John 14

Pasova birina eai Iesu ena laoma enanayao hesabadi i riba nonohai

1 Tes. 4.14-17

“Tabu au nuadubu, Eaubada au awamamohoiei, au awamamohoiegu hinage. Tamagu ena numa alona eai aba aiyawasidi se gamagari: ena nige’e, ea heribamiuo. Ea lau emi aba mia ea taubiga nonohai. Taba ea lau emi aba mia ea taubiga nonohai, abo hinage ea uioma, abo ea abimiu eau arigu eai; eau egu aba mia eai arinai hinage omi abo au mia. Egu aba lau au nuatuiyao, eo dobilana hinage au nuatuiyao.” Toma ia i heriba i ene, “Guiau e, em aba lau nige ai nuatui; dobila wa edoha ema nuanuatuina?” Iesu ia i heriba i ene, “Dobilana ede eau, riba mamohoina ede eau, maurina ede eau: nige esau i laoma Tamana arinai, eau mo ena dobila ede. Taba au italobaiguo Tamagu hinage abo au nuatui: e, maraitom asubena ia au nuatui, eo ia hinage au ita.”

Pilipo ia i heriba i ene, “Guiau e, Tamana u heitamai, abo besi.” Iesu ia i heriba i ene, “Pilipo e huiagu i loha arimiu eai ea mimia, sora nige u italobaigu wa? Ia i itagu, Tamana hinage i itayao: edoha em ribariba u ene, ‘Tamana u heitamai?’ 10 U awamamohoiei e nige’e, eau Tamana boeana eai, eo Tamana hinage eau boeagu eai? Riba wa ea heribamiu nige eaubom egu riba ea ribaedi: Tamana eau boeagu eai ie mia, ana paisoa i paisoaei. 11 Au awamamohoiegu, eau Tamana boeana eai, eo Tamana eau boeagu eai hinage: e egu abi gamagaridi debadi eai au awamamohoiegu.

12 “Mamohoi, mamohoi, ea heribamiu ta, ia i awamamohoiegu egu abi wa ea ginauridi ia hinage abo i ginauridi: ena abi hinage abo se sae ariri; paana ede ea lau Tamagu arinai. 13 Saha eo saha au aibodaidi eau esagu eai, meta abo ea lauwatai, Natuna arinai Tamana se hedebasaei. 14 Taba ginauri esau au aibodai eau esagu eai, meta abo ea lauwatai.

Earua riba‐hesunumana.

15 “Ena au gadosisiegu, egu laugagaeo au sogohidi. 16 Abo ea lau‐uura Tamana arinai bena Tauhenuabigamiu esau abo i leawa, ia arimiu eai abo i miahai, e, nige nosina. 17 Iaede ribamamohoina Earuana: ia tanoubu taba nige se oiyami, paana ia nige se ita, eo ia nige se nuatui: na omi ia au nuatuiyao: paana ede ia maidamiu aue mia, ia hinage nuaboeamiu eai abo i mia.

18 “Taba nige ea laugabaemiu doha dabudabure: eau abo ea laowa arimiu eai. 19 Huia begana mo, e, tanoubu nige se itauioigu: taiede omi au itagu: eau ea mauri, omi hinage abo au mauri. 20 Nei asubenana ne abo au nuatui, eau Tamana boeana eai, eo omi boeagu eai, eo eau boeamiu eai. 21 Ia egu laugagaeo i abidi, eo i sogohidi hinage, ia i gadosisiegu: ia i gadosisiegu Tamagu hinage ia abo i gadosisiei, eo eau hinage ea gadosisiei, eo ia arinai abo ea hemasarahauioigu.” 22 Iuda (nige Isakariota) ia i heriba i ene, “Guiau e, ue saha arimai eai abo u hemasarahauioim, tanoubu aridi eai nige u hemasarahauioim?” 23 Iesu i heuio ia arinai, i ene, “Ena tau esau i gadosisiegu, egu riba i sogohidi: Tamagu ia abo i gadosisiei, ai abo ai lau ia arinai, maemai aie miaesega. 24 Ia nige i gadosisiegu egu riba nige i sogohidi: riba wa au ataiei enagu nige’e, na Tamana tauhetamariguma ena riba.

25 “Teina riba ta ea heribamiu ta, sora arimiu eai miagu. 26 Tauhenuabigamiu iaede Earua Tabuna, Tamana eau esagu eai abo i hetamariyawa, ia ginauri gamagaridi abo i heatamiu, eo ginauri gamagaridi ea heribamiu wa abo nuamiu eai i hesaedi. 27 Nuabiga ea tore arimiu eai, egu nuabiga ea leawa enamiu: ginauri ea leawa ta nige doha tanoubu se leawa. Tabu au nuadubu, eo tabu hinage au matausi. 28 Au ataieyao ea ’ne abo ea laugabaemiu, hinage ea uioma arimiu eai. Ena au gadosisiegu abo au kode, paana ea ’ne, ‘Ea lau Tamana arinai:’ paana ede Tamagu i saetawatawaigu. 29 Sora nige ie tubu ea heribanonohaimiuo ta, e, ie tubu abo au awamamohoiegu. 30 Maraitom‐asubena arimiu eai egu riba abo nige se gamagari: paana ede tanoubu ta wasawasana abo i laoma, eo boeagu eai nige ana saha. 31 Na tanoubu bena abo se ita Tamana ea gadosisiei; doha Tamana hinage laugagaeo i leama arigu eai, iaede ea abiwatawatai. Au torohai, ta lau.”

Copyright information for `SWP