John 15

Vine eo laganayao.

“Eau vine mamohoina, eo Tamagu oea tauitawataina ede. Lagadi gamagaridi boeagu eai aiaidi nige se toredi i abihaidi: lagadi gamagaridi se ua abo i heaadi, bena aiaidi abo se gamagari. Omi au aa’o, riba wa ea heribamiuo iaede debana eai. Au miatahitahigu, abo hinage ea miatahitahimiu. Doha lagana, iabom nige i ua ena nige i ota vine paana eai, omi hinage taba nige au ua, ena nige au miatahitahigu. Eau vine wa, omi laganayao: ia i miatahitahigu, eau hinage ia ea miatahitahini, iaede aiaina gamagaridi i toredi: ena au miasuaraegu taba nige ginauri esau abina au ata. Ena tau esau nige i miatahitahigu, ia abo se abigabaei doha lagana, abo i wowoea; eo tatao se tanogogodi, se gabalaedi oeagi alaalasina eai, abo se alagorugoru. Na ena au miatahitahigu eo egu riba se miatahitahimiu, ginauri gamagaridi au gadosisiedi au aibodaidi abo se tubu arimiu eai. Teina mo arinai Tamagu abo se hedebasaei, omi aiaimiu gamagaridi au toredi; doha ede egu heaheata eai au lau. Tamagu i gadosisiegu, doha ede hinage ea gadosisiemiu: au miatahitahi egu gadosisi boeana eai. 10 Taba egu laugagaeo au sogohidi, egu gadosisi boeana eai abo au miatahitahi: doha hinage Tamagu ena laugagaeo ea sogohidi, eo ena gadosisi boeana eai ea miatahitahi. 11 Teina riba ta ea heribamiu ta, bena arinai egu nualolo i ota nuaboeamiu eai, eo emi nualolo bena se hemotula.

12 “Egu laugagaeo ede teina, Esau esau au haigadosisiuioimiu, doha eau ea gadosisiemiu. 13 Nige gadosisi esau i sae ina doha, tau esau ena mauri i torehebiga ehanayao debadi eai. 14 Ena ginauri saha eo saha ea lauhesommiu au abiwataidi, omi ehaguyao eai abo au lau. 15 Maraitom‐asubena nige ea awaheaeaiemiu; paana ede heaeai tauna ana tanuaga ena abiabi nige i nuatui: na ea awaheriam’miuo; paana ede riba gamagaridi Tamagu arinai ea ataiedio ea heatamiu. 16 Omi nige au hinerigu, na eau ea hinerimiuo, eo ea hetoromiu, bena au lau aiai au tore, eo aiaimiu bena se mia mo: arinai ginauri saha eo saha Tamagu au aibodai, eau esagu eai ia abo i leawa. 17 Teina riba ta ea lauhesommiu, omi esau esau au haigadosisiuioimiu.

Tauawamamohoiena eo tanoubu.

18 “Taba tanoubu se hewaiunuemiu au nuatui eau hinage se hewaiunubagunaegu. 19 Taba omi tanoubu enana, tanoubu enana abo i gadosisiedi: na paana omi tanoubu enana nige’e, eau tanoubu eai ea abihinehinerimiu, arinai ede tanoubu i hewaiunumiu. 20 Riba wa ea heribamiu wa au henuhenuaisini, ea ’ne, ‘Tauheaheari ena Guiau taba nige i saepoi.’ Taba se heamamnagu abo hinage se heamamnamiu; taba egu riba se sogohidi enamiu abo se sogohidi hinage. 21 Na teina ginauri gamagaridi ta isi abo se hetubudi omi arimiu eai eau esagu eai, paana ede tauhetamariguma nige se nuatui. 22 Taba eau nige ea laoma eo ea ribalau aridi eai, abo nige edi baaea: ina ea laoma ta arinai edi baaea nige aba sumana. 23 Ia hewaiunuegu, Tamagu hinage i hewaiunuei. 24 Ena isi matadi eai abi headi ea abidi nige tau esau i abi doha, nige edi baaea: taiede se itaguo, eo se hewaiunueguo, eo Tamagu se hewaiunuei hinage. 25 Riba wa edi laugagaeo eai se uri wa arinai abo se hemamohoiei, si ene, ‘Se hewaiunuegu nige mata‐paana.’

Tauawamamohoiena eo Earua Tabuna.

26 “Na tauhenuabigamiu sora abo i laoma, ia Tamana arinai abo ea hetamariawa, iaede mamohoina Earuana, ia Tamana arinai i laoma, ia abo i ribahemasarahagu. 27 Omi hinage abo au ribahemasaraha, paana ede omi maidaguyao ta miaesegaida huia bagubaguna eai wa i lau e, huia ta.”

Copyright information for `SWP