riba ta iabom nige i ribaei, nei borimaina eai ne ia kohena lailaina, arinai i riba‐peroveta i ene, Iesu abo i mate nei basileiana ne debadi eai. 52 Eo nige nei basileiana mo debadi eai, hinage Eaubada nanatunayao se tatagorigori, hari eanua, hari eanua, eai, abo i heigogoidima. 53 Nei asubenana ne edi oiriba aba hetubuna ede, ia bena abo se unui.

54 Arinai abo Iesu nige i laulau masarahauio Iudea tataodi boeadi eai; i lau oea esau arinai, barabara hasarina eai, eanua esana ede Eparaima, ena heaheatayao maena nei eai se miamia.

55 Iudea adi pasova i hanahanau: ealeba gamagaridi pasova hesabana se saesaemao Ierusalema eai, se hedeboyawasiuioidi. 56 Iesu abo se eooi, se totoro numa uura alona eai, isibom se ribariba si ene, “Au ene edoha, abo i laoma mataasi eai ta, e nige’e wa?” 57 Kohena lailaidi eo Parisea tataodi, laugagaeo esau se ribaei, si ene, ena tau esau Iesu ena aba mia i ita, abo i ribahemasaraha, ia bena abo se toai.

Copyright information for `SWP