John 19

Iesu oeagi nurinuridi eai se hekorona

Mt. 27.27-30; Mk. 15.16-20

Arinai ede Pilato Iesu i laei, i lubilubini. Iala tataodi oeagi nurinuridi se haturidi, korona se ginauri se heousaei ia uruna eai; lulu buiabuia se abi hinage ia se helui. Si ene, “Iei, Iudea edi Wasawasa e!” nimadi eai se lubilubini. Pilato abo i lulageuio, i heribadi, i ene, “Ia ea woeaiyawa; arinai abo au ita nige giruna esau ea lobai.” Iesu abo i taumasaraha, korona nurinurina wa ie ou, eo lulu buiabuiana ie lui. Pilato i ribalau isi aridi eai i ene, “Tau ta, au ita!” Kohena lailaidi eo polisimani ia se ita abo se eogayoga, si ene, “U hesatauro mo, U hesatauro mo!” Pilato i heribadi i ene, “Omi ia au laei, au hesatauroyawa; nige ena baaea esau ea lobai.” Iudea tataodi ia se heuio si ene, “Laugagaeo esau ai abi, ema laugagaeo eai taba mo i mate, paana ede i ene ia Eaubada Natuna.” Teina riba ta Pilato i ataiei, abo i matausi ariri. Abo i awaseuio hedudurai numana alona eai, i ribalau Iesu arinai, i ene, “Haedi eai u laoma?” Na Iesu nige arinana. 10 Pilato ia i heriba, i ene, “Nige u ribalaoma arigu eai wa? Nige u nuatui egu gigibori eai taba ea hesataurom, e taba ea eairigabaem?” 11 Iesu ia i heuio i ene, “Taba nige em gigibori esau arigu eai, ewa eai mo se leawa: arinai ia i woeaigu arim eai wa ena baaea mo ie lai ariri.”

12 Arinai abo Pilato ena eairigabaena paana i eoodadaasaeai: Iudea tataodi se eogayoga si ene, “Taba tau ta u eairigabaei, oa nige Kaisara ehana: esa, esa i ene ia wasawasa, Kaisara i ribahebaaea.” 13 Riba wa Pilato i ataiei, Iesu abo i woeahemasaraha, aba hedudurai aba babawana eai ie bawa, dimo wa esana ede We’u‐matuna, Heberu arinadi si ene, Gabata.

Iudea adi tanuaga eo Iudea tataodi edi Wasawasa se otaotaei.

14 Pasova se abinonohai doha mahana hehaligigi‐esegana eai: Pilato Iudea tataodi i heribadi, i ene, “Emi Wasawasa au ita!” 15 Isi se eogayoga si ene, “Ia u laei, u laei, u hesatauro!” Pilato i heribadi i ene, “Emi Wasawasa abo ea hesatauro wa?” Kohena lailaidi se heuio, si ene, “Ai nige ema wasawasa esau, Kaisara iabom mo.” 16 Arinai Iesu i mosei isi nimadi eai, ia bena se hesatauro. Iesu se laei se woeahesuara.

Iesu Keriso se hesatauro

Mt. 27.33-54; Mk. 15.22-39; Lk. 23.33-47

17 Ia satauro i bahei i lau dimo esau eai se lage esana ede Moiaru, Heberu arinadi si ene, Golagota: 18 nei eai ia se hesatauro, tatao labui hinage maenayao, esa hari tupo, esa hari tupo, Iesu duaduaridi eai. 19 Pilato riba heiheinoi esau ie uri, se torehepatusaei satauro ewana eai. Uriuri wa si ene, “IESU NASARETA, IUDEA EDI WASAWASA.” 20 Iudea tataodi gamagaridi uriuri wa se hasihasiri: paana ede Iesu edi aba hesataurona eanua i hanahanaui. Heberu, eo Heleni, eo Roma arinadi wau uriuri wa arinai se uri. 21 Iudea edi kohena lailaidi se ribalau Pilato arinai si ene, “Tabu u uri u ene, ‘Iudea edi Wasawasa;’ u ene, ‘Ia i ene, Eau Iudea edi Wasawasa.’” 22 Pilato i heuioidi i ene, “Uriuri ea uri wa, besi ea uriyao.”

23 Iala tataodi Iesu se hesatauro nonohai, ana lulu se abidi, se peihasini, tau iala esau pei esau i abi, tau iala esau pei esau; ena pereue hinage doha: pereue wa nige se boditubei, se ginauri esegai. 24 Arinai edi ribariba si ene, “Tabu ta purisi, kelero ta ginauri, abo eai enana.” Arinai uriuri tabuna se hemamohoiei, si ene, “Agu lulu se soiei, agu pereue hinage arinai se hekelero.” Teina laulaudi ta hinage iala tataodi se abidi.

25 Iesu ena satauro hasarina eai ia sinana i totoro, eo sinana ena doga hinage, Maria Kelopa monena, maena Maria Magadala. 26 Iesu sinana ie ita eo ena gadosisi heaheatana i totoro hasarina eai, i ribalau sinana arinai, i ene, “Sine e, natum tau u ita!” 27 Ia abo heaheata wa i heriba i ene, “Sinam u ita!” Nei huiana eai ne heaheata wa ia i woeai ena numa eai.

28 Ina ta murina eai Iesu i nuatuiyao ginauri gamagaridi se ginauriheohidio, eo hinage uriuri tabuna bena arinai se hemamohoiei, i ene, “Gadogu ie magu.” 29 Gaeba esau se tore vinega i monau: isi baro eai vinega se heboriri, hisopa eai se paihepatu, se helelesaei awana eai. 30 Iesu vinega wa i abi, abo i ene, “I lautom’o:” ia abo uruna i tapoi, earuana abo i mosesaei.

“Ia siadana nige esau se eatugodu.”

31 Abinonoha asubenana eai arinai Iudea tataodi si ene, tabu sinare si ota satauro eai asubena Sabati eai, (paana nei asubena Sabati ne asubena saesae aririna), arinai se oimuri Pilato arinai, aedi siadadi bena si eatugodudi, bena abo se lae hesuaradi. 32 Iala tataodi abo se laoma esau aena se eatugodudi, esau hinage doha, isi maedi Iesu se hesatauroesegaidi wa. 33 E, se lage Iesu arinai abo se italobai ia i matearirio, arinai ia aena nige se eatugodudi. 34 Na iala tauna esau alahia ie abi i osomsaei Iesu lisilisina eai, arinai abo osina eo goila se dididobima. 35 Tauitana ia ede i ribahemasaraha, ena riba wa riba mamohoina ede: eo i nuatuiyao riba wa i riba mamohoiei bena omi abo au awamamohoiei. 36 Teina ginauri ta se ginauridi bena uriuri tabuna se hemamohoiei, si ene. “Ia siadana taba nige esau si eatugodu.” 37 Doha hinage uriuri esau si ene, “Ia se osom wa abo se italau arinai.”

Se toretoretau

Mt. 27.57-60; Mk. 15.43-47; Lk. 23.50-56

38 Abotai abo Iosepa Arimataia, Iesu ena heaheata esau, ia mo i lau eamuyamui paana Iudea tataodi i matausiedi, Pilato i awanorini Iesu sinarena bena i abi i laei. Pilato ie eari. Arinai abo ie lau Iesu sinarena ie abi i laei. 39 Nikodemo hinage i lagema, iaede nabada wa maiona eai ie lau Iesu arinai, ia muro eo aloe se hebori‐esegaidi i leama, porohena pauna handere esega. 40 Isi Iesu sinarena abo se abi, lulu linen ma eausina hinage arinai se suma, Iudea tataodi edi toretoretau laulauna doha ede. 41 Ia edi aba hesataurona eai, oea esau nei eai; eo oea wa alona eai bousa harihariuna se ginauri‐auri, sora nige tau esau arinai se tore. 42 Nei eai Iesu se tore, paana Iudea edi asubena abinonoha; bousa wa hinage i hanahanau.

Copyright information for `SWP