John 16

Heaheata heamamna abo se hearo se heriba hesanapunonohaidi

Mt. 24.9, 10; Lk. 21.16-19

“Teina riba ta ea heribamiuo bena nuamiu tabu se beruberu. Sunago eai abo se aiduiemiu: mamohoi, huiana i lagema, esa esa i unuimiu, abo i ene Eaubada ana paisoa i abi. Teina laulaudi abo se abidi arimiu eai, paana ede Tamana wa nige se nuatui, eo eau hinage nige se nuatuigu. Na teina riba ta ea heribamiuo, huiana abo i lagema, bena nuamiu se sae, nabada wa ea heribamiuo.

“Teina riba ta huia eai wa nige ea heribamiu, paana ede eau maidamiu ta miamia.
Ina huia eai ta egu dobila eai ea lau tauhetamariguma arinai; nige ami sagu esau i oimuriegu, i ene, ‘Haedi ue lau?’ Teina riba ta ea heribamiuo arinai ede nuamiu se hisihisili.

Earua Tabuna ana paisoa haiona tanoubu arinai abo i abi.

“Taiede, riba‐mamohoina ea heribamiu; i lolo debamiu eai ea lausuara; ena nige ea lausuara, Tauhenuabigamiu taba nige i lagema arimiu eai; ena ea lau, ia abo ea hetamariawa arimiu eai. Ia i lagema, laulau‐baaea, eo laulau‐dudurai, eo hedudurai aridi eai tanoubu abo i hegirudi. Laulau‐baaea wa arinai, paana ede nige se awamamohoiegu. 10 Laulau dudurai wa arinai, paana ede ea lau Tamagu arinai, eo nige au itauioigu. 11 Hedudurai arinai, paana ede tanoubu ta wasawasana se heduduraiyao.

Riba mamohoina harihariuna Earua Tabuna abo i hemasaraha.

12 “Riba gamagaridi hinage bena ea heribamiu, na sora nige au adidiri, taba nige au nuatuidi. 13 Taiede abotai ia, riba‐hemamohoina Earuana i lagema, ia riba‐mamohoina maudoina arinai abo i woeaimiu: paana ede iabom enana abo nige i ribaedi; riba gamagaridi wa i ataiedi abo i ribaedi: eo ginauri abotai abo se tubu abo i heitanonohaimiu. 14 Ia abo i hedebasaegu: paana ede enagu abo i abi, eo abo i heitamiu. 15 Ginauri gamagaridi Tamana i abidi eau enagu: arinai ede ea ’ne enagu abo i abi eo abo i heitamiu.

Iesu ena mate eo ena torouio, eo ena huia uioma ribadi i ribaribaedi.

16 “Huia kuukuu taba nige au itagu: eo nige baeaona hinage abo au itagu, paana ede ea lau Tamana arinai.” 17 Ena heaheata headi abo isibom se ribariba si ene, “Saha i ribama arida eai i ene, ‘Huia kuukuu nige au itagu,’ eo ‘nige baeaona hinage abo au itagu:’ eo ‘paana ede ea lau Tamana arinai?’” 18 Arinai abo si ene, “Saha i ribama i ene, Nige baeaona? Ena riba nige abina ta ata.” 19 Iesu i nuatulobai isi bena ia se oimurini, arinai i heribadi i ene, “Wau riba wa omibom au eooi ea ’ne, “Huia kuukuu abo nige au itagu: eo nige baeaona hinage abo au itagu?’ 20 Mamohoi, mamohoi, ea heribamiu ta, sora abo au dou eo au nuadubu, na tanoubu abo se kode: omi abo au nuadubu, emi nuadubu sora abo i hemala kode. 21 Sine esau ena i haisu i nuadubu paana ede ena huia i lagema: e, natuna i labasi huia baabaaea nige i nuatuiuioi, ie kode mo paana ede tau esau i hetubu tanoubu eai ta. 22 Huia ta hinage omi au nuadubu: sora abo ea itauioimiu nuamiu abo se kode, emi nualolo taba nige tau esau i girihai. 23 Nei asubena eai ne, taba nige riba esau au hesioigu. Mamohoi, mamohoi, ea heribamiu ta, saha eo saha au aibodai Tamana arinai, ia abo i leawa. 24 Nabada wa i laoma e huia ta nige ginauri esau au aibodai esagu eai: au aiboda abo au abi, arinai emi kode abo i lai ariri.

25 “Teina riba ta ea heribaparabolemiu, na huiana i lagema, nige ea heribaparaboleuioimiu: Tamana enana abo ea ribahemasaraha arimiu eai. 26 Nei asubena eai ne esagu eai abo au aibodai: eo nige ea ’ne Tamana arinai abo ea aiboda enamiu. 27 Tamana iabom i gadosisiemiu, paana au gadosisiegu eo au awamamohoiyao hede Tamana arinai ea laoma ta. 28 Tamana arinai ea laoma, eo tanoubu eai ea lagema ta: hinage tanoubu ea laugabaei, ea lau Tamana arinai.”

29 Ena heaheata ia se heriba si ene, “Abotai u ribamasaraha, nige u ribaparabole. 30 Aboina hinage ai nuatui ginauri gamagaridi abidi u ata, nige esau bena i oimurim: arinai ai nuatui oa Eaubada arinai u laoma ta.” 31 Iesu i heuiodi i ene, “Abo au awamamohoiei wa? 32 Huiana abo i lagema, mamohoi i lagemao abo au tatagorigori, esa ena numa, esa ena numa, abo au laugabaegu eaubom mo ea mia: taiede eaubom mo nige’e, paana Tamana maidagu. 33 Teina riba ta ea ribaedi arimiu eai ta, bena eau boeagu eai au nuabiga. Tanoubu eai amamna abo au hearo: taiede au nua‐adidiri mo; eau tanoubu ea saetawatawaiyao.”

Copyright information for `SWP